Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Основи законодавства України про охорону здоров'я від 19.11.1992 № 2801-XII ЗУ Основи законодавства України про охорону здоров'я - Закони України 2014

Основи законодавства України про охорону здоров'яСтатья 1. Законодавство України про охорону здоров'я 

Законодавство України про охорону здоров'я базується на Конституції України ( 254к/96-ВР ) і складається з цих Основ та інших прийнятих відповідно до них актів законодавства, що регулюють...


Статья 2. Міжнародні договори України в сфері охорони здоров'я 

Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про охорону здоров'я, то...


Статья 3. Поняття і терміни, що вживаються в законодавстві про охорону здоров'я 

У цих Основах та інших актах законодавства про охорону здоров'я основні поняття мають таке значення: 

здоров'я - стан повного фізичного, психічного і соціального благополуччя, а...


Статья 4. Основні принципи охорони здоров'я 

Основними принципами охорони здоров'я в Україні є:

визнання охорони здоров'я пріоритетним напрямом діяльності суспільства і держави, одним з головних чинників виживання та розвитку...


Статья 5. Охорона здоров'я - загальний обов'язок суспільства та держави 

Державні, громадські або інші органи, підприємства, установи, організації, посадові особи та громадяни зобов'язані забезпечити пріоритетність охорони здоров'я у власній діяльності, не...


Статья 6. Право на охорону здоров'я 

Кожний громадянин України має право на охорону здоров'я, що передбачає:

а) життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та соціальне обслуговування і забезпечення, який...


Статья 7. Гарантії права на охорону здоров'я 

Держава згідно з Конституцією України ( 254к/96-ВР ) гарантує всім громадянам реалізацію їх прав у сфері охорони здоров'я шляхом:

а) створення розгалуженої мережі закладів охорони...


Статья 8. Державний захист права на охорону здоров'я 

Держава визнає право кожного громадянина України на охорону здоров'я і забезпечує його захист. 

Кожен громадянин має право на безоплатне отримання у державних та комунальних...


Статья 9. Обмеження прав громадян, пов'язані із станом їх здоров'я 

На підставах і в порядку, передбачених законами України, громадяни можуть бути визнані тимчасово або постійно не придатними за станом здоров'я до професійної або іншої діяльності, пов'язаної з...


Статья 10. Обов'язки громадян у сфері охорони здоров'я 

Громадяни України зобов'язані:

а) піклуватись про своє здоров'я та здоров'я дітей, не шкодити здоров'ю інших громадян;

б) у передбачених законодавством випадках проходити...


Статья 11. Права і обов'язки іноземців та осіб без громадянства

{ У назві та тексті статті 11 слова "іноземні громадяни" в усіх відмінках замінено словом "іноземці" у відповідному відмінку згідно із Законом N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012...


Статья 12. Охорона здоров'я - пріоритетний напрям державної діяльності 

Охорона здоров'я - один з пріоритетних напрямів державної діяльності. Держава формує політику охорони здоров'я в Україні та забезпечує її реалізацію.

( Дію частини другої статті 12...


Статья 13. Формування державної політики охорони здоров'я 

Основу державної політики охорони здоров'я формує Верховна Рада України шляхом закріплення конституційних і законодавчих засад охорони здоров'я, визначення її мети, головних завдань, напрямів,...


Статья 14. Реалізація державної політики охорони здоров'я 

Реалізація державної політики охорони здоров'я покладається на органи виконавчої влади. 

{ Частину другу статті 14 виключено на підставі Закону N 5460-VI ( 5460-17 ) від...


Статья 14-1. Система стандартів у сфері охорони здоров'я 

Систему стандартів у сфері охорони здоров'я складають державні соціальні нормативи та галузеві стандарти. 

Державні соціальні нормативи у сфері охорони здоров'я встановлюються...


Статья 15. Органи охорони здоров'я 

Реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я забезпечують: 

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я; 

...


Статья 16. Заклади охорони здоров'я 

Держава сприяє розвитку закладів охорони здоров'я усіх форм власності. 

Порядок створення, припинення закладів охорони здоров'я, особливості діяльності та класифікація закладів...


Статья 17. Господарська діяльність у сфері охорони здоров'я 

Провадження господарської діяльності в сфері охорони здоров'я, яка відповідно до закону підлягає ліцензуванню, дозволяється лише за наявності ліцензії. 

Держава підтримує...


Статья 18. Фінансування охорони здоров'я 

Фінансування охорони здоров'я здійснюється за рахунок Державного бюджету України та місцевих бюджетів, фондів медичного страхування, благодійних фондів та будь-яких інших джерел, не...


Статья 19. Матеріально-технічне забезпечення охорони здоров'я 

Держава організує матеріально-технічне забезпечення охорони здоров'я в обсязі, необхідному для надання населенню гарантованого рівня медичної допомоги. Всі заклади охорони здоров'я мають право...


Статья 20. Наукове забезпечення охорони здоров'я 

Держава сприяє розвитку наукових досліджень у сфері охорони здоров'я і впровадженню їх результатів у діяльність закладів і працівників охорони здоров'я. Дослідження, що проводяться...


Статья 21. Податкові та інші пільги в сфері охорони здоров'я 

Заклади охорони здоров'я, особи, які здійснюють підприємницьку діяльність в сфері охорони здоров'я, а також суб'єкти господарювання, що виробляють продукцію, необхідну для забезпечення...


Статья 22. Державний контроль і нагляд в сфері охорони здоров'я 

Держава через спеціально уповноважені органи виконавчої влади здійснює контроль і нагляд за додержанням законодавства про охорону здоров'я, державних стандартів, критеріїв та вимог,...


Статья 23. Нагляд за додержанням законодавства про охорону здоров'я 

Нагляд за додержанням законодавства про охорону здоров'я здійснюють Генеральний прокурор України і підпорядковані йому прокурори.

{ У назві та тексті статті 23 слова "Вищий нагляд"...


Статья 24. Участь громадськості в охороні здоров'я 

Органи та заклади охорони здоров'я зобов'язані сприяти реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров'я і проведенні громадської експертизи з цих питань.

При органах...


Статья 24-1. Захист прав пацієнтів 

Правові, економічні, організаційні основи захисту прав та законних інтересів пацієнтів визначаються законом

{ Розділ III доповнено статтею 24-1 згідно із Законом N 3611-VI ( 3611-17 )...


Статья 25. Підтримання необхідного для здоров'я життєвого рівня населення 

Держава забезпечує життєвий рівень населення, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд, соціальне обслуговування і забезпечення, який є необхідним для підтримання його здоров'я.

З...


Статья 26. Охорона навколишнього природного середовища 

Держава забезпечує охорону навколишнього природного середовища як важливої передумови життя і здоров'я людини шляхом охорони живої і неживої природи, захисту людей від негативного екологічного...


Статья 27. Забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя територій і населених пунктів 

Санітарно-епідемічне благополуччя територій і населених пунктів забезпечується системою державних стимулів та регуляторів, спрямованих на суворе дотримання санітарно-гігієнічних і...


Статья 28. Створення сприятливих для здоров'я умов праці, навчання, побуту та відпочинку 

З метою забезпечення сприятливих для здоров'я умов праці, навчання, побуту та відпочинку, високого рівня працездатності, профілактики травматизму і професійних захворювань, отруєнь та...


Статья 29. Збереження генофонду народу України 

В інтересах збереження генофонду народу України, запобігання демографічній кризі, забезпечення здоров'я майбутніх поколінь і профілактики спадкових захворювань держава здійснює комплекс...


Статья 30. Запобігання інфекційним захворюванням, небезпечним для населення 

Держава забезпечує планомірне науково обгрунтоване попередження, лікування, локалізацію та ліквідацію масових інфекційних захворювань. 

Особи, які є носіями збудників інфекційних...


Статья 31. Обов'язкові медичні огляди 

З метою охорони здоров'я населення організуються профілактичні медичні огляди неповнолітніх, вагітних жінок, працівників підприємств, установ і організацій з шкідливими і небезпечними умовами...


Статья 32. Сприяння здоровому способу життя населення 

Держава сприяє утвердженню здорового способу життя населення шляхом поширення наукових знань з питань охорони здоров'я, організації медичного, екологічного і фізичного виховання, здійснення...


Статья 33. Забезпечення надання медичної допомоги 

Медична допомога надається відповідно до медичних показань професійно підготовленими медичними працівниками, які перебувають у трудових відносинах із закладами охорони здоров’я, що...


Статья 35. Екстрена медична допомога 

Екстрена медична допомога – медична допомога, яка полягає у здійсненні медичними працівниками відповідно до закону невідкладних організаційних, діагностичних та лікувальних заходів,...


Статья 36. Направлення хворих на лікування за кордон 

Громадяни України можуть направлятися для лікування за кордон у разі необхідності надання того чи іншого виду медичної допомоги хворому та неможливості її надання в закладах охорони здоров'я...


Статья 37. Надання медичної допомоги в невідкладних та екстремальних ситуаціях 

Медичні працівники зобов'язані невідкладно надавати необхідну медичну допомогу у разі виникнення невідкладного стану людини. 

Організація та забезпечення надання екстреної...


Статья 38. Вибір лікаря і закладу охорони здоров'я 

Кожний пацієнт, який досяг чотирнадцяти років і який звернувся за наданням йому медичної допомоги, має право на вільний вибір лікаря, якщо останній може запропонувати свої послуги, та вибір...


Статья 39. Обов'язок надання медичної інформації 

Пацієнт, який досяг повноліття, має право на отримання достовірної і повної інформації про стан свого здоров'я, у тому числі на ознайомлення з відповідними медичними документами, що стосуються...


Статья 39-1. Право на таємницю про стан здоров'я 

Пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні. 

Забороняється...


Статья 40. Лікарська таємниця 

Медичні працівники та інші особи, яким у зв'язку з виконанням професійних або службових обов'язків стало відомо про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну...


Статья 41. Звільнення від роботи на період хвороби 

На період хвороби з тимчасовою втратою працездатності громадянам надається звільнення від роботи з виплатою у встановленому законодавством України порядку допомоги по соціальному...


Статья 42. Загальні умови медичного втручання 

Медичне втручання (застосування методів діагностики, профілактики або лікування, пов'язаних із впливом на організм людини) допускається лише в тому разі, коли воно не може завдати шкоди...


Статья 43. Згода на медичне втручання 

Згода інформованого відповідно до статті 39 цих Основ пацієнта необхідна для застосування методів діагностики, профілактики та лікування. Щодо пацієнта віком до 14 років (малолітнього...


Статья 44. Застосування методів профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та лікарських засобів 

У медичній практиці застосовуються методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та лікарські засоби, дозволені до застосування центральним органом виконавчої влади, що забезпечує...


Статья 45. Медико-біологічні експерименти на людях 

Застосування медико-біологічних експериментів на людях допускається із суспільно корисною метою за умови їх наукової обгрунтованості, переваги можливого успіху над ризиком спричинення тяжких...


Статья 46. Донорство крові та її компонентів 

Здавання крові, її компонентів для подальшого використання їх для лікування, виготовлення відповідних лікарських препаратів або використання в наукових дослідженнях здійснюється повнолітніми...


Статья 47. Трансплантація органів та інших анатомічних матеріалів 

Застосування методу пересадки від донора до реципієнта органів та інших анатомічних матеріалів здійснюється у визначеному законом порядку при наявності їх згоди або згоди їх законних...


Статья 48. Штучне запліднення та імплантація ембріона 

Застосування штучного запліднення та імплантації ембріона здійснюється згідно з умовами та порядком, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної...


Статья 49. Застосування методів стерилізації 

Застосування методів стерилізації може здійснюватися за бажанням повнолітнього пацієнта в закладах охорони здоров'я за медичними показаннями, що встановлюються центральним органом виконавчої...


Статья 50. Добровільне штучне переривання вагітності 

Операція штучного переривання вагітності (аборт) може бути проведена за бажанням жінки у закладах охорони здоров'я при вагітності строком не більше 12 тижнів. 

У випадках,...


Статья 51. Зміна (корекція) статевої належності 

На прохання пацієнта відповідно до медико-біологічних і соціально-психологічних показань, які встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у...


Статья 52. Надання медичної допомоги хворому в критичному для життя стані 

Медичні працівники зобов'язані надавати медичну допомогу у повному обсязі хворому, який знаходиться в критичному для життя стані. Така допомога може також надаватися спеціально створеними...


Статья 53. Спеціальні заходи профілактики та лікування соціально небезпечних захворювань 

З метою охорони здоров'я населення органи і заклади охорони здоров'я зобов'язані здійснювати спеціальні заходи профілактики та лікування соціально небезпечних захворювань (туберкульоз,...


Статья 54. Порядок забезпечення лікарськими засобами та імунобіологічними препаратами 

Громадяни забезпечуються лікарськими засобами та імунобіологічними препаратами через заклади охорони здоров'я, які мають право на це відповідно до закону.

{ Частина перша статті 54 із...


Статья 55. Виробництво лікарських засобів та імунобіологічних препаратів 

Виробництво нових лікарських засобів та імунобіологічних препаратів для медичних цілей допускається з дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері...


Статья 56. Забезпечення протезною допомогою 

Громадяни у необхідних випадках забезпечуються протезами, ортопедичними, коригуючими виробами, окулярами, слуховими апаратами, засобами лікувальної фізкультури і спеціальними засобами...


Статья 57. Заохочення материнства. Гарантії охорони здоров'я матері та дитини 

Материнство в Україні охороняється і заохочується державою.

Охорона здоров'я матері та дитини забезпечується організацією широкої мережі жіночих, медико-генетичних та інших...


Статья 58. Забезпечення медичною допомогою вагітних жінок і новонароджених 

Заклади охорони здоров'я забезпечують кожній жінці кваліфікований медичний нагляд за перебігом вагітності, стаціонарну медичну допомогу при пологах і медичну допомогу матері та новонародженій...


Статья 59. Піклування про зміцнення та охорону здоров'я дітей і підлітків 

Батьки зобов'язані піклуватися про здоров'я своїх дітей, їх фізичний та духовний розвиток, ведення ними здорового способу життя. У разі порушення цього обов'язку, якщо воно завдає істотної...


Статья 60. Забезпечення дітей і підлітків медичною допомогою 

Медична допомога дітям надається закладами охорони здоров'я та лікарями, що провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи - підприємці. До державних дитячих санаторіїв...


Статья 61. Дитяче харчування 

Держава забезпечує дітей віком до трьох років виготовленими переважно на промисловій основі з екологічно чистої сировини якісними дитячими сумішами та іншими продуктами дитячого...


Статья 62. Контроль за охороною здоров'я дітей у дитячих виховних і навчальних закладах 

Контроль за охороною здоров'я дітей та проведенням оздоровчих заходів у навчальних закладах усіх типів, організаційно-правових форм та форм власності здійснюють органи та заклади охорони...


Статья 63. Державна допомога громадянам у здійсненні догляду за дітьми з дефектами фізичного або психічного розвитку 

Діти з дефектами фізичного або психічного розвитку, які потребують медико-соціальної допомоги і спеціального догляду, за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, можуть утримуватися в...


Статья 64. Пільги, що надаються матерям в разі хвороби дітей 

При неможливості госпіталізації або відсутності показань до стаціонарного лікування хворої дитини мати або інший член сім'ї, який доглядає дитину, може звільнятися від роботи з виплатою...


Статья 65. Контроль за трудовим і виробничим навчанням та умовами праці підлітків 

Виробниче навчання підлітків дозволяється відповідно до законодавства за тими професіями, які відповідають їх віку, фізичному і розумовому розвитку та стану здоров'я. Трудове та виробниче...


Статья 66. Обов'язкові медичні огляди працюючих підлітків 

Медичний огляд підлітків є обов'язковим для вирішення питання про прийняття їх на роботу. Медичні огляди працюючих підлітків повинні проводитись регулярно, але не рідше одного разу на...


Статья 67. Медико-санітарне забезпечення санаторно-курортної діяльності 

Санаторно-курортні заклади здійснюють свою діяльність у порядку, передбаченому законодавством про курорти. З метою забезпечення надання в них належної медичної допомоги відкриття...


Статья 68. Медико-санітарне забезпечення відпочинку 

Власники та керівники будинків відпочинку, пансіонатів, туристських баз, інших підприємств, установ і організацій, діяльність яких пов'язана з організацією відпочинку населення, зобов'язані...


Статья 69. Медико-соціальна експертиза втрати працездатності 

Медична експертиза з тимчасової втрати працездатності громадян проводиться лікарем або комісією лікарів у закладах охорони здоров'я незалежно від форми власності, а також лікарями, що...


Статья 70. Військово-лікарська експертиза 

Військово-лікарська експертиза визначає придатність до військової служби призовників, військовослужбовців та військовозобов'язаних, встановлює причинний зв'язок захворювань, поранень і травм з...


Статья 71. Судово-медична і судово-психіатрична експертизи 

Проведення судово-медичної і судово-психіатричної експертизи призначається особою, яка проводить дізнання, слідчим, прокурором або судом у порядку, встановленому законодавством, для вирішення...


Статья 72. Патологоанатомічні розтини 

Патологоанатомічні розтини трупів проводяться з метою встановлення причин і механізмів смерті хворого.

В обов'язковому порядку патологоанатомічні розтини здійснюються при наявності...


Статья 73. Альтернативна медична експертиза 

У разі незгоди громадянина з висновками державної медичної експертизи та в інших передбачених законодавством випадках на вимогу громадянина проводиться альтернативна медична (медико-соціальна,...


Статья 74. Заняття медичною і фармацевтичною діяльністю 

Медичною і фармацевтичною діяльністю можуть займатися особи, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам.  

{ Частину другу статті 74...


Статья 74-1. Право на зайняття народною медициною (цілительством) 

Народна медицина (цілительство) - методи оздоровлення, профілактики, діагностики і лікування, що ґрунтуються на досвіді багатьох поколінь людей, усталені в народних традиціях і не потребують...


Статья 75. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації медичних і фармацевтичних працівників 

Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації медичних і фармацевтичних працівників здійснюються відповідними середніми спеціальними і вищими навчальними та науковими закладами,...


Статья 76. Присяга лікаря України 

Випускники медичних спеціальностей вищих медичних навчальних закладів приносять Присягу лікаря України.

Текст Присяги лікаря України затверджується Кабінетом Міністрів...


Статья 77. Професійні права та пільги медичних і фармацевтичних працівників 

    Медичні і фармацевтичні працівники мають право на: 

а) заняття медичною і фармацевтичною діяльністю відповідно до спеціальності та...


Статья 78. Професійні обов'язки медичних і фармацевтичних працівників 

Медичні і фармацевтичні працівники зобов'язані: 

а) сприяти охороні та зміцненню здоров'я людей, запобіганню і лікуванню захворювань, надавати своєчасну та кваліфіковану медичну і...


Статья 78-1. Обмеження, встановлені для медичних і фармацевтичних працівників під час здійснення ними професійної діяльності 

Медичні і фармацевтичні працівники під час здійснення ними професійної діяльності не мають права: 

1) одержувати від суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво та/або...


Статья 79. Міжнародне співробітництво в сфері охорони здоров'я 

Україна - учасник міжнародного співробітництва в сфері охорони здоров'я, член Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) та інших міжнародних організацій. Держава гарантує зазначе- ним...


Статья 80. Відповідальність за порушення законодавства про охорону здоров'я 

Особи, винні у порушенні законодавства про охорону здоров'я, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством.  

Президент України...