Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про акціонерні товариства від 17.09.2008 № 514-VI ЗУ Про акціонерні товариства - Закони України 2014

Про акціонерні товаристваСтатья 1. Сфера застосування Закону 

1. Цей Закон визначає порядок створення, діяльності, припинення, виділу акціонерних товариств, їх правовий статус, права та обов'язки акціонерів. 

2. Діяльність державних...


Статья 2. Визначення термінів 

1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні: 

1) афілійовані одна щодо іншої особи (далі - афілійовані особи): 

юридичні особи, за умови, що...


Статья 3. Правовий статус акціонерного товариства 

1. Акціонерне товариство - господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються...


Статья 4. Акціонери товариства 

1. Акціонерами товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу,...


Статья 5. Типи акціонерних товариств 

1. Акціонерні товариства за типом поділяються на публічні акціонерні товариства та приватні акціонерні товариства. 

Кількісний склад акціонерів приватного акціонерного товариства...


Статья 6. Акціонерне товариство з одним акціонером 

1. Акціонерне товариство може бути створене однією особою чи може складатися з однієї особи у разі придбання одним акціонером усіх акцій товариства. Відомості про це підлягають реєстрації і...


Статья 7. Порядок відчуження акцій акціонерного товариства 

1. Акціонери публічного акціонерного товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів товариства.

{ Частина перша статті 7 із змінами, внесеними згідно із...


Статья 8. Визначення ринкової вартості майна 

1. Ринкова вартість майна у разі його оцінки відповідно до цього Закону, інших актів законодавства або статуту акціонерного товариства визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної...


Статья 9. Створення акціонерного товариства 

1. Засновниками акціонерного товариства визнаються держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним...


Статья 10. Установчі збори акціонерного товариства 

1. Установчі збори акціонерного товариства мають бути проведені протягом трьох місяців з дати повної оплати акцій засновниками. 

Кількість голосів засновника на установчих зборах...


Статья 11. Оплата вартості акцій засновниками акціонерного товариства 

1. Оплата вартості акцій, що розміщуються під час заснування акціонерного товариства, може здійснюватися грошовими коштами, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом...


Статья 12. Відповідальність засновників акціонерного товариства 

1. Засновники акціонерного товариства несуть солідарну відповідальність за пов'язаними з його заснуванням зобов'язаннями, що виникли до його державної реєстрації. 

2. Акціонерне...


Статья 13. Статут акціонерного товариства 

1. Установчим документом акціонерного товариства є його статут. 

2. Статут акціонерного товариства повинен містити відомості про: 

1) повне та скорочене найменування...


Статья 14. Статутний і власний капітал акціонерного товариства 

1. Мінімальний розмір статутного капіталу акціонерного товариства становить 1250 мінімальних заробітних плат виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, що діє на момент створення...


Статья 15. Збільшення статутного капіталу 

1. Статутний капітал товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною...


Статья 16. Зменшення статутного капіталу 

1. Статутний капітал акціонерного товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або...


Статья 17. Анулювання акцій 

1. Акціонерне товариство в порядку ( z1492-13 ), встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал...


Статья 18. Консолідація та дроблення акцій 

1. Акціонерне товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. 

...


Статья 19. Резервний капітал 

1. Резервний капітал формується у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподіленого...


Статья 20. Акції товариства 

1. Акція товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього акціонерного товариства. 

2. Усі акції товариства є іменними. Акції товариств існують виключно в...


Статья 21. Емісія цінних паперів 

1. Акціонерне товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням загальних зборів. 

Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням...


Статья 22. Ціна акцій 

1. Акціонерне товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується наглядовою радою, крім...


Статья 23. Оплата цінних паперів 

1. У разі розміщення акціонерним товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що...


Статья 24. Особливості обігу цінних паперів акціонерних товариств 

1. Акції публічного акціонерного товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі. 

Публічне акціонерне товариство зобов'язане пройти процедуру включення акцій до...


Статья 25. Права акціонерів - власників простих акцій 

1. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 

1) участь в управлінні акціонерним...


Статья 26. Права акціонерів - власників привілейованих акцій 

1. Кожною привілейованою акцією одного класу її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав. 

2. У статуті акціонерного товариства визначається обсяг прав, які...


Статья 27. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій 

1. Переважним правом акціонерів визнається: 

право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщувані товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих...


Статья 28. Захист прав акціонерів - працівників товариства 

1. Посадові особи органів акціонерного товариства та інші особи, які перебувають з товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника товариства надання...


Статья 29. Обов'язки акціонерів 

1. Акціонери зобов'язані: 

дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного товариства; 

виконувати рішення загальних зборів, інших органів...


Статья 30. Порядок виплати дивідендів 

1. Дивіденд - частина чистого прибутку акціонерного товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу...


Статья 31. Обмеження на виплату дивідендів 

1. Акціонерне товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо: 

1) звіт про результати...


Статья 32. Загальні збори акціонерного товариства 

1. Загальні збори є вищим органом акціонерного товариства. 

2. Акціонерне товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори). 

Річні...


Статья 33. Компетенція загальних зборів 

1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства. 

2. До виключної компетенції загальних зборів належить: 

1) визначення...


Статья 34. Право на участь у загальних зборах 

1. У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за...


Статья 35. Повідомлення про проведення загальних зборів 

1. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку,...


Статья 36. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів 

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами,...


Статья 37. Порядок денний загальних зборів 

1. Порядок денний загальних зборів акціонерного товариства попередньо затверджується наглядовою радою товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у...


Статья 38. Пропозиції до порядку денного загальних зборів 

1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства,...


Статья 39. Представництво акціонерів 

1. Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної...


Статья 40. Порядок проведення загальних зборів 

1. Порядок проведення загальних зборів акціонерного товариства встановлюється цим Законом, статутом товариства та рішенням загальних зборів.

{ Частина перша статті 40 в редакції Закону...


Статья 41. Кворум загальних зборів 

1. Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства. 

2....


Статья 42. Порядок прийняття рішень загальними зборами 

1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного...


Статья 43. Спосіб голосування 

1. Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного може проводитися з використанням бюлетенів для голосування. 

У товаристві, що здійснило...


Статья 44. Лічильна комісія 

1. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається...


Статья 45. Протокол про підсумки голосування 

1. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії акціонерного товариства, які брали участь у підрахунку голосів. 

У разі передачі...


Статья 46. Протокол загальних зборів 

1. Протокол загальних зборів акціонерного товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головуючим і секретарем загальних зборів. 

2....


Статья 47. Позачергові загальні збори 

1. Позачергові загальні збори акціонерного товариства скликаються наглядовою радою: 

1) з власної ініціативи; 

2) на вимогу виконавчого органу - в разі порушення...


Статья 48. Проведення загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування) 

1. У випадках, передбачених статутом акціонерного товариства з кількістю акціонерів не більше 25 осіб, допускається прийняття рішення методом опитування. У такому разі проект рішення або...


Статья 49. Особливості проведення загальних зборів товариством, що складається з однієї особи 

1. До товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства.

{ Частина перша...


Статья 50. Оскарження рішення загальних зборів 

1. У разі, якщо рішення загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги цього Закону, інших актів законодавства, статуту чи положення про загальні збори акціонерного...


Статья 51. Створення наглядової ради акціонерного товариства 

1. Наглядова рада акціонерного товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та цим Законом, контролює та регулює діяльність...


Статья 52. Компетенція наглядової ради 

1. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених цим Законом, статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами. 

2. До...


Статья 53. Обрання членів наглядової ради 

1. Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. 

Член...


Статья 54. Голова наглядової ради 

1. Голова наглядової ради акціонерного товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради, якщо інше не передбачено...


Статья 55. Засідання наглядової ради 

1. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради. 

Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу...


Статья 56. Комітети наглядової ради. Корпоративний секретар 

1. Наглядова рада акціонерного товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової...


Статья 57. Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради 

1. Загальні збори акціонерного товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів. { Абзац перший частини першої...


Статья 58. Засади діяльності виконавчого органу акціонерного товариства 

1. Виконавчий орган акціонерного товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства. 

До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з...


Статья 59. Колегіальний виконавчий орган акціонерного товариства 

1. Кількісний склад виконавчого органу, порядок призначення його членів визначаються статутом товариства. Порядок скликання та проведення засідань колегіального виконавчого органу...


Статья 60. Одноосібний виконавчий орган 

1. Порядок прийняття рішень особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, встановлюється статутом акціонерного товариства.

{ Частина перша статті 60 із змінами,...


Статья 61. Припинення повноважень голови та членів виконавчого органу 

1. Повноваження голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) припиняються за рішенням наглядової ради, якщо статутом акціонерного...


Статья 62. Вимоги до посадових осіб органів акціонерного товариства 

1. Посадовими особами органів акціонерного товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади,...


Статья 63. Відповідальність посадових осіб органів акціонерного товариства 

1. Посадові особи органів акціонерного товариства повинні діяти в інтересах товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів товариства. 

2....


Статья 64. Придбання значного пакета акцій товариства 

1. Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, за наслідками такого придбання становитимуть 10 і...


Статья 65. Придбання акцій товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій 

1. Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала власником контрольного пакета акцій...


Статья 66. Викуп акціонерним товариством розміщених ним цінних паперів 

1. Акціонерне товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у статуті товариства...


Статья 67. Обмеження щодо викупу акцій акціонерним товариством 

{ Назва статті 67 в редакції Закону N 2994-VI ( 2994-17 ) від 03.02.2011 } 

1. Загальні збори акціонерного товариства не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо: {...


Статья 68. Обов'язковий викуп акціонерним товариством акцій на вимогу акціонерів 

1. Кожний акціонер - власник простих акцій товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу акціонерним товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для...


Статья 69. Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу акціонерним товариством належних їм акцій 

1. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість. 

Ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку...


Статья 70. Значний правочин 

1. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової...


Статья 71. Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість 

1. Особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину, вважається посадова особа органів товариства; член її сім'ї - чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун...


Статья 72. Наслідки недотримання вимог до порядку вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість 

1. Правочин, вчинений з порушенням вимог статті 71 цього Закону, може бути визнано судом недійсним. 

2. Відповідальність за шкоду, заподіяну товариству правочином, вчиненим з...


Статья 73. Ревізійна комісія (ревізор) 

1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства загальні збори можуть обирати ревізійну комісію (ревізора). { Абзац перший частини першої статті 73 в...


Статья 74. Перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року 

1. Ревізійна комісія (ревізор) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено статутом товариства....


Статья 75. Аудитор 

1. Річна фінансова звітність публічного акціонерного товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором. 

2. Посадові особи товариства зобов'язані забезпечити доступ...


Статья 76. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства 

1. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства проводиться ревізійною комісією (ревізором), а в разі її відсутності - аудитором. Така перевірка проводиться...


Статья 77. Зберігання документів акціонерного товариства 

1. Акціонерне товариство зобов'язане зберігати: 

1) статут товариства, зміни до статуту, засновницький (установчий) договір;

{ Пункт 1 частини першої статті 77 із змінами,...


Статья 78. Надання акціонерним товариством інформації 

1. Акціонерне товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених пунктами 1-3, 5-11, 13, 14, 16 і 17 частини першої статті 77 цього Закону.

{ Частина перша статті...


Статья 79. Припинення акціонерного товариства 

1. Акціонерне товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу,...


Статья 80. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення товариства 

1. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення акціонерного товариства здійснюються за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних...


Статья 81. Договір про злиття (приєднання) акціонерних товариств та план поділу (виділу, перетворення) акціонерного товариства 

1. Наглядова рада кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу...


Статья 82. Захист прав кредиторів при злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні акціонерного товариства 

1. Протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або...


Статья 83. Злиття акціонерних товариств 

1. Злиттям акціонерних товариств визнається виникнення нового акціонерного товариства-правонаступника з передачею йому згідно з передавальними актами всього майна, всіх прав та обов'язків двох...


Статья 84. Приєднання акціонерного товариства 

1. Приєднанням акціонерного товариства визнається припинення акціонерного товариства (кількох товариств) з передачею ним (ними) згідно з передавальним актом усього свого майна, прав та...


Статья 85. Поділ акціонерного товариства 

1. Поділом акціонерного товариства визнається припинення акціонерного товариства з передачею всього його майна, прав та обов'язків двом чи більше новим акціонерним товариствам -...


Статья 86. Виділ акціонерного товариства 

1. Виділом акціонерного товариства визнається створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків...


Статья 87. Перетворення акціонерного товариства 

1. Перетворенням акціонерного товариства визнається зміна організаційно-правової форми акціонерного товариства з його припиненням та передачею всього майна, прав і обов'язків підприємницькому...


Статья 88. Ліквідація акціонерного товариства 

1. Добровільна ліквідація акціонерного товариства здійснюється за рішенням загальних зборів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який товариство створювалося, або після досягнення...


Статья 89. Розподіл майна акціонерного товариства, що ліквідується, між кредиторами та акціонерами 

1. У разі ліквідації платоспроможного акціонерного товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості: 

у першу чергу задовольняються вимоги щодо...