Про аудиторську діяльністьСтатья 1. Сфера дії Закону 

Положення цього Закону діють на території України і поширюються на усіх суб'єктів господарювання незалежно від форм власності та видів діяльності. 

Дія цього Закону не поширюється на...


Статья 2. Законодавство про аудиторську діяльність 

Аудиторська діяльність у сфері фінансового контролю регулюється Господарським кодексом України ( 436-15 ), цим Законом, іншими нормативно-правовими актами та стандартами аудиту. У випадках,...


Статья 3. Аудиторська діяльність 

Аудиторська діяльність - підприємницька діяльність, яка включає в себе організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок (аудит) та надання інших...


Статья 4. Аудитор 

Аудитором може бути фізична особа, яка має сертифікат, що визначає її кваліфікаційну придатність на заняття аудиторською діяльністю на території України. 

Аудитор має право займатися...


Статья 5. Аудиторська фірма 

Аудиторська фірма - юридична особа, створена відповідно до законодавства, яка здійснює виключно аудиторську діяльність. 

Право на здійснення аудиторської діяльності мають аудиторські...


Статья 6. Стандарти аудиту 

При здійсненні аудиторської діяльності аудитори та аудиторські фірми застосовують відповідні стандарти аудиту. 

Стандарти аудиту приймаються на основі стандартів аудиту та етики...


Статья 7. Аудиторський висновок та інші офіційні документи 

Аудиторський висновок - документ, що складений відповідно до стандартів аудиту та передбачає надання впевненості користувачам щодо відповідності фінансової звітності або іншої інформації...


Статья 8. Обов'язкове проведення аудиту 

Проведення аудиту є обов'язковим для: 

1) підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності відкритих акціонерних товариств,...


Статья 9. Обов'язки суб'єктів господарювання при проведенні аудиту 

Органи управління суб'єкта господарювання зобов'язані створити аудитору (аудиторській фірмі) належні умови для якісного виконання аудиту. 

Органи управління суб'єкта господарювання...


Статья 10. Сертифікація аудиторів 

Сертифікація (визначення кваліфікаційної придатності на зайняття аудиторською діяльністю) аудиторів здійснюється Аудиторською палатою України. 

Порядок сертифікації аудиторів, які...


Статья 11. Реєстр аудиторських фірм та аудиторів 

Реєстр аудиторських фірм та аудиторів - база даних, що містить інформацію про аудиторські фірми та аудиторів, які займаються аудиторською діяльністю індивідуально як фізичні особи - підприємці...


Статья 12. Повноваження Аудиторської палати України 

Повноваження Аудиторської палати України визначаються цим Законом та Статутом Аудиторської палати України. 

Статут Аудиторської палати України приймається двома третинами голосів від...


Статья 13. Створення Аудиторської палати України 

Аудиторська палата України функціонує як незалежний орган. 

Аудиторська палата України є юридичною особою, веде відповідний облік та звітність. 

Аудиторська палата України є...


Статья 14. Діяльність Аудиторської палати України 

Рішення Аудиторської палати України приймаються на її засіданнях простою більшістю голосів за наявності більш як половини її членів за винятком випадків, передбачених цим Законом та...


Статья 15. Голова Аудиторської палати України 

Голова Аудиторської палати України виконує свої повноваження на професійній основі. 

Голова Аудиторської палати України обирається з числа її членів на термін здійснення своїх...


Статья 16. Загальні умови проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг 

Проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг здійснюється аудиторами, аудиторськими фірмами, які набули права на здійснення аудиторської діяльності відповідно до цього...


Статья 17. Підстави для проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг 

Аудит проводиться на підставі договору між аудитором (аудиторською фірмою) та замовником. 

Інші аудиторські послуги можуть надаватися на підставі договору, письмового або усного...


Статья 18. Права аудиторів і аудиторських фірм 

Аудитори України мають право об'єднуватися в громадські організації за професійними ознаками, дотримуючись вимог цього Закону та інших законів. 

Професійні організації аудиторів України...


Статья 19. Обов'язки аудиторів і аудиторських фірм 

Аудитори і аудиторські фірми зобов'язані: 

1) в аудиторській діяльності дотримуватися вимог цього Закону, Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 ) та інших...


Статья 20. Спеціальні вимоги 

Забороняється проведення аудиту: 

1) аудитором, який має прямі родинні стосунки з членами органів управління суб'єкта господарювання, що перевіряється; 

2) аудитором, який має...


Статья 21. Цивільно-правова відповідальність аудиторів та аудиторських фірм 

За неналежне виконання своїх зобов'язань аудитор (аудиторська фірма) несе майнову та іншу цивільно-правову відповідальність відповідно до договору та закону. 

Розмір майнової...


Статья 22. Інші види відповідальності аудиторів та аудиторських фірм 

За неналежне виконання професійних обов'язків до аудитора (аудиторської фірми) можуть бути застосовані Аудиторською палатою України стягнення у вигляді попередження, зупинення чинності...