??????????? 12. Закона України Про аудиторську діяльність
Повноваження Аудиторської палати України Повноваження Аудиторської палати України визначаються цим Законом та Статутом Аудиторської палати України. 

Статут Аудиторської палати України приймається двома третинами голосів від загальної кількості членів Аудиторської палати України. 

Аудиторська палата України: 

1) здійснює сертифікацію осіб, які мають намір займатися аудиторською діяльністю; 

2) затверджує стандарти аудиту; 

3) затверджує програми підготовки аудиторів та за погодженням з Національним банком України програми підготовки аудиторів, які здійснюватимуть аудит банків; 

4) веде Реєстр; 

5) здійснює контроль за дотриманням аудиторськими фірмами та аудиторами вимог цього Закону, стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів; 

6) здійснює заходи із забезпечення незалежності аудиторів при проведенні ними аудиторських перевірок та організації контролю за якістю аудиторських послуг; 

7) регулює взаємовідносини між аудиторами (аудиторськими фірмами) в процесі здійснення аудиторської діяльності та у разі необхідності застосовує до них стягнення; 

8) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом та Статутом Аудиторської палати України. 

Щорічно Аудиторська палата України отримує від аудиторських фірм та аудиторів звіти про виконані ними роботи, здійснює їх аналіз та подає до Кабінету Міністрів України узагальнену інформацію про стан аудиторської діяльності в Україні. 

Другие статьи закона