Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про авторське право і суміжні права від 23.12.1993 № 3792-XII ЗУ Про авторське право і суміжні права - Закони України 2014

Про авторське право і суміжні праваСтатья 1. Визначення термінів 

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні: 

автор - фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір; 

аудіовізуальний твір - твір, що фіксується на певному...


Статья 2. Законодавство України про авторське право і суміжні права 

Законодавство України про авторське право і суміжні права базується на Конституції України ( 254к/96-ВР ) і складається з відповідних норм Цивільного кодексу України ( 1540-06 ), цього Закону,...


Статья 3. Сфера дії Закону 

1. Дія цього Закону поширюється на: 

а) твори, зазначені у частині першій статті 8 цього Закону, і об'єкти суміжних прав, зазначені у статті 35 цього Закону, незалежно від місця їх...


Статья 4. Повноваження Установи у сфері охорони авторського права і суміжних прав 

1. Установа забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони авторського права і суміжних прав, здійснює свої повноваження у межах, що передбачені законом, і виконує такі...


Статья 5. Застосування правил міжнародного договору 

Якщо чинним міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться в законодавстві України про авторське право і...


Статья 6. Права іноземних осіб та осіб без громадянства 

Іноземці та особи без громадянства, відповідно до міжнародних договорів чи на основі принципу взаємності, мають однакові з особами України права, передбачені цим Законом.

{ Стаття 6 із...


Статья 7. Суб'єкти авторського права 

Суб'єктами авторського права є автори творів, зазначених у частині першій статті 8 цього Закону, їх спадкоємці та особи, яким автори чи їх спадкоємці передали свої авторські майнові права. 


Статья 8. Об'єкти авторського права 

1. Об'єктами авторського права є твори у галузі науки, літератури і мистецтва, а саме: 

1) літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого...


Статья 9. Охорона авторського права на частину твору 

Частина твору, яка може використовуватися самостійно, у тому числі й оригінальна назва твору, розглядається як твір і охороняється відповідно до цього Закону. 


Статья 10. Об'єкти, що не охороняються 

Не є об'єктом авторського права: 

а) повідомлення про новини дня або поточні події, що мають характер звичайної прес-інформації; 

б) твори народної творчості (фольклор); 

...


Статья 11. Виникнення і здійснення авторського права. Презумпція авторства 

1. Первинним суб'єктом, якому належить авторське право, є автор твору. 

За відсутності доказів іншого автором твору вважається особа, зазначена як автор на оригіналі або примірнику твору...


Статья 12. Авторське право і право власності на матеріальний об'єкт, в якому втілено твір 

1. Авторське право і право власності на матеріальний об'єкт, в якому втілено твір, не залежать одне від одного. Відчуження матеріального об'єкта, в якому втілено твір, не означає відчуження...


Статья 13. Співавторство 

1. Співавторами є особи, спільною творчою працею яких створено твір. 

Авторське право на твір, створений у співавторстві, належить всім співавторам незалежно від того, чи утворює такий...


Статья 14. Особисті немайнові права автора 

1. Автору належать такі особисті немайнові права: 

1) вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення належним чином імені автора на творі і його примірниках і за будь-якого...


Статья 15. Майнові права автора 

1. До майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) належать: 

а) виключне право на використання твору; 

б) виключне право на дозвіл або заборону використання...


Статья 16. Авторське право на службові твори 

1. Авторське особисте немайнове право на службовий твір належить його автору. 

2. Виключне майнове право на службовий твір належить роботодавцю, якщо інше не передбачено трудовим...


Статья 17. Авторське право на аудіовізуальний твір 

1. Авторами аудіовізуального твору є: 

а) режисер-постановник; 

б) автор сценарію і (або) текстів, діалогів; 

в) автор спеціально створеного для аудіовізуального твору...


Статья 18. Авторське право на комп'ютерні програми 

Комп'ютерні програми охороняються як літературні твори. Така охорона поширюється на комп'ютерні програми незалежно від способу чи форми їх вираження. 


Статья 19. Авторське право на збірники та інші складені твори 

1. Авторові збірника та інших складених творів (упорядникові) належить авторське право на здійснені ним підбір і розташування творів та (або) інших даних, що є результатом творчої праці...


Статья 20. Авторське право перекладачів і авторів інших похідних творів 

1. Перекладачам і авторам інших похідних творів належить авторське право на здійснені ними переклад, адаптацію, аранжування або іншу переробку. 

Перекладачі і (або) автори інших похідних...


Статья 21. Вільне використання твору із зазначенням імені автора 

Без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право), але з обов'язковим зазначенням імені автора і джерела запозичення, допускається: 

1) використання цитат (коротких уривків) з...


Статья 22. Вільне відтворення бібліотеками та архівами примірників твору репрографічним способом 

Допускається без згоди автора або іншої особи, яка має авторське право, репрографічне відтворення одного примірника твору бібліотеками та архівами, діяльність яких не спрямована прямо або...


Статья 23. Вільне відтворення примірників твору для навчання 

Допускається без згоди автора чи іншої особи, яка має авторське право: 

1) відтворення уривків з опублікованих письмових творів, аудіовізуальних творів як ілюстрацій для навчання за...


Статья 24. Вільне копіювання, модифікація і декомпіляція комп'ютерних програм 

1. Особа, яка правомірно володіє правомірно виготовленим примірником комп'ютерної програми, має право без згоди автора або іншої особи, яка має авторське право на цю програму: ( Абзац перший...


Статья 25. Вільне відтворення творів у особистих цілях 

1. Допускається без дозволу автора (чи іншої особи, яка має авторське право) і без виплати авторської винагороди відтворювати виключно в особистих цілях або для кола сім'ї попередньо правомірно...


Статья 26. Право доступу до твору образотворчого мистецтва 

При передачі твору образотворчого мистецтва чи матеріального об'єкта, в якому втілено цей твір, у власність іншій особі автор має право вимагати доступу до цього твору з метою його використання...


Статья 27. Право слідування 

Автор твору образотворчого мистецтва, а у разі його смерті - спадкоємці впродовж встановленого статтею 28 цього Закону строку користуються щодо проданих автором оригіналів творів образотворчого...


Статья 28. Строк дії авторського права 

1. Авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення і починає діяти від дня створення твору. 

2. Авторське право діє протягом усього життя автора і 70 років після його...


Статья 29. Перехід авторського права у спадщину 

1. Майнові права авторів та інших осіб, які мають виключне авторське право, переходять у спадщину. Не переходять у спадщину особисті немайнові права автора. 

2. Спадкоємці мають право...


Статья 30. Перехід творів у суспільне надбання 

1. Закінчення строку дії авторського права на твори означає їх перехід у суспільне надбання. 

2. Твори, які стали суспільним надбанням, можуть вільно, без виплати авторської винагороди,...


Статья 31. Передача (відчуження) майнових прав суб'єктів авторського права 

1. Автор (чи інша особа, яка має авторське право) може передати свої майнові права, зазначені у статті 15 цього Закону, будь-якій іншій особі повністю чи частково. Передача майнових прав автора...


Статья 32. Передача права на використання твору 

1. Автору та іншій особі, яка має авторське право, належить виключне право надавати іншим особам дозвіл на використання твору будь-яким одним або всіма відомими способами на підставі...


Статья 33. Договори на право використання творів 

1. Договори про передачу прав на використання творів укладаються у письмовій формі. В усній формі може укладатися договір про використання (опублікування) твору в періодичних виданнях (газетах,...


Статья 34. Відповідальність за невиконання авторського договору 

1. Сторона, яка не виконала або неналежним чином виконала зобов'язання за авторським договором, зобов'язана відшкодувати іншій стороні всі збитки, в тому числі упущену вигоду. 

2. Якщо...


Статья 35. Об'єкти суміжних прав 

Об'єктами суміжних прав, незалежно від призначення, змісту, оцінки, способу і форми вираження, є: 

а) виконання літературних, драматичних, музичних, музично-драматичних, хореографічних,...


Статья 36. Суб'єкти суміжних прав 

1. Суб'єктами суміжних прав є: 

а) виконавці творів, їх спадкоємці та особи, яким на законних підставах передано суміжні майнові права щодо виконань; 

б) виробники фонограм, їх...


Статья 37. Виникнення і здійснення суміжних прав 

1. Первинними суб'єктами суміжних прав є виконавець, виробник фонограми, виробник відеограми, організація мовлення. 

2. Суміжне право виникає внаслідок факту виконання твору, виробництва...


Статья 38. Особисті немайнові права виконавців та права на ім'я (назву) виробників фонограм, відеограм і організацій мовлення 

1. Виконавцеві твору належать такі особисті немайнові права: 

а) вимагати визнання того, що він є виконавцем твору; 

б) вимагати, щоб його ім'я або псевдонім зазначалися чи...


Статья 39. Майнові права виконавців 

1. Майновим правом виконавців є їх виключне право дозволяти чи забороняти іншим особам: 

а) публічне сповіщення своїх незафіксованих виконань (прямий ефір); 

б) фіксацію у...


Статья 40. Майнові права виробників фонограм і виробників відеограм 

1. До майнових прав виробників фонограм і виробників відеограм належить їх виключне право на використання своїх фонограм, відеограм і виключне право дозволяти чи забороняти іншим...


Статья 41. Майнові права організацій мовлення 

1. До майнових прав організацій мовлення належить їх виключне право на використання своїх програм будь-яким способом і виключне право дозволяти чи забороняти іншим особам: 

а) публічне...


Статья 42. Обмеження майнових прав виконавців, виробників фонограм, відеограм і організацій мовлення 

1. Допускаються використання виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення, їх фіксація, відтворення і доведення до загального відома без згоди виконавців, виробників фонограм, відеограм і...


Статья 43. Використання фонограм і відеограм, опублікованих з комерційною метою 

1. Допускається без згоди виробників фонограм (відеограм), фонограми (відеограми) яких опубліковані для використання з комерційною метою, і виконавців, виконання яких зафіксовані у цих...


Статья 44. Строк дії суміжних прав 

1. Майнові права виконавців охороняються протягом 50 років від дати першого запису виконання. 

Особисті немайнові права виконавців, передбачені частиною першою статті 38 цього Закону,...


Статья 45. Способи управління майновими правами суб'єктів авторського права і суміжних прав 

Суб'єкти авторського права і суміжних прав можуть управляти своїми правами: 

а) особисто; 

б) через свого повіреного; 

в) через організацію колективного управління. 


Статья 46. Управління майновими правами через повіреного 

Суб'єкт авторського права і (або) суміжних прав може доручити управління своїми майновими правами повіреному на підставі укладеного з ним договору-доручення. Здійснюючи управління майновими...


Статья 47. Забезпечення колективного управління майновими правами 

1. Суб'єкти авторського права і (або) суміжних прав можуть доручати управління своїми майновими правами організаціям колективного управління. 

2. Організації колективного управління...


Статья 48. Діяльність організацій колективного управління 

1. Організація колективного управління після її державної реєстрації зобов'язана протягом 30 днів стати на облік в Установі. Про облік організацій колективного управління Установа здійснює...


Статья 49. Функції організацій колективного управління 

1. Організації колективного управління повинні виконувати від імені суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав і на основі одержаних від них повноважень такі функції: 

а)...


Статья 50. Порушення авторського права і суміжних прав 

Порушенням авторського права і (або) суміжних прав, що дає підстави для судового захисту, є: 

а) вчинення будь-якою особою дій, які порушують особисті немайнові права суб'єктів...


Статья 51. Порядок захисту авторського права і суміжних прав 

Захист особистих немайнових і майнових прав суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав здійснюється в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством. 


Статья 52. Способи цивільно-правового захисту авторського права і суміжних прав 

1. За захистом свого авторського права і (або) суміжних прав суб'єкти авторського права та суміжних прав мають право звертатися в установленому порядку до суду та інших органів відповідно до їх...


Статья 53. Способи забезпечення позову у справах про порушення авторського права і суміжних прав 

1. До завершення розгляду справи по суті суддя одноособово має право винести ухвалу про заборону відповідачеві, щодо якого є достатні підстави вважати, що він є порушником авторського права і...