Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про банки і банківську діяльність від 07.12.2000 № 2121-III ЗУ Про банки і банківську діяльність - Закони України 2014

Про банки і банківську діяльністьСтатья 1. Предмет та мета Закону 

Цей Закон визначає структуру банківської системи, економічні, організаційні і правові засади створення, діяльності, реорганізації і ліквідації банків. 

Метою цього Закону є...


Статья 2. Визначення термінів 

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:  

{ Визначення терміна "андеррайтинг" виключено на підставі Закону N 5042-VI ( 5042-17 ) від 04.07.2012 }  

...


Статья 3. Сфера застосування 

Цей Закон регулює відносини, що виникають під час заснування, реєстрації, діяльності, реорганізації та ліквідації банків. 

Положення цього Закону та нормативно-правові акти...


Статья 4. Банківська система України 

Банківська система України складається з Національного банку України та інших банків, а також філій іноземних банків, що створені і діють на території України відповідно до положень цього...


Статья 5. Економічна незалежність банків 

Банки мають право самостійно володіти, користуватися та розпоряджатися майном, що перебуває у їхній власності. 

Держава не відповідає за зобов'язаннями банків, а банки не...


Статья 6. Організаційно-правова форма банку 

Банки в Україні створюються у формі публічного акціонерного товариства або кооперативного банку.

{ Частина перша статті 6 в редакції Закону N 133-V ( 133-16 ) від 14.09.2006; із...


Статья 7. Державні банки 

Державний банк - це банк, сто відсотків статутного капіталу якого належать державі. 

Державний банк створюється за рішенням Кабінету Міністрів України. При цьому в законі про...


Статья 8. Кооперативні банки 

Кооперативний банк створюється в порядку, передбаченому цим Законом. Законодавство про кооперацію поширюється на кооперативні банки в частині, що не суперечить цьому Закону. 

...


Статья 9. Банківський нагляд на консолідованій основі 

Банківський нагляд на консолідованій основі - це нагляд, що здійснюється Національним банком України за банківською групою з метою забезпечення стабільності банківської системи та обмеження...


Статья 13. Банківські спілки та асоціації 

З метою захисту та представлення інтересів своїх членів, розвитку міжрегіональних та міжнародних зв'язків, забезпечення наукового та інформаційного обміну і професійних інтересів, розробки...


Статья 14. Учасники банків 

Учасниками банку можуть бути юридичні і фізичні особи, резиденти та нерезиденти, а також держава в особі Кабінету Міністрів України або уповноважених ним органів. 

Власники...


Статья 15. Найменування банку 

Банк має повне і скорочене офіційні найменування українською та іноземними мовами. Найменування банку має містити слово "банк", а також вказівку на організаційно-правову форму...


Статья 16. Статут банку 

Статут банку складається з урахуванням положень Цивільного кодексу України ( 435-15 ), Господарського кодексу України ( 436-15 ), цього Закону та інших законів України.

{ Частина перша...


Статья 17. Державна реєстрація юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність 

Державна реєстрація юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, проводиться відповідно до законодавства з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб -...


Статья 18. Підстави для відмови в погодженні статуту юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність 

Національний банк України має право відмовити юридичній особі, яка має намір здійснювати банківську діяльність, у погодженні статуту, у разі якщо: 

1) подано неповний пакет...


Статья 19. Банківська ліцензія 

Юридична особа, яка має намір здійснювати банківську діяльність, зобов'язана протягом року з дня державної реєстрації подати Національному банку України в порядку, визначеному цим Законом та...


Статья 19-1. Підстави для відмови у видачі банківської ліцензії 

Національний банк України має право відмовити у видачі банківської ліцензії юридичній особі, яка має намір здійснювати банківську діяльність, у разі якщо: 

1) подано неповний...


Статья 23. Порядок відкриття відокремлених підрозділів банку на території України 

Банк має право відкривати відокремлені підрозділи (філії, відділення, представництва тощо) на території України у разі його відповідності вимогам щодо відкриття відокремлених підрозділів,...


Статья 24. Порядок відкриття філій та представництв іноземних банків на території України 

Іноземні банки мають право відкривати філії та представництва на території України.

{ Частина перша набирає чинності з дня вступу України до Світової організації торгівлі - див. пункт...


Статья 25. Дочірні банки, філії і представництва українського банку на території інших держав 

Українські банки мають право створювати (у тому числі шляхом придбання) дочірні банки, філії чи представництва на території інших держав після отримання дозволу Національного банку України....


Статья 26. Способи реорганізації банку 

Банк може бути реорганізований за рішенням власників банку. { Частина перша статті 26 в редакції Закону N 4452-VI ( 4452-17 ) від 23.02.2012 } 

Реорганізація може здійснюватися...


Статья 27. Умови реорганізації банку  

{ Частину першу статті 27 виключено на підставі Закону N 4452-VI ( 4452-17 ) від 23.02.2012 }  

Реорганізація за рішенням власників банку здійснюється згідно із законодавством...


Статья 28. Рішення про реорганізацію 

Рішення про реорганізацію банку, крім перетворення, має містити інформацію про: 

1) угоду про реорганізацію у разі злиття або приєднання; 

2) призначення...


Статья 29. Угода про злиття або приєднання 

Угода про злиття або приєднання укладається банками, що реорганізуються шляхом злиття або приєднання, у письмовій формі. 

Угода про злиття або приєднання містить положення, що...


Статья 30. Структура регулятивного капіталу банку

{ Назва статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3024-VI ( 3024-17 ) від 15.02.2011 } 

Регулятивний капітал банку включає: { Абзац перший частини першої статті 30 в...


Статья 31. Розмір статутного капіталу на момент державної реєстрації юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність 

Мінімальний розмір статутного капіталу на момент державної реєстрації юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, не може бути меншим 120 мільйонів гривень. 

...


Статья 32. Порядок формування статутного капіталу банку 

Статутний капітал банку формується відповідно до вимог цього Закону, законодавства України та установчих документів банку. 

Формування та капіталізація банку здійснюються шляхом...


Статья 33. Акції банку та паї банку 

Банки здійснюють емісію власних акцій відповідно до законодавства України про господарські товариства та цінні папери з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

{ Частина...


Статья 34. Істотна участь 

Юридична або фізична особа, яка має намір набути істотної участі у банку або збільшити її таким чином, що така особа буде прямо та/або опосередковано, самостійно чи спільно з іншими особами...


Статья 35. Достатність (адекватність) регулятивного капіталу 

Банк та кожний власник істотної участі зобов'язані підтримувати норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу банку на рівні, встановленому Національним банком...


Статья 36. Резервний та інші фонди банку 

Банки зобов'язані формувати резервний фонд на покриття непередбачених збитків по всіх статтях активів та позабалансових зобов'язаннях. 

Розмір відрахувань до резервного фонду має...


Статья 37. Органи управління та контролю банку 

Органами управління банку є загальні збори учасників, спостережна рада, правління (рада директорів) банку. 

Органом контролю банку є ревізійна комісія та внутрішній аудит...


Статья 38. Загальні збори учасників 

Вищим органом управління банку є загальні збори учасників. 

До компетенції загальних зборів банку належить прийняття рішень щодо: 

1) визначення основних напрямів...


Статья 39. Спостережна рада банку 

Спостережна рада банку обирається загальними зборами учасників з числа учасників банку або їх представників. Члени спостережної ради банку не можуть входити до складу правління (ради...


Статья 40. Виконавчий орган банку 

Правління (рада директорів) банку є виконавчим органом банку, здійснює управління поточною діяльністю банку, формування фондів, необхідних для статутної діяльності банку, та несе...


Статья 41. Ревізійна комісія 

Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю банку. 

Ревізійна комісія: 

1) контролює дотримання банком законодавства України і...


Статья 42. Вимоги до керівників банків 

Керівниками банку є голова, його заступники та члени ради банку, голова, його заступники та члени правління (ради директорів), головний бухгалтер, його заступник, керівники відокремлених...


Статья 43. Обов'язки щодо захисту інтересів банку 

При виконанні своїх обов'язків відповідно до вимог цього Закону керівники банку зобов'язані діяти на користь банку та клієнтів і зобов'язані ставити інтереси банку вище власних. 

...


Статья 44. Управління ризиками 

Банк зобов'язаний з урахуванням специфіки його роботи створити адекватну систему управління ризиками, яка має забезпечувати на постійній основі виявлення, вимірювання, контроль і моніторинг...


Статья 45. Внутрішній аудит 

Банки створюють службу внутрішнього аудиту, яка є органом оперативного контролю спостережної ради банку. ( Частина перша статті 45 із змінами, внесеними згідно із Законом N 914-IV ( 914-15 )...


Статья 46. Обов'язки щодо інформування Національного банку України 

Правління (рада директорів) банку зобов'язане протягом трьох робочих днів інформувати Національний банк України про: 

1) звільнення керівника (керівників) банку та про кандидатуру...


Статья 47. Види діяльності банку 

Банк має право надавати банківські та інші фінансові послуги (крім послуг у сфері страхування), а також здійснювати іншу діяльність, визначену в цій статті. 

Банк має право...


Статья 48. Обмеження щодо діяльності банків 

Банкам забороняється діяльність у сфері матеріального виробництва, торгівлі (за винятком реалізації пам'ятних, ювілейних і інвестиційних монет) та страхування, крім виконання функцій...


Статья 49. Кредитні операції 

Як кредитні в цій статті розглядаються операції, зазначені в пункті 3 частини третьої статті 47 цього Закону, а також: 

1) здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого...


Статья 50. Прямі інвестиції банків 

Банки здійснюють прямі інвестиції та операції з цінними паперами відповідно до законодавства України про цінні папери, інвестиційну діяльність та згідно з нормативно-правовими актами...


Статья 51. Розрахункові банківські операції 

Для здійснення банківської діяльності банки відкривають та ведуть кореспондентські рахунки у Національному банку України та інших банках в Україні і за її межами, банківські рахунки для...


Статья 52. Угоди з пов'язаними з банком особами 

Угоди, що здійснюються з пов'язаними з банком особами (далі - пов'язані особи), не можуть передбачати більш сприятливі умови, ніж угоди, укладені з іншими особами. Угоди, укладені банком із...


Статья 53. Забезпечення конкуренції у банківській системі 

Банкам забороняється укладати договори з метою обмеження конкуренції та монополізації умов надання кредитів, інших банківських послуг, встановлення процентних ставок та комісійної...


Статья 54. Достовірність реклами 

Банкам забороняється поширення реклами у будь-якій формі, що містить неправдиву інформацію про їх діяльність у сфері банківських послуг. 

Національний банк України має право...


Статья 55. Регулювання відносин банку з клієнтом 

Відносини банку з клієнтом регулюються законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку України та угодами (договорами) між клієнтом та банком. 

Банк...


Статья 56. Право клієнта на інформацію 

Клієнт має право доступу до інформації щодо діяльності банку. Банки зобов'язані на вимогу клієнта надати таку інформацію: 

1) відомості, які підлягають обов'язковій публікації,...


Статья 57. Гарантування вкладів фізичних осіб 

Вклади фізичних осіб банків гарантуються в порядку і розмірах, передбачених законодавством України.

{ Частина перша статті 57 в редакції Закону N 358-V ( 358-16 ) від 16.11.2006; із...


Статья 58. Відповідальність банку за своїми зобов'язаннями 

Банк відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном відповідно до законодавства. 

Банк не відповідає за невиконання або несвоєчасне виконання зобов'язань у разі зупинення...


Статья 59. Арешт, стягнення та зупинення операцій по рахунках 

Арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою...


Статья 60. Банківська таємниця 

Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є...


Статья 61. Зобов'язання щодо збереження банківської таємниці 

Банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом: 

1) обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю; 

2)...


Статья 62. Порядок розкриття банківської таємниці 

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: 

1) на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи...


Статья 63. Запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом 

Банки зобов'язані розробляти, впроваджувати та постійно поновлювати правила внутрішнього фінансового моніторингу та програми його здійснення з урахуванням вимог законодавства про запобігання...


Статья 64. Обов'язок щодо ідентифікації клієнтів 

Банкам забороняється відкривати та вести анонімні (номерні) рахунки. 

Банкам забороняється встановлювати кореспондентські відносини з банками, іншими фінансовими установами -...


Статья 65. Зберігання документів 

Усі документи про здійснення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та результати ідентифікації осіб, які здійснювали такі операції, банк зобов'язаний зберігати протягом...


Статья 66. Форми регулювання банківської діяльності 

Державне регулювання діяльності банків здійснюється Національним банком України у таких формах: 

I. Адміністративне регулювання: 

1) реєстрація банків і ліцензування...


Статья 67. Мета, організація, підстави та обсяг нагляду 

Метою банківського нагляду є стабільність банківської системи та захист інтересів вкладників і кредиторів банку щодо безпеки зберігання коштів клієнтів на банківських рахунках. 

...


Статья 68. Загальні засади ведення бухгалтерського обліку і звітності в банках 

Банки організовують бухгалтерський облік відповідно до внутрішньої облікової політики, розробленої на підставі правил, встановлених Національним банком України відповідно до міжнародних...


Статья 69. Звітність банків 

Банк зобов'язаний подавати Національному банку України фінансову і статистичну звітність щодо роботи банку, його операцій, ліквідності, платоспроможності, прибутковості, а також інформацію...


Статья 70. Зовнішній аудит банку 

Банк зобов'язаний забезпечити проведення щорічної перевірки фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності аудиторською...


Статья 71. Інспекційні перевірки банків 

Кожний банк є об'єктом інспекційної перевірки уповноваженими Національним банком України особами.

{ Частина перша статті 71 в редакції Закону N 3024-VI ( 3024-17 ) від 15.02.2011...


Статья 72. Перевірка осіб, які охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку України 

Національний банк України має право здійснювати перевірку осіб, які охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку України, з метою дотримання законодавства щодо банківської діяльності....


Статья 73. Заходи впливу 

У разі порушення банками або іншими особами, які можуть бути об’єктом перевірки Національного банку України відповідно до цього Закону, банківського законодавства, нормативно-правових актів...


Статья 74. Порядок застосування заходів впливу та санкцій за порушення банківського законодавства 

Штрафи на керівників та службових осіб банку, фізичних осіб - власників істотної участі накладаються в порядку, передбаченому Кодексом України про адміністративні правопорушення. 

...


Статья 75. Віднесення банку до категорії проблемних 

Національний банк України зобов’язаний прийняти рішення про віднесення банку до категорії проблемних за умови його відповідності хоча б одному з таких критеріїв: 

1) банк допустив...


Статья 76. Віднесення банку до категорії неплатоспроможних 

Національний банк України зобов’язаний прийняти рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних у разі: 

1) неприведення банком своєї діяльності у відповідність із...


Статья 77. Відкликання банківської ліцензії та ліквідація банку 

Банк може бути ліквідований: 

1) за рішенням власників банку; 

2) у разі відкликання Національним банком України банківської ліцензії з власної ініціативи або за...


Статья 78. Ліквідація банку з ініціативи власників 

Ліквідація банку з ініціативи власників здійснюється в порядку, передбаченому законодавством про ліквідацію юридичних осіб, у разі якщо Національний банк України після отримання рішення...


Статья 79. Оскарження рішень Національного банку України 

Банк або інші особи, які охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку України, мають право оскаржити в суді в установленому законодавством порядку рішення, дії або бездіяльність...