Про загальнообовязкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатностіСтатья 1. Завдання страхування від нещасного випадку 

Завданнями страхування від нещасного випадку є: 

проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на...


Статья 2. Сфера дії Закону 

Дія цього Закону поширюється на осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від їх форм власності та господарювання (далі...


Статья 3. Гарантії забезпечення прав застрахованим у страхуванні від нещасного випадку 

Держава гарантує усім застрахованим громадянам забезпечення прав у страхуванні від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. 


Статья 4. Законодавство про страхування від нещасного випадку 

Законодавство про страхування від нещасного випадку складається із Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, цього Закону, Кодексу законів про працю...


Статья 5. Основні принципи страхування від нещасного випадку 

Основними принципами страхування від нещасного випадку є: 

паритетність держави, представників застрахованих осіб та роботодавців в управлінні страхуванням від нещасного...


Статья 6. Суб'єкти та об'єкти страхування від нещасного випадку 

Суб'єктами страхування від нещасного випадку є застраховані громадяни, а в окремих випадках - члени їх сімей та інші особи, страхувальники та страховик. 

Застрахованою є фізична особа,...


Статья 7. Роботодавець 

Роботодавцем відповідно до цього Закону вважається: 

юридична (підприємство, установа, організація) або фізична особа, яка в межах трудових відносин використовує працю фізичних осіб. {...


Статья 8. Особи, які підлягають обов'язковому страхуванню від нещасного випадку 

Обов'язковому страхуванню від нещасного випадку підлягають: 

1) особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту) або на інших підставах, передбачених законодавством про...


Статья 9. Страхування зародка та новонародженого 

Заподіяння шкоди зародку внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання жінки під час її вагітності, у зв'язку з чим дитина народилася інвалідом, прирівнюється до нещасного...


Статья 10. Процедура страхування працівників

{ Назва статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006, N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 } 

Для страхування від нещасного випадку на...


Статья 11. Добровільне страхування від нещасного випадку 

Добровільно від нещасного випадку можуть застрахуватися: 

1) особи, які забезпечують себе роботою самостійно - займаються адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю,...


Статья 12. Свідоцтво про страхування від нещасного випадку 

Особам, які підлягають страхуванню від нещасного випадку, видається свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, яке є єдиним для всіх видів страхування.

{ Частина...


Статья 13. Страховий ризик і страховий випадок 

Страховий ризик - обставини, внаслідок яких може статися страховий випадок. 

Страховим випадком є нещасний випадок на виробництві або професійне захворювання, що спричинили...


Статья 14. Нещасний випадок на виробництві та професійне захворювання 

Нещасний випадок - це обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов'язків, внаслідок...


Статья 15. Фонд соціального страхування від нещасних випадків 

Страхування від нещасного випадку здійснює Фонд соціального страхування від нещасних випадків - некомерційна самоврядна організація, що діє на підставі статуту, який затверджується її...


Статья 16. Управління Фондом соціального страхування від нещасних випадків 

Управління Фондом соціального страхування від нещасних випадків здійснюється на паритетній основі державою, представниками застрахованих осіб і роботодавців. 

Безпосереднє управління...


Статья 17. Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків 

До складу правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків включаються представники трьох представницьких сторін: 

держави; 

застрахованих осіб; 

...


Статья 18. Виконавча дирекція Фонду соціального страхування від нещасних випадків 

Виконавча дирекція Фонду соціального страхування від нещасних випадків є постійно діючим виконавчим органом правління Фонду. 

Виконавча дирекція є підзвітною правлінню Фонду, проводить...


Статья 19. Матеріально-технічне забезпечення Фонду соціального страхування від нещасних випадків 

Матеріально-технічне забезпечення Фонду соціального страхування від нещасних випадків, включаючи будівництво або придбання службових та виробничих приміщень, здійснюється за рахунок коштів, що...


Статья 20. Майно Фонду соціального страхування від нещасних випадків 

Джерелами формування майна, яке перебуває у власності Фонду соціального страхування від нещасних випадків, є майно, придбане ним за рахунок коштів, що надходять до цього Фонду, а також майно,...


Статья 21. Соціальні послуги та виплати, які здійснюються та відшкодовуються Фондом соціального страхування від нещасних випадків

{ Назва статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законами N 717-V ( 717-16 ) від 23.02.2007, N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 } 

У разі настання страхового випадку Фонд соціального...


Статья 22. Профілактика нещасних випадків 

Фонд соціального страхування від нещасних випадків здійснює заходи, спрямовані на запобігання нещасним випадкам, усунення загрози здоров'ю працівників, викликаної умовами праці, у тому...


Статья 23. Страхові експерти з охорони праці 

Виконання статутних функцій та обов'язків Фонду соціального страхування від нещасних випадків щодо запобігання нещасним випадкам покладається на страхових експертів з охорони праці. 

...


Статья 24. Обов'язки Фонду соціального страхування від нещасних випадків, пов'язані з координацією страхової діяльності 

Фонд соціального страхування від нещасних випадків зобов'язаний:  

{ Пункт 1 статті 24 виключено на підставі Закону N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }  

2) вести облік...


Статья 24-1. Права Фонду соціального страхування від нещасних випадків 

Фонд соціального страхування від нещасних випадків має право: 

1) користуватися в установленому порядку відомостями Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального...


Статья 25. Фінансування страхових виплат, соціальних послуг та профілактичних заходів 

Усі види страхових виплат і соціальних послуг застрахованим та особам, які перебувають на їх утриманні, а також усі види профілактичних заходів, передбачених статтями 21 та 22 цього Закону,...


Статья 26. Нагляд за діяльністю Фонду соціального страхування від нещасних випадків 

Нагляд за діяльністю Фонду соціального страхування від нещасних випадків здійснює наглядова рада. 

Метою нагляду є забезпечення виконання Фондом соціального страхування від нещасних...


Статья 27. Державний нагляд у сфері страхування від нещасного випадку 

Державний нагляд у сфері страхування від нещасного випадку здійснюють центральні органи виконавчої влади, уповноважені Президентом України.

{ Частина перша статті 27 із змінами,...


Статья 28. Страхові виплати 

Страховими виплатами є грошові суми, які згідно із статтею 21 цього Закону Фонд соціального страхування від нещасних випадків виплачує застрахованому чи особам, які мають на це право, у разі...


Статья 29. Перерахування розміру страхових виплат 

Перерахування сум щомісячних страхових виплат і витрат на медичну та соціальну допомогу провадиться у разі: 

1) зміни ступеня втрати професійної працездатності; 

2) зміни складу...


Статья 30. Визначення ступеня втрати працездатності потерпілим 

Ступінь втрати працездатності потерпілим установлюється МСЕК за участю Фонду соціального страхування від нещасних випадків і визначається у відсотках професійної працездатності, яку мав...


Статья 31. Тимчасове переведення потерпілого на легшу роботу 

За потерпілим, тимчасово переведеним на легшу нижчеоплачувану роботу, зберігається його середньомісячний заробіток на строк, визначений ЛКК, або до встановлення стійкої втрати професійної...


Статья 32. Страхові виплати потерпілому під час його професійної реабілітації 

Потерпілому, який проходить професійне навчання або перекваліфікацію за індивідуальною програмою реабілітації (якщо з часу встановлення ступеня втрати професійної працездатності минуло не...


Статья 33. Право на страхові виплати у разі смерті потерпілого 

У разі смерті потерпілого право на одержання щомісячних страхових виплат (пенсій згідно з підпунктом "д" пункту 1 частини першої статті 21 цього Закону) мають непрацездатні особи, які...


Статья 34. Щомісячні страхові виплати та інші витрати на відшкодування шкоди 

1. Сума щомісячної страхової виплати встановлюється відповідно до ступеня втрати професійної працездатності та середньомісячного заробітку, що потерпілий мав до ушкодження здоров'я. 

...


Статья 35. Документи для розгляду справ про страхові виплати 

Для розгляду справ про страхові виплати до Фонду соціального страхування від нещасних випадків подаються: 

акт розслідування нещасного випадку або акт розслідування професійного...


Статья 36. Розгляд справ про страхові виплати 

Фонд соціального страхування від нещасних випадків розглядає справу про страхові виплати на підставі заяви потерпілого або заінтересованої особи за наявності усіх необхідних документів і...


Статья 37. Відмова у страхових виплатах і наданні соціальних послуг 

Фонд соціального страхування від нещасних випадків може відмовити у страхових виплатах і наданні соціальних послуг застрахованому, якщо мали місце: 

1) навмисні дії потерпілого,...


Статья 38. Припинення страхових виплат і надання соціальних послуг 

Страхові виплати і надання соціальних послуг може бути припинено: 

1) на весь час проживання потерпілого за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на...


Статья 39. Оподаткування страхових виплат 

Оподаткування сум страхових виплат потерпілим та особам, які мають на них право, здійснюється згідно із законодавством.  

РОЗДІЛ VII 

ПОРЯДОК І СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ СТРАХОВИХ...


Статья 40. Строки проведення страхових виплат 

Страхові виплати провадяться щомісячно в установлені Фондом соціального страхування від нещасних випадків дні на підставі постанови цього Фонду або рішення суду: 

потерпілому - з дня...


Статья 41. Страхові виплати у разі перебування особи, яка їх одержує, в особливих умовах 

Потерпілим, які проживають у будинках-інтернатах для громадян похилого віку та інвалідів, пансіонатах для ветеранів війни та праці, щомісячні суми страхових виплат перераховуються на рахунок...


Статья 42. Зберігання справ про страхові виплати 

Справи про страхові виплати потерпілих на виробництві та заінтересованих осіб з усіма необхідними документами зберігаються в робочих органах виконавчої дирекції Фонду соціального страхування...


Статья 43. Права застрахованого 

Застрахований має право: 

1) брати участь на виборній основі в управлінні страхуванням від нещасних випадків; 

2) бути повноважним представником застрахованих працівників і...


Статья 44. Обов'язки застрахованого 

Застрахований зобов'язаний: 

1) знати та виконувати вимоги законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці, що стосуються застрахованого, а також додержуватися...


Статья 45. Права та обов'язки роботодавця як страхувальника 

Роботодавець як страхувальник має право: 

1) брати участь на виборній основі в управлінні страхуванням від нещасних випадків; 

2) вимагати від Фонду соціального страхування від...


Статья 46. Система фінансування та джерела коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків 

Фонд соціального страхування від нещасних випадків провадить акумулювання страхових внесків, має автономну, незалежну від будь-якої іншої, систему фінансування.

{ Частина перша статті 46...


Статья 46-1. Здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності 

Закупівля товарів, робіт і послуг за кошти соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, здійснюється...


Статья 47. Порядок визначення класу професійного ризику 

Визначення класу професійного ризику виробництва за видами економічної діяльності ( 237-2012-п ) здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків у порядку, встановленому...


Статья 48. Бухгалтерський облік та звітність Фонду соціального страхування від нещасних випадків  

{ Частину першу статті 48 виключено на підставі Закону N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }  

Фонд соціального страхування від нещасних випадків у встановленому порядку складає звіт...


Статья 50. Відповідальність Фонду соціального страхування від нещасних випадків за невиконання або неналежне виконання умов страхування 

Фонд соціального страхування від нещасних випадків несе відповідальність згідно із законодавством за шкоду, заподіяну застрахованим особам внаслідок невиконання, несвоєчасного або неналежного...


Статья 51. Відповідальність осіб, які надають соціальні послуги 

Заклади охорони здоров'я, заклади професійної реабілітації та громадяни, які надають соціальні послуги застрахованим особам, несуть цивільно-правову відповідальність за шкоду, заподіяну...


Статья 52. Відповідальність страхувальника за невиконання своїх обов'язків 

Страхувальник несе відповідальність за шкоду, заподіяну застрахованому або Фонду соціального страхування від нещасних випадків внаслідок невиконання своїх обов'язків із страхування від...


Статья 53. Відповідальність застрахованої особи за невиконання умов страхування 

Застрахована особа несе відповідальність за невиконання своїх обов'язків щодо страхування від нещасного випадку згідно із законодавством. 


Статья 54. Інформація про страхування від нещасного випадку 

Збирання, зберігання, використання та поширення інформації у сфері страхування від нещасного випадку здійснюється з додержанням вимог, передбачених законодавством про інформацію. 

...


Статья 55. Вирішення спорів 

Спори щодо визначення класу професійного ризику виробництва, а також щодо розміру шкоди та прав на її відшкодування, накладення штрафів та з інших питань вирішуються в судовому порядку. За...