Статья 17. Закона України Про загальнообовязкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності
Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків До складу правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків включаються представники трьох представницьких сторін: 

держави; 

застрахованих осіб; 

роботодавців. 

Представники держави призначаються Кабінетом Міністрів України, а представники застрахованих осіб і роботодавців обираються (делегуються) репрезентативними на національному рівні всеукраїнськими об’єднаннями профспілок та репрезентативними на національному рівні всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців. Порядок обрання (делегування) таких представників визначається сторонами соціального діалогу самостійно.

{ Частина друга статті 17 в редакції Закону N 4719-VI ( 4719-17 ) від 17.05.2012 } 

Від кожної із трьох представницьких сторін, зазначених у частині першій цієї статті, призначається і обирається (делегується) по 15 членів правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків з вирішальним голосом та по 5 їх дублерів, які за тимчасової відсутності членів правління за рішенням голови правління цього Фонду виконують їх обов'язки. 

Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків створюється на шестирічний строк. 

Строк повноважень членів правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків закінчується в день першого засідання новоствореного його правління. 

За невиконання своїх обов'язків члени правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків за рекомендацією органів державного нагляду можуть бути позбавлені своїх повноважень органом, який їх делегував у склад правління Фонду. 

Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків: 

1) обирає із своїх членів строком на два роки голову правління Фонду та двох його заступників. При цьому забезпечується почергове представництво на цих посадах кожної із трьох представницьких сторін, зазначених у частині першій цієї статті; 

2) спрямовує і контролює діяльність виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів; щорічно, а також у разі потреби заслуховує звіти директора виконавчої дирекції Фонду про її діяльність; 

3) створює на паритетних засадах для вирішення найбільш важливих завдань Фонду постійні та тимчасові комісії з питань профілактики нещасних випадків, виконання бюджету, призначення пенсій тощо; 

4) щорічно готує та подає у встановленому порядку пропозиції щодо галузевих тарифів внесків на соціальне страхування від нещасних випадків; 

5) визначає кадрову політику; 

6) призначає директора виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків та його заступників; 

7) затверджує: 

статут Фонду соціального страхування від нещасних випадків, зміни до нього; 

регламент роботи правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків; 

річні бюджети Фонду та звіти про їх виконання, порядок використання коштів бюджету та коштів резерву Фонду; 

Положення про виконавчу дирекцію Фонду соціального страхування від нещасних випадків; ( Абзац п'ятий пункту 7 частини сьомої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 ) 

структуру органів Фонду, граничну чисельність працівників, схеми їх посадових окладів, видатки на адміністративно-господарські витрати Фонду (за погодженням із центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної фінансової політики, державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення); { Абзац шостий пункту 7 частини сьомої статті 17 в редакції Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005; із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 

річні програми робіт та звіти про їх виконання; 

Положення про службу страхових експертів з охорони праці, профілактики нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань( v0024583-01 ); 

Положення про порядок використання коштів лікувально-профілактичними, навчальними та іншими закладами, які надають Фонду соціальні послуги, та контроль за їх цільовим використанням;  

{ Абзац десятий пункту 7 частини сьомої статті 17 виключено на підставі Закону N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }  

Положення про навчально-інформаційні центри; { Пункт 7 частини сьомої статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом N 717-V ( 717-16 ) від 23.02.2007 } 

Порядок призначення, перерахування та проведення страхових виплат; { Пункт 7 частини сьомої статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом N 717-V ( 717-16 ) від 23.02.2007 } 

нормативні документи, що регламентують внутрішню діяльність Фонду; { Абзац тринадцятий пункту 7 частини сьомої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 } 

8) розпоряджається майном, яке перебуває у власності Фонду; 

9) створює резерв коштів для забезпечення виконання завдань страхування від нещасного випадку, передбачених статтею 1 цього Закону; 

10) виконує інші функції, передбачені статутом Фонду соціального страхування від нещасних випадків; 

11) готує подання щорічних звітів про діяльність Фонду. 

Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків проводить свої засідання відповідно до затвердженого ним плану, але не рідше двох разів на рік. Позапланові засідання правління Фонду можуть проводитися за ініціативою його голови або за пропозицією більшості членів однієї з трьох представницьких сторін правління чи на вимогу однієї третини членів правління Фонду. 

Члени правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків та їх дублери виконують свої обов'язки, передбачені статутом Фонду, на громадських засадах, крім випадків, коли вони беруть участь у засіданнях правління Фонду або виконують інші завдання правління Фонду. У цьому разі членам правління та їх дублерам Фонд відшкодовує витрати на проїзд і проживання, а також фактично втрачений у зв'язку із виконанням цих обов'язків заробіток за місцем роботи та внески з нього на соціальне страхування. 

Засідання правління Фонду є правомочним, якщо на ньому присутні дві третини складу кожної представницької сторони. 

Рішення правління Фонду вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів правління. У разі рівного розподілу голосів голос голови правління Фонду є вирішальним. 

Рішення правління Фонду, прийняте в межах його компетенції, є обов'язковим для виконання всіма страхувальниками та застрахованими. 

Рішення правління Фонду, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 ).

{ Статтю 17 доповнено частиною згідно із Законом N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010 } 

Рішення правління Фонду, які мають нормативний характер і стосуються прав та обов'язків страхувальників і застрахованих осіб, підлягають обов'язковій державній реєстрації в порядку, встановленому для реєстрації нормативно-правових актів органів виконавчої влади. { Статтю 17 доповнено частиною згідно із Законом N 717-V ( 717-16 ) від 23.02.2007 } 

Другие статьи закона

Статья 18. Виконавча дирекція Фонду соціального страхування від нещасних випадків 

Статья 19. Матеріально-технічне забезпечення Фонду соціального страхування від нещасних випадків 

Статья 20. Майно Фонду соціального страхування від нещасних випадків 

Статья 21. Соціальні послуги та виплати, які здійснюються та відшкодовуються Фондом соціального страхування від нещасних випадків

Статья 22. Профілактика нещасних випадків 

Статья 23. Страхові експерти з охорони праці 

Статья 24. Обов'язки Фонду соціального страхування від нещасних випадків, пов'язані з координацією страхової діяльності 

Статья 24-1. Права Фонду соціального страхування від нещасних випадків 

Статья 25. Фінансування страхових виплат, соціальних послуг та профілактичних заходів 

Статья 26. Нагляд за діяльністю Фонду соціального страхування від нещасних випадків