Про державну охорону органів державної влади України та посадових осібСтатья 1. Поняття державної охорони органів державної влади України та посадових осіб 

Державна охорона органів державної влади України та посадових осіб (далі - державна охорона) - це система організаційно-правових, режимних, оперативно-розшукових, інженерно-технічних та інших...


Статья 2. Правова основа державної охорони 

Правову основу державної охорони становлять Конституція України ( 254к/96-ВР ), міжнародні договори України, цей та інші закони України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України,...


Статья 3. Основні принципи державної охорони 

Державна охорона здійснюється на принципах законності, безперервності, поваги до прав, свобод, гідності людини і громадянина, єдиноначальності. 

...


Статья 4. Державна охорона органів державної влади України 

Державна охорона здійснюється щодо:

Верховної Ради України;

Кабінету Міністрів України;

Конституційного Суду України;

Верховного Суду України. 


Статья 5. Забезпечення безпеки Президента України 

Президентові України забезпечується безпека в місцях його постійного і тимчасового перебування шляхом здійснення державної охорони.

Протягом строку повноважень Президента України також...


Статья 6. Забезпечення безпеки посадових осіб 

У місцях постійного і тимчасового перебування забезпечується безпека:

Голови Верховної Ради України;

Прем'єр-міністра України;

Голови Конституційного Суду...


Статья 7. Забезпечення безпеки інших осіб  

{ Частину першу статті 7 виключено на підставі Закону N 1184-VII ( 1184-18 ) від 08.04.2014 } 

Державна охорона здійснюється щодо глав іноземних держав, парламентів та...


Статья 8. Обов'язки і права осіб, щодо яких здійснюється державна охорона 

Особи, щодо яких здійснюється державна охорона, зобов'язані відповідально ставитися до власної безпеки, сприяти органам державної охорони у здійсненні покладених на них завдань. 

...


Статья 9. Об'єкти, щодо яких здійснюється державна охорона 

Державна охорона здійснюється щодо будинків, де працюють Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України, споруд і...


Статья 10. Органи, які здійснюють державну охорону 

Державна охорона здійснюється Управлінням державної охорони України. 

Міністерство внутрішніх справ України, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах...


Статья 11. Управління державної охорони України 

Управління державної охорони України є державним правоохоронним органом спеціального призначення, підпорядкованим Президентові України та підконтрольним Верховній Раді України. 

...


Статья 12. Завдання Управління державної охорони України 

На Управління державної охорони України покладаються завдання: 

здійснення державної охорони щодо органів державної влади України; 

забезпечення безпеки посадових...


Статья 13. Повноваження Управління державної охорони України 

Для здійснення покладених завдань Управління державної охорони України уповноважене: 

надавати згоду на допущення громадян на об'єкти, щодо яких здійснюється державна...


Статья 14. Взаємодія Управління державної охорони України з іншими органами державної влади України, громадянами та їх об'єднаннями, органами безпеки іноземних держав 

Управління державної охорони України взаємодіє з іншими органами державної влади України, підприємствами, установами, організаціями та посадовими особами, які сприяють виконанню покладених на...


Статья 15. Способи здійснення державної охорони 

Державна охорона здійснюється шляхом: 

1) пошуку і фіксації даних про протиправну діяльність окремих осіб або груп, яка загрожує нормальному функціонуванню органів державної влади...


Статья 16. Кадри Управління державної охорони України 

Кадри Управління державної охорони України складаються з військовослужбовців, прийнятих на військову службу в Управління державної охорони України за контрактом, військовослужбовців строкової...


Статья 16-1. Врегулювання конфлікту інтересів 

У разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень військовослужбовець Управління державної охорони України зобов’язаний негайно доповісти про це своєму...


Статья 16-2. Обмеження щодо роботи близьких осіб 

Військовослужбовці Управління державної охорони України не можуть мати в безпосередньому підпорядкуванні або бути безпосередньо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм...


Статья 17. Обов'язки військовослужбовців Управління державної охорони України 

Військовослужбовці Управління державної охорони України зобов'язані:

1) наполегливо і послідовно втілювати в життя політику держави в сфері оборони і забезпечення національної безпеки...


Статья 18. Права військовослужбовців Управління державної охорони України 

Військовослужбовці Управління державної охорони України під час здійснення державної охорони мають право:

1) вимагати від громадян додержання режиму, встановленого на об'єктах, щодо...


Статья 19. Оскарження неправомірних дій військовослужбовців Управління державної охорони України 

Дії військовослужбовців Управління державної охорони України можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку. 

Р о з д і л IV 

...


Статья 20. Гарантії особистої безпеки, соціального і правового захисту військовослужбовців Управління державної охорони України та громадян, які беруть участь у здійсненні державної охорони 

На військовослужбовців Управління державної охорони України поширюються соціальні гарантії, передбачені законодавством України для військовослужбовців Збройних Сил України. 

...


Статья 21. Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців Управління державної охорони України і громадян, залучених до здійснення державної охорони, та компенсація заподіяння шкоди їх майну 

{ Назва статті 21 в редакції Законів N 328-V ( 328-16 ) від 03.11.2006, N 5040-VI ( 5040-17 ) від 04.07.2012 } 

Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті),...


Статья 22. Медична допомога військовослужбовцям і працівникам Управління державної охорони України 

Медична допомога військовослужбовцям і працівникам Управління державної охорони України подається в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

...


Статья 23. Фінансування діяльності Управління державної охорони України 

Фінансування діяльності Управління державної охорони України здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. 

Пільги, компенсації та гарантії, передбачені цим Законом,...


Статья 24. Матеріально-технічне забезпечення Управління державної охорони України 

Матеріально-технічне забезпечення Управління державної охорони України здійснюється через державні замовлення в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, а також за прямими договорами...


Статья 25. Контроль Верховної Ради України за додержанням чинного законодавства Управлінням державної охорони України 

Контроль за додержанням Управлінням державної охорони України чинного законодавства у сфері державної охорони, забезпечення прав і свобод людини здійснюється Верховною Радою...


Статья 26. Контроль Президента України за діяльністю Управління державної охорони України 

Контроль за діяльністю Управління державної охорони України здійснює Президент України. 

Начальник Управління державної охорони України систематично інформує Президента України з...


Статья 27. Контроль за використанням Управлінням державної охорони України коштів Державного бюджету України і його фінансовою та адміністративно-господарською діяльністю 

Контроль за використанням Управлінням державної охорони України коштів Державного бюджету України здійснюється Рахунковою палатою відповідно до її повноважень, встановлених законодавством...


Статья 28. Нагляд за додержанням і застосуванням законів Управлінням державної охорони України 

Нагляд за додержанням і застосуванням законів Управлінням державної охорони України здійснюється в порядку, визначеному Конституцією і законами України.  

Президент України...