Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про державну службу від 16.12.1993 № 3723-XII ЗУ Про державну службу - Закони України 2014

Про державну службуСтатья 1. Державна служба і державні службовці 

Державна служба в Україні - це професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну...


Статья 2. Посада і посадова особа 

Посада - це визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця державного органу та його апарату, на яку покладено встановлене нормативними актами коло службових...


Статья 3. Основні принципи державної служби 

Державна служба грунтується на таких основних принципах:

служіння народу України;

демократизму і законності;

гуманізму і соціальної справедливості;

пріоритету...


Статья 4. Право на державну службу 

Право на державну службу мають громадяни України незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної приналежності, статі, політичних поглядів, релігійних...


Статья 5. Етика поведінки державного службовця 

Державний службовець повинен:

сумлінно виконувати свої службові обов'язки;

шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури...


Статья 6. Основні напрями державної політики у сфері державної служби 

Державна політика у сфері державної служби визначається Верховною Радою України.

Основними напрямами державної політики у сфері державної служби є визначення основних цілей, завдань та...


Статья 7. Орган управління державною службою 

Органом управління державною службою в державних органах та їх апараті є спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сфері державної...


Статья 9. Особливості правового регулювання статусу державних службовців державних органів та їх апарату 

Правовий статус Президента України, Голови Верховної Ради України та його заступників, голів постійних комісій Верховної Ради України та їх заступників, народних депутатів України,...


Статья 10. Основні обов'язки державних службовців 

Основними обов'язками державних службовців є:

додержання Конституції України та інших актів законодавства України;

забезпечення ефективної роботи та виконання завдань державних...


Статья 11. Основні права державних службовців 

Державні службовці мають право:

користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією і законами України;

брати участь у розгляді питань і...


Статья 12. Обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу 

Не можуть бути обраними або призначеними на посаду в державному органі та його апараті особи, які:

визнані у встановленому порядку недієздатними;

мають не зняту або не погашену...


Статья 13. Фінансовий контроль 

Особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця, подає за місцем майбутньої служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий...


Статья 14. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців 

Дисциплінарні стягнення застосовуються до державного службовця за невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов'язаних з...


Статья 15. Прийняття на державну службу 

Прийняття на державну службу на посади третьої - сьомої категорій, передбачених статтею 25 цього Закону, здійснюється на конкурсній основі, крім випадків, коли інше встановлено законами...


Статья 16. Обмеження, пов'язані з проходженням державної служби 

На державних службовців поширюються обмеження, передбачені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 ).

{ Частина перша статті 16 в редакції Законів N...


Статья 16-1. Врегулювання конфлікту інтересів 

У разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень державний службовець зобов’язаний негайно доповісти про це своєму безпосередньому керівникові. Безпосередній...


Статья 17. Присяга державних службовців 

Громадяни України, які вперше зараховуються на державну службу, приймають Присягу такого змісту:

"Повністю усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно...


Статья 18. Випробування при прийнятті на державну службу 

При прийнятті на державну службу може встановлюватися випробування терміном до шести місяців. 


Статья 19. Стажування державних службовців 

З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійного рівня і ділових якостей особи, яка претендує на посаду державного службовця, може проводитися стажування у відповідному державному...


Статья 20. Робочий час 

Тривалість робочого часу державних службовців визначається відповідно до законодавства про працю України з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

Для виконання...


Статья 21. Службові відрядження 

Державним службовцям відшкодовуються витрати на службові відрядження та виплачуються інші компенсації відповідно до законодавства про працю України.

Під час відрядження державні...


Статья 22. Відсторонення від виконання повноважень за посадою 

Невиконання службових обов'язків, що призвело до людських жертв або заподіяло значної матеріальної чи моральної шкоди громадянинові, державі, підприємству, установі, організації чи об'єднанню...


Статья 23. Граничний вік перебування на державній службі 

Граничний вік перебування на державній службі становить 65 років.

{ Частина перша статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законами N 647-XIV ( 647-14 ) від 13.05.99, N 2493-III (...


Статья 24. Проходження служби 

Прийняття на державну службу, просування по ній службовців, стимулювання їх праці, вирішення інших питань, пов'язаних із службою, проводиться відповідно до категорій посад службовців, а також...


Статья 25. Класифікація посад 

Основними критеріями класифікації посад державних службовців є організаційно-правовий рівень органу, який приймає їх на роботу, обсяг і характер компетенції на конкретній посаді, роль і місце...


Статья 26. Ранги державних службовців 

Встановлюються такі ранги державних службовців:

службовцям, які займають посади, віднесені до першої категорії, може бути присвоєно 3, 2 і 1 ранг;

службовцям, які займають...


Статья 27. Просування по службі 

Просування по службі державного службовця здійснюється шляхом зайняття більш високої посади на конкурсній основі, крім випадків, коли інше встановлено законами України та Кабінетом Міністрів...


Статья 28. Кадровий резерв державної служби 

У державних органах створюється кадровий резерв для зайняття посад державних службовців, а також для просування по службі.

Кадровий резерв формується із:

спеціалістів місцевого...


Статья 29. Навчання і підвищення кваліфікації державних службовців 

Державним службовцям створюються умови для навчання і підвищення кваліфікації у відповідних навчальних закладах (на факультетах) ( 1681-2004-п, 402-2005-п ) та шляхом самоосвіти. 

...


Статья 30. Підстави припинення державної служби 

Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, державна служба припиняється у разі:

1) порушення умов реалізації права на державну службу (стаття 4 цього...


Статья 31. Відставка державного службовця 

Відставкою є припинення державної служби службовцем, який займає посаду першої або другої категорії, за його письмовою заявою. 

Підставами для відставки є:

принципова...


Статья 32. Оскарження рішення про припинення державної служби 

Рішення про припинення державної служби може бути оскаржено державним службовцем безпосередньо до суду.  

Розділ VII 

МАТЕРІАЛЬНЕ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ...


Статья 33. Оплата праці 

Оплата праці державних службовців повинна забезпечувати достатні матеріальні умови для незалежного виконання службових обов'язків, сприяти укомплектуванню апарату державних органів...


Статья 34. Заохочення за сумлінну працю  

{ Частину першу статті 34 виключено на підставі Закону N 1166-VII ( 1166-18 ) від 27.03.2014 }  

За особливі трудові заслуги державні службовці представляються до державних...


Статья 35. Щорічні та додаткові відпустки державних службовців 

Державним службовцям надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законодавством не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою допомоги для оздоровлення у розмірі...


Статья 36. Соціально-побутове забезпечення державних службовців 

Державні службовці забезпечуються житлом у встановленому порядку із державного фонду. 

Державні службовці, які займають посади першої - четвертої категорій, мають право на...


Статья 37. Пенсійне забезпечення і грошова допомога державним службовцям 

На одержання пенсії державних службовців мають право чоловіки, які досягли віку 62 роки, та жінки, які досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове...


Статья 37-1. Порядок і умови перерахунку пенсій державних службовців 

У разі підвищення розміру заробітної плати працюючим державним службовцям, а також у зв'язку із набуттям особою права на пенсійне забезпечення державного службовця за цим Законом відповідно...


Статья 38. Відповідальність за порушення законодавства про державну службу 

Особи, винні у порушенні законодавства про державну службу, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із чинним законодавством.  

Президент України...