Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про державну статистику від 17.09.1992 № 2614-XII ЗУ Про державну статистику - Закони України 2014

Про державну статистикуСтатья 1. Визначення термінів 

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: 

адміністративні дані - дані, отримані на підставі спостережень, проведених державними органами (за винятком...


Статья 2. Правова основа державної статистичної діяльності 

Правовою основою державної статистичної діяльності є Конституція України ( 254к/96-ВР ), цей Закон, інші закони України та нормативно-правові акти, які регулюють відносини в галузі статистики,...


Статья 3. Державна політика в галузі статистики 

Державна політика в галузі статистики спрямована на створення єдиної системи обліку та статистики на всій території України та її узгодження з міжнародними стандартами і...


Статья 4. Суб'єкти дії Закону 

Суб'єктами, на яких поширюється дія цього Закону, є: 

а) органи державної статистики та працівники, які від імені цих органів на постійній або тимчасовій основі беруть участь у...


Статья 5. Основні положення здійснення державної статистичної діяльності 

Державна статистична діяльність проводиться органами державної статистики згідно з цим Законом та відповідно до завдань, віднесених до їх компетенції, на засадах професійної незалежності та...


Статья 6. Статистична інформація 

Статистична інформація, отримана на підставі проведених органами державної статистики статистичних спостережень, існує у вигляді первинних даних щодо респондентів, статистичних даних, що...


Статья 7. Джерела статистичної інформації 

З метою складання статистичної інформації органи державної статистики можуть використовувати такі джерела інформації: 

первинні та статистичні дані щодо респондентів, які...


Статья 8. Статистична методологія 

Статистична методологія базується на результатах наукових досліджень, міжнародних рекомендаціях та досвіді статистичної практики з урахуванням національно-історичних особливостей...


Статья 9. Статистичні спостереження 

Статистичні спостереження проводяться органами державної статистики через збирання статистичної звітності, здійснення одноразових обліків, переписів (опитувань), вибіркових та інших...


Статья 10. Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України 

Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України (ЄДРПОУ) - автоматизована система збирання, накопичення та опрацювання даних про всіх юридичних осіб, відокремлені підрозділи...


Статья 11. Органи державної статистики 

Органами державної статистики є: 

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики; 

функціональні органи державної статистики -...


Статья 12. Основні завдання органів державної статистики 

Основними завданнями органів державної статистики є: 

участь у формуванні державної політики в галузі статистики та забезпечення її реалізації; { Абзац другий статті 12 в редакції...


Статья 13. Основні права органів державної статистики 

Органи державної статистики мають право: 

приймати в межах своєї компетенції рішення з питань статистики, обліку і звітності. Рішення органів державної статистики з цих питань є...


Статья 14. Основні обов'язки органів державної статистики 

Органи державної статистики зобов'язані: 

організовувати і проводити статистичні спостереження за соціально-економічними і демографічними процесами, екологічною ситуацією в...


Статья 15. Планування діяльності органів державної статистики 

З метою визначення перспективних завдань та стратегічних напрямів розвитку державної статистики, забезпечення постійного підвищення якості статистичної інформації центральний орган виконавчої...


Статья 15-1. Фінансування діяльності органів державної статистики 

Фінансове забезпечення виконання довгострокової програми розвитку державної статистики здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, а також інших передбачених законом...


Статья 16. Відносини між суб'єктами цього Закону 

Відносини органів державної статистики з респондентами та користувачами, у тому числі з державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, що провадять...


Статья 17. Права і обов'язки працівників органів державної статистики та тимчасових працівників, які залучаються до проведення статистичних спостережень 

Працівники органів державної статистики, які на постійній або тимчасовій основі беруть участь у проведенні статистичних спостережень, діють на підставі вимог цього Закону. 

Права...


Статья 18. Основні права і обов'язки респондентів 

Респонденти мають право знати, які первинні дані про них збираються у процесі статистичних спостережень, з якою метою, як, ким і з якою метою будуть використовуватися. 

...


Статья 19. Основні права і обов'язки користувачів даних статистичних спостережень 

Державні органи, органи місцевого самоврядування, інші юридичні, а також фізичні особи мають право на зведену знеособлену статистичну інформацію. Це право гарантує вільний доступ користувачів...


Статья 20. Відповідальність за порушення законодавства про державну статистику 

За порушення законодавства про державну статистику винні особи несуть відповідальність відповідно до законів. 

Розділ V ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ&nb


Статья 21. Гарантії органів державної статистики щодо забезпечення конфіденційності статистичної інформації 

Первинні дані, отримані органами державної статистики від респондентів під час проведення статистичних спостережень, а також адміністративні дані щодо респондентів, отримані органами державної...


Статья 22. Статистична інформація, на яку не розповсюджується заборона стосовно її поширення органами державної статистики 

Статистична інформація, яка дозволяє прямо чи опосередковано встановити конкретного респондента або визначити первинні дані щодо нього, може бути поширена за згодою цього респондента і...


Статья 23. Права на статистичну інформацію 

Правила зберігання, опрацювання, поширення, збереження, захисту та використання статистичної інформації, отриманої у процесі державних статистичних спостережень, а також первинних даних,...


Статья 24. Порядок та умови доступу до статистичної інформації 

Для забезпечення потреб державних органів, органів місцевого самоврядування, інших юридичних, а також фізичних осіб у статистичній інформації та доступу до неї, в органах державної статистики...


Статья 25. Міжнародне співробітництво у галузі статистики 

Міжнародне співробітництво у галузі статистики спрямовується на створення і функціонування державної статистики, яка відповідає потребам держави та суспільства, на підвищення ефективності...


Статья 26. Міжнародні договори 

Якщо чинними міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Законі, то застосовуються правила...