Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг від 12.07.2001 № 2664-III ЗУ Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг - Закони України 2014

Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послугСтатья 1. Визначення термінів 

1. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні: 

1) фінансова установа - юридична особа, яка відповідно до закону надає одну чи декілька фінансових послуг, а також інші послуги...


Статья 2. Сфера дії Закону 

1. Цей Закон регулює відносини, що виникають між учасниками ринків фінансових послуг під час здійснення операцій з надання фінансових послуг. 

2. Фінансові установи в Україні діють...


Статья 3. Законодавство про регулювання діяльності з надання фінансових послуг 

1. Відносини, що виникають у зв'язку з функціонуванням фінансових ринків та наданням фінансових послуг споживачам, регулюються Конституцією України ( 254к/96-ВР ), цим Законом, іншими законами...


Статья 4. Фінансові послуги 

1. Фінансовими вважаються такі послуги: 

1) випуск платіжних документів, платіжних карток, дорожніх чеків та/або їх обслуговування, кліринг, інші форми забезпечення розрахунків; 

...


Статья 5. Право на здійснення операцій з надання фінансових послуг 

1. Фінансові послуги надаються фінансовими установами, а також, якщо це прямо передбачено законом, фізичними особами - підприємцями.

{ Частина перша статті 5 в редакції Закону N 3462-VI...


Статья 6. Договір про надання фінансових послуг 

1. Фінансові послуги відповідно до положень цього Закону надаються суб'єктами господарювання на підставі договору. { Абзац перший частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом...


Статья 7. Умови початку діяльності 

1. Юридична особа, яка має намір надавати фінансові послуги, зобов'язана звернутися до відповідного органу державного регулювання ринків фінансових послуг протягом тридцяти календарних днів з...


Статья 8. Організаційні правила 

1. Фінансові установи можуть створюватися у будь-якій організаційно-правовій формі, якщо закони з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг не містять спеціальних правил та...


Статья 9. Капітал 

1. Мінімальний розмір капіталу фінансових установ, необхідний для їх заснування, та загальні вимоги до регулятивного капіталу, що необхідний для їх функціонування, визначаються законами України...


Статья 10. Прийняття рішень при конфлікті інтересів 

1. Керівник або службовець фінансової установи не можуть брати участь у підготовці та прийнятті рішення щодо прийняття фінансовою установою будь-якого зобов'язання на їх користь. 

2....


Статья 11. Достовірність реклами та інформації 

1. Фінансовим установам забороняється поширення у будь-якій формі реклами та іншої інформації, що містить неправдиві відомості про їх діяльність у сфері фінансових послуг. 


Статья 12. Право клієнта на інформацію 

1. Клієнт має право доступу до інформації щодо діяльності фінансової установи. Фінансові установи зобов'язані на вимогу клієнта надати таку інформацію: 

1) відомості про фінансові...


Статья 12-1. Розкриття інформації 

1. Фінансові установи повинні розкривати: 

1) фінансову та консолідовану фінансову звітність, яка складається та подається відповідно до законодавства; 

2) звіт про корпоративне...


Статья 12-2. Звіт про корпоративне управління 

1. Звіт про корпоративне управління повинен містити інформацію про: 

1) мету провадження діяльності фінансової установи; 

2) дотримання/недотримання принципів чи кодексу...


Статья 13. Порядок реорганізації та ліквідації фінансових установ 

1. Реорганізація та ліквідація фінансових установ відбуваються з додержанням вимог відповідних законів України та нормативно-правових актів державних органів з питань регулювання діяльності...


Статья 14. Облік та звітність 

1. Фінансова установа зобов'язана вести облік своїх операцій та надавати звітність відповідно до вимог законів та нормативно-правових актів державних органів з питань регулювання діяльності...


Статья 15. Вимоги до зовнішнього аудиту 

1. Аудиторські перевірки фінансових установ можуть проводитися аудиторськими фірмами або аудиторами, які: { Абзац перший статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3024-VI ( 3024-17 )...


Статья 15-1. Внутрішній аудит (контроль) 

1. Вищий орган управління або наглядова рада фінансової установи утворює в її складі структурний підрозділ або визначає окрему посадову особу для проведення внутрішнього аудиту...


Статья 16. Об'єднання фінансових установ 

1. Фінансові установи мають право на добровільних засадах об'єднувати свою діяльність, якщо це не суперечить антимонопольному законодавству України та вимогам законів з питань регулювання...


Статья 16-1. Нагляд на консолідованій основі 

1. Нагляд на консолідованій основі - це нагляд за фінансовими групами з метою забезпечення стабільності фінансової системи та обмеження ризиків, на які наражається фінансова установа внаслідок...


Статья 17. Недопущення обмеження конкуренції на ринках фінансових послуг 

1. Фінансові установи здійснюють свою діяльність з урахуванням вимог законодавства про захист економічної конкуренції та законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

{...


Статья 18. Запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом 

Фінансовим установам під час здійснення (надання) фінансових послуг забороняється вступати в договірні відносини з анонімними особами, відкривати та вести анонімні (номерні) рахунки. 

...


Статья 19. Мета державного регулювання ринків фінансових послуг 

1. Метою державного регулювання ринків фінансових послуг в Україні є: 

1) проведення єдиної та ефективної державної політики у сфері фінансових послуг; 

2) захист інтересів...


Статья 20. Форми державного регулювання ринків фінансових послуг 

1. Державне регулювання діяльності з надання фінансових послуг здійснюється шляхом: 

1) ведення державних реєстрів фінансових установ і реєстрів осіб, які не є фінансовими установами,...


Статья 21. Органи, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг 

1. Державне регулювання ринків фінансових послуг здійснюється: 

щодо ринку банківських послуг та діяльності з переказу коштів - Національним банком України; { Абзац другий частини першої...


Статья 22. Співпраця та координація діяльності між органами, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг 

1. Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку і національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, зобов'язані...


Статья 23. Організація діяльності національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 

1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, є державним колегіальним органом, підпорядкованим Президенту України, підзвітним Верховній Раді...


Статья 24. Голова національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 

1. Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, очолює Голова, якого призначає та звільняє Президент України. 

2. Голова національної комісії,...


Статья 27. Завдання національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 

1. Основними завданнями національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, є: 

1) розробка стратегії і реалізації розвитку та вирішення системних...


Статья 28. Повноваження національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 

1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у межах своєї компетенції: 

1) розробляє і затверджує нормативно-правові акти, обов'язкові до...


Статья 29. Пруденційний нагляд 

1. Пруденційний нагляд є складовою частиною загальної системи нагляду, що проводиться органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, і базується на регулярному...


Статья 30. Інспектування 

1. Уповноважений орган має право проводити в межах своїх повноважень перевірку (інспекцію) діяльності учасників ринків фінансових послуг (крім споживачів фінансових послуг), їх афілійованих та...


Статья 31. Обов'язковість збереження професійної таємниці 

1. Матеріали, які надаються для аналізу або перевірки, а також відомості та документи про фінансовий, майновий стан юридичних і фізичних осіб, що надходять до національної комісії, що здійснює...


Статья 32. Співробітництво з міжнародними організаціями, державними органами і неурядовими організаціями іноземних держав 

1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у межах своїх повноважень здійснює співробітництво з міжнародними організаціями, державними органами і...


Статья 33. Звітність 

1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, зобов'язана з урахуванням вимог законодавства про захист державної та професійної таємниць...


Статья 34. Обов'язковість ліцензування 

1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у межах своєї компетенції видає ліцензії для здійснення фінансовими установами: 

1) страхової...


Статья 35. Документи, які подаються органу ліцензування для одержання ліцензії 

1. Особа, яка має намір провадити певний вид господарської діяльності з надання фінансових послуг, що ліцензується, особисто або через уповноважений нею орган чи особу звертається до...


Статья 36. Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії 

1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, здійснює нагляд за діяльністю відповідних фінансових установ, приймає рішення про видачу ліцензії або...


Статья 37. Відомості, які містить ліцензія 

1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, використовує бланки ліцензії єдиного зразка. Бланк ліцензії єдиного зразка затверджується Кабінетом...


Статья 38. Видача ліцензії 

1. У разі прийняття позитивного рішення про видачу ліцензії національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, повинна оформити ліцензію не пізніше ніж за...


Статья 39. Застосування заходів впливу 

1. У разі порушення законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг, національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків...


Статья 40. Види заходів впливу 

1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, може застосовувати такі заходи впливу: 

1) зобов'язати порушника вжити заходів для усунення...


Статья 41. Штрафні санкції, що застосовуються до учасників ринків фінансових послуг за правопорушення, вчинені на ринках фінансових послуг

{ Назва статті 41 в редакції Закону N 3462-VI ( 3462-17 ) від 02.06.2011 } 

1. Уповноважений орган застосовує до учасників ринків фінансових послуг (крім споживачів фінансових послуг)...


Статья 42. Порядок застосування штрафних санкцій за порушення учасниками ринків фінансових послуг правил діяльності 

1. Штрафи, передбачені статтею 41 цього Закону, накладаються Головою Уповноваженого органу, його заступниками, директорами департаментів чи головою відповідного територіального управління після...


Статья 43. Відповідальність за адміністративні правопорушення, пов'язані з діяльністю на ринках фінансових послуг 

1. Проведення операцій на ринках фінансових послуг, для яких законом встановлені вимоги щодо одержання ліцензії та/або реєстрації, без відповідної ліцензії та/або реєстрації тягне за собою...


Статья 44. Кримінальна відповідальність за порушення законодавства при здійсненні діяльності з надання фінансових послуг 

1. Посадові особи, які порушують законодавство про здійснення діяльності з надання фінансових послуг, несуть кримінальну відповідальність, установлену законом. 


Статья 45. Відповідальність національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та його посадових осіб 

1. Посадові особи національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків несуть відповідальність у...


Статья 46. Підстави призначення тимчасової адміністрації 

1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, має право призначити тимчасову адміністрацію фінансової установи, діяльність якої ліцензується...


Статья 47. Вимоги до тимчасового адміністратора та умови його призначення 

1. Функції тимчасової адміністрації виконують особи, які призначаються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Тимчасовим адміністратором може...