Статья 25. Закона України Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання
Повноваження органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки{ Назва статті 25 в редакції Закону N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 } 

Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки: { Абзац перший статті 25 в редакції Закону N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 } 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фізичного захисту; { Абзац другий статті 25 в редакції Закону N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 } 

бере участь у проведенні оцінки загрози вчинення диверсії, крадіжки або будь-якого іншого неправомірного вилучення радіоактивних матеріалів та визначенні проектної загрози; { Абзац статті 25 в редакції Закону N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 } 

організовує в установленому законодавством порядку роботу з підготовки і виконання загальнодержавних, інших програм фізичного захисту, проведення наукових і науково-технічних досліджень у цій сфері; 

розробляє і здійснює заходи щодо формування культури захищеності; 

розробляє та затверджує норми і правила фізичного захисту; 

встановлює вимоги до систем управління якістю фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання; 

готує висновки стосовно додержання вимог фізичного захисту у разі експорту/імпорту та транзиту радіоактивних матеріалів; 

проводить ліцензування діяльності, пов'язаної із забезпеченням фізичного захисту, відповідно до Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" ( 1370-14 ); 

здійснює державний нагляд за дотриманням законодавства з питань фізичного захисту і виконанням умов ліцензій; 

застосовує примусові заходи до юридичних і фізичних осіб у разі порушення ними вимог законодавства з питань фізичного захисту і умов ліцензій; 

проводить із залученням правоохоронних органів у межах їх повноважень державну експертизу фізичного захисту; 

передає правоохоронним органам акти перевірок про порушення установлених законами, іншими нормативно-правовими актами вимог ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, обліку та контролю ядерних матеріалів та інших джерел іонізуючого випромінювання;

{ Статтю 25 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 } 

здійснює міжнародне співробітництво з питань фізичного захисту в установленому законодавством порядку; 

бере участь у підготовці фахівців з фізичного захисту; 

вирішує інші питання, визначені законами України та покладені на нього актами Президента України. { Абзац шістнадцятий статті 25 в редакції Закону N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 } 

Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, у здійсненні покладених на нього повноважень є незалежним від органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, їх посадових осіб, діяльність яких пов'язана з використанням ядерної енергії.

{ Частина друга статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 } { Стаття 25 в редакції Закону N 1718-VI ( 1718-17 ) від 17.11.2009 }

Другие статьи закона