Про колективне сільськогосподарське підприємствоСтатья 1. Колективне сільськогосподарське підприємство як суб'єкт господарювання 

1. Колективне сільськогосподарське підприємство (надалі - підприємство) є добровільним об'єднанням громадян у самостійне підприємство для спільного виробництва сільськогосподарської продукції...


Статья 2. Законодавство, що регулює діяльність сільськогосподарського підприємства 

Діяльність підприємства регулюється цим Законом, Господарським кодексом України ( 436-15 ), Цивільним кодексом України ( 435-15 ), Земельним кодексом України ( 2768-14 ) та іншими актами...


Статья 3. Створення та державна реєстрація підприємства 

1. Підприємство створюється за бажанням громадян на добровільних засадах на їх загальних зборах. Створення підприємства не обумовлюється будь-якими рішеннями державних, господарських та інших...


Статья 4. Статут підприємства 

Підприємство діє на основі статуту. 

У статуті підприємства вказуються найменування підприємства, його місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, порядок вступу до підприємства...


Статья 5. Членство в підприємстві 

Членство в підприємстві грунтується на праві добровільного вступу до членів підприємства і безперешкодного виходу із складу його членів. 

Членами підприємства можуть бути...


Статья 6. Основні завдання підприємства 

Основними завданнями підприємства є виробництво товарної продукції рослинництва і тваринництва, а також її переробка та інші види діяльності, спрямовані на задоволення інтересів членів...


Статья 7. Об'єкти і суб'єкти права власності у підприємстві 

1. Об'єктами права колективної власності підприємства є земля, інші основні та оборотні засоби виробництва, грошові та майнові внески його членів, вироблена ними продукція, одержані доходи,...


Статья 8. Права підприємства 

1. Підприємство самостійно володіє, користується і розпоряджається належними йому об'єктами власності. 

2. Право колективної власності здійснюють загальні збори членів...


Статья 9. Пайовий фонд майна членів підприємства 

1. До пайового фонду майна членів підприємства включається вартість основних виробничих і оборотних фондів, створених за рахунок діяльності підприємства, цінні папери, акції, гроші та...


Статья 10. Землі підприємства 

1. Земля може належати підприємству на праві колективної власності, а також може бути надана у постійне або тимчасове користування, в тому числі на умовах оренди. 

Право власності...


Статья 11. Права власників земельних ділянок і землекористувачів 

Власники земельних ділянок і землекористувачі мають право: 

самостійно господарювати на землі; 

власності на вироблену сільськогосподарську продукцію і доходи від її...


Статья 12. Обов'язки власників земельних ділянок і землекористувачів 

Власники земельних ділянок і землекористувачі зобов'язані:

забезпечувати використання землі відповідно до цільового призначення та умов її надання;

ефективно використовувати...


Статья 13. Господарська діяльність 

Підприємство самостійно визначає напрями сільськогосподарського виробництва, його структуру і обсяг, самостійно розпоряджається виробленою продукцією та доходами, здійснює будь-яку діяльність,...


Статья 14. Договірні основи господарських взаємовідносин 

1. Підприємство має право вступати в договірні відносини з будь-якими державними, кооперативними, громадськими та приватними підприємствами, установами і організаціями, з окремими громадянами,...


Статья 15. Ціни на сільськогосподарську продукцію 

Підприємство реалізує свою продукцію та надає послуги підприємствам, організаціям і громадянам за цінами і тарифами, що встановлюються ним самостійно або на договірній основі. При регулюванні...


Статья 16. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства 

1. Підприємство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства України. 

2. Порядок використання виручки підприємства в іноземній валюті...


Статья 17. Фінансові та кредитні відносини 

1. Джерелом формування фінансових ресурсів підприємства є доход, амортизаційні відрахування, кошти, одержані від продажу майна (крім землі), цінних паперів, пайові та інші внески членів...


Статья 18. Доход підприємства та його розподіл 

1. Підприємство самостійно визначає види, порядок формування та використання фондів і резервів. 

2. Підприємство є платником податку до бюджету, який вноситься ним у порядку,...


Статья 19. Організація та оплата праці 

1. Трудові відносини членів підприємства регулюються цим Законом і статутом підприємства, а громадян, які працюють за трудовим договором або контрактом, - законодавством про працю...


Статья 20. Охорона праці 

1. Підприємство забезпечує дотримання встановлених правил і норм охорони праці, техніки безпеки, вимог виробничої санітарії та безпеки дорожнього руху. 

2. Підприємство несе...


Статья 21. Соціальні та трудові гарантії 

Підприємство дбає про поліпшення умов праці та побуту своїх членів, а також осіб, які працюють у ньому за трудовим договором. 

Підприємство гарантує своїм працівникам належні...


Статья 22. Самоврядування в підприємстві 

Самоврядування в підприємстві забезпечується на основі права членів підприємства брати участь у вирішенні всіх питань його діяльності, виборності та підзвітності виконавчо-розпорядчих органів,...


Статья 23. Органи самоврядування 

1. Вищим органом самоврядування у підприємстві є загальні збори його членів або збори уповноважених. У період між зборами справами підприємства керує правління. Повноваження загальних зборів...


Статья 24. Гарантії самоврядування 

Демократичність самоврядування у підприємстві забезпечується додержанням закріпленої в його статуті системи організаційно-управлінських і процедурно-правових норм. 


Статья 25. Представницькі органи 

Для організаційно-правового забезпечення економічної самостійності підприємства та охорони його прав, узагальнення досвіду роботи та представлення інтересів підприємства у відносинах з...


Статья 26. Гарантії прав та інтересів підприємства 

1. Держава гарантує додержання прав і законних інтересів підприємства та його членів. 

Втручання в господарську та іншу діяльність підприємства з боку об’єднань громадян не...


Статья 27. Правові та економічні умови сприяння розвитку підприємства 

1. Держава забезпечує підприємству рівні з іншими товаровиробниками правові та економічні умови господарювання. 

2. Органи державного управління будують свої відносини з...


Статья 28. Облік і звітність 

Підприємство веде оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи і статистичну звітність. 

Порядок ведення бухгалтерського обліку і статистичної звітності...


Статья 29. Відповідальність підприємства 

За порушення договірних зобов'язань, кредитно-розрахункової і податкової дисципліни, санітарного і ветеринарного режимів, вимог щодо якості продукції та інших правил здійснення господарської...


Статья 30. Контроль за діяльністю підприємства 

Контроль за діяльністю підприємства здійснюють державні органи в межах своєї компетенції, яка встановлюється законодавчими актами України. 

Підприємство має право не виконувати...


Статья 31. Реорганізація та ліквідація підприємства 

1. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) та ліквідація підприємства провадяться за рішенням загальних зборів (зборів уповноважених) його членів або за рішенням...


Статья 32. Комісія з припинення підприємства 

1. Припинення підприємства проводиться призначеною загальними зборами (зборами уповноважених) членів підприємства, судом або уповноваженим органом комісією з припинення підприємства (комісією...


Статья 33. Задоволення вимог кредиторів 

1. У разі припинення платоспроможного підприємства вимоги його кредиторів задовольняються у порядку черговості, встановленої Цивільним кодексом України ( 435-15 ). 

У разі...