Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про кооперацію від 10.07.2003 № 1087-IV ЗУ Про кооперацію - Закони України 2014

Про коопераціюСтатья 1. Кооперація 

Кооперація - система кооперативних організацій, створених з метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб своїх членів. 


Статья 2. Визначення термінів 

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 

кооперативна організація - кооператив або кооперативне об'єднання; 

кооператив - юридична особа, утворена фізичними та/або...


Статья 3. Мета та основні завдання кооперації 

Метою кооперації є задоволення економічних, соціальних та інших потреб членів кооперативних організацій на основі поєднання їх особистих та колективних інтересів, поділу між ними ризиків,...


Статья 4. Основні принципи кооперації 

Кооперація базується на таких основних принципах: 

добровільності вступу та безперешкодного виходу з кооперативної організації; 

соціальної справедливості, взаємодопомоги та...


Статья 5. Законодавство про кооперацію 

Законодавство про кооперацію базується на нормах Конституції України ( 254к/96-ВР ) і Цивільного кодексу України ( 1540-06 ), цього Закону, інших нормативно-правових актів з питань...


Статья 6. Кооператив 

Кооператив є первинною ланкою системи кооперації і створюється внаслідок об'єднання фізичних та/або юридичних осіб на основі членства для спільної господарської та іншої діяльності з метою...


Статья 7. Порядок створення кооперативу 

Кооператив створюється його засновниками на добровільних засадах. 

Засновниками кооперативу можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, а також юридичні особи...


Статья 8. Статут кооперативу 

Статут кооперативу є правовим документом, що регулює його діяльність. 

Статут кооперативу повинен містити такі відомості: 

найменування кооперативу, його тип та...


Статья 9. Державна реєстрація кооперативу 

Державна реєстрація кооперативу проводиться в порядку, передбаченому законом. 


Статья 10. Член кооперативу 

Членами кооперативу можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, юридичні особи України та іноземних держав, що діють через своїх представників, які внесли вступний внесок...


Статья 11. Вступ до кооперативу 

Вступ до кооперативу здійснюється на підставі письмової заяви. Особа, яка подала заяву про вступ до кооперативу, вносить вступний внесок і пай у порядку та розмірах, визначених його...


Статья 12. Основні права та обов'язки члена кооперативу 

Основними правами члена кооперативу є: 

участь в господарській діяльності кооперативу, а також в управлінні кооперативом, право голосу на його загальних зборах, право обирати і бути...


Статья 13. Припинення членства в кооперативі 

Членство в кооперативі припиняється у разі: 

добровільного виходу з нього; 

припинення трудової участі в діяльності виробничого кооперативу; 

несплати внесків у порядку,...


Статья 14. Асоційоване членство в кооперативі 

У кооперативі допускається асоційоване членство для осіб, які визнають його статут та внесли пай. 

Асоційований член кооперативу - фізична чи юридична особа, яка внесла пайовий внесок і...


Статья 15. Вищий орган управління кооперативу 

Вищим органом управління кооперативу є загальні збори членів кооперативу. 

До компетенції загальних зборів членів кооперативу належить: 

затвердження статуту кооперативу та...


Статья 16. Виконавчий орган кооперативу 

Виконавчим органом кооперативу є правління, яке очолює голова, повноваження якого визначаються статутом кооперативу. Виконавчий орган підзвітний вищому органу управління кооперативу і несе...


Статья 17. Спостережна рада кооперативу 

Спостережна рада кооперативу здійснює контроль за додержанням статуту кооперативу та за діяльністю виконавчого органу управління кооперативу. 

У кооперативі, в якому кількість членів...


Статья 18. Ревізійна комісія (ревізор) кооперативу 

Для контролю за фінансово-господарською діяльністю кооперативу обирається ревізійна комісія. У кооперативі, до складу якого входить менше ніж 10 членів, функції ревізійної комісії виконує...


Статья 19. Майно кооперативу та джерела його формування 

Для досягнення мети своєї діяльності кооператив набуває та використовує майно, фінансові та інші ресурси. 

Джерелами формування майна кооперативу є: 

вступні, членські та цільові...


Статья 19-1. Права членів кооперативу на його майно 

Член житлово-будівельного, дачно-будівельного, гаражно-будівельного, житлового, дачного, гаражного чи іншого відповідного кооперативу має право володіння, користування, а за згодою кооперативу...


Статья 20. Фонди кооперативу 

Для забезпечення статутної діяльності кооператив у порядку, передбаченому його статутом, формує пайовий, резервний, неподільний та спеціальний фонди. 

Пайовий фонд - майно кооперативу,...


Статья 21. Паї членів кооперативу 

Пай кожного члена кооперативу формується за рахунок разового внеску або часток протягом певного періоду. Майнові внески оцінюються у грошовій формі. 

Розмір паю члена кооперативу...


Статья 22. Земля кооперативу 

Земля кооперативу складається із земельних ділянок, наданих йому в оренду або придбаних ним у власність. Землі загального користування дачного кооперативу безоплатно передаються йому у...


Статья 23. Економічні засади діяльності кооперативів 

Кооператив відповідно до свого статуту самостійно визначає основні напрями діяльності, здійснює її планування. 

Кооперативи самостійно розробляють програми і плани економічного та...


Статья 24. Ціни і тарифи на продукцію та послуги кооперативів 

Кооперативи реалізують товари та надають послуги за цінами і тарифами, встановленими самостійно, а у випадках, передбачених законом, - за державними цінами і тарифами. 

Кооперативи мають...


Статья 25. Дохід кооперативу та його розподіл 

Дохід кооперативу формується з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних і прирівняних до них витрат та витрат на оплату праці найманих працівників. 

Дохід...


Статья 26. Кооперативні виплати та виплати на паї 

Кооперативні виплати - частина доходу, що розподіляється за результатами фінансового року між членами кооперативу пропорційно їх участі в господарській діяльності кооперативу у порядку,...


Статья 27. Майнова відповідальність кооперативу та його членів 

Кооператив відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном. Порядок покриття завданих кооперативом збитків визначається його статутом. 

Члени кооперативу відповідають за...


Статья 28. Реорганізація кооперативу 

Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) кооперативу відбувається за рішенням загальних зборів членів кооперативу у порядку, визначеному законодавством та статутом...


Статья 29. Ліквідація кооперативу 

Кооператив ліквідується: 

за рішенням загальних зборів членів кооперативу або зборів уповноважених; 

за рішенням суду. 

Ліквідація кооперативу здійснюється комісією,...


Статья 30. Кооперативне об'єднання 

Кооперативне об'єднання - спілка, ліга, асоціація, альянс та інші форми добровільного об'єднання кооперативів за видами діяльності чи територіальною ознакою з метою створення сприятливих умов...


Статья 31. Порядок створення кооперативного об'єднання 

Кооперативне об'єднання створюється за рішенням установчих зборів, конференції, з'їзду уповноважених представників кооперативів, кооперативних об'єднань. 

Установчі збори, конференція,...


Статья 32. Установчий договір кооперативного об'єднання 

Установчий договір кооперативного об'єднання повинен містити: 

склад засновників кооперативного об'єднання, їх найменування, дані про державну реєстрацію; 

порядок створення...


Статья 33. Статут кооперативного об'єднання 

Кооперативне об'єднання діє на підставі статуту, який затверджується установчими зборами (конференцією, з'їздом) уповноважених представників кооперативів, кооперативних об'єднань. 

...


Статья 34. Правове регулювання трудових відносин 

Трудові відносини в кооперативних організаціях регулюються цим Законом, законодавством про працю, статутами кооперативних організацій та правилами їх внутрішнього розпорядку. 

Для...


Статья 35. Соціальна підтримка членів кооперативних організацій та найманих працівників 

Кооперативні організації гарантують своїм членам та найманим працівникам оплату праці відповідно до фаху, кваліфікації та особистого трудового внеску, належні умови праці, а також забезпечують...


Статья 36. Охорона праці 

Кооперативна організація забезпечує додержання встановлених відповідно до законодавства вимог з охорони праці, техніки безпеки, санітарних вимог на виробництві. 

Кооперативна організація...


Статья 37. Взаємовідносини між державою і кооперативними організаціями 

Держава гарантує додержання прав і законних інтересів кооперативних організацій та їх членів, максимально сприяє розвитку і зміцненню їх господарської самостійності. 

Держава сприяє...


Статья 38. Контроль за діяльністю кооперативних організацій 

Контроль за діяльністю кооперативних організацій здійснюють відповідні органи державної влади в межах своєї компетенції, встановленої законом. 

Розділ VI 

МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ І...


Статья 39. Міжнародні зв'язки кооперативних організацій 

Кооперативні організації України мають право вступати до міжнародних кооперативних організацій з метою розвитку співробітництва з кооперативами різних країн. 

Кооперативи та кооперативні...


Статья 40. Зовнішньоекономічна діяльність кооперативних організацій 

Кооперативні організації самостійно провадять зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства України. 

Порядок використання доходу кооперативної організації в іноземній...


Статья 41. Прикінцеві положення 

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 

2. Кооперативи та кооперативні об'єднання, які створено до набрання чинності цим Законом, зобов'язані протягом року з дня...