Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про кредитні спілки від 20.12.2001 № 2908-III ЗУ Про кредитні спілки - Закони України 2014

Про кредитні спілкиСтатья 1. Визначення кредитної спілки 

1. Кредитна спілка - це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному...


Статья 2. Основні принципи діяльності кредитної спілки 

1. Діяльність кредитної спілки грунтується на таких основних принципах: 

добровільності вступу та свободи виходу з кредитної спілки; 

рівноправності членів кредитної...


Статья 3. Юридичний статус кредитної спілки 

1. Кредитна спілка є юридичною особою, має самостійний баланс, банківські рахунки, які відкриває і використовує згідно із законодавством у самостійно обраних банківських установах, а також...


Статья 4. Обмеження використання терміна "кредитна спілка" у найменуваннях підприємств, установ та організацій 

Підприємства, установи та організації не мають права використовувати у своїх найменуваннях термін "кредитна спілка" і не підлягають державній реєстрації під найменуваннями, які включають цей...


Статья 5. Законодавство про кредитні спілки 

Кредитні спілки в Україні діють відповідно до цього Закону, інших законів України та виданих відповідно до них нормативно-правових актів. 

Розділ II 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ...


Статья 6. Створення кредитної спілки 

1. Кредитна спілка створюється на підставі рішення установчих зборів. Чисельність засновників (членів) кредитної спілки не може бути менше ніж 50 осіб, які відповідно до цього Закону можуть...


Статья 7. Статут кредитної спілки 

1. Кредитна спілка діє на основі статуту, що не суперечить законодавству України. 

2. У статуті кредитної спілки обов'язково зазначаються: 

найменування кредитної спілки та її...


Статья 8. Державна реєстрація та ліцензування окремих видів діяльності кредитної спілки 

1. Державна реєстрація кредитних спілок здійснюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі - Уповноважений орган), відповідно до вимог...


Статья 9. Припинення діяльності кредитної спілки 

1. Кредитна спілка припиняє діяльність шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу) або ліквідації. 

Кредитна спілка вважається такою, що припинила свою діяльність, після...


Статья 10. Членство у кредитній спілці 

1. Членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, об'єднані хоча б за однією з ознак, зазначених у...


Статья 11. Права членів кредитної спілки 

1. Члени кредитної спілки мають право: 

брати участь в управлінні справами кредитної спілки, обирати та бути обраними до її органів управління; 

вносити пропозиції на розгляд...


Статья 12. Обов'язки членів кредитної спілки 

1. Члени кредитної спілки зобов'язані: 

додержуватися статуту та інших актів кредитної спілки, виконувати рішення її органів управління; 

брати участь у формуванні майна кредитної...


Статья 13. Органи управління кредитної спілки 

1. Органами управління кредитної спілки є загальні збори членів кредитної спілки, спостережна рада, ревізійна комісія, кредитний комітет та правління. Рішенням загальних зборів членів кредитної...


Статья 14. Загальні збори членів кредитної спілки 

1. Вищим органом управління кредитної спілки є загальні збори її членів. 

2. Загальні збори членів кредитної спілки можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності кредитної...


Статья 15. Спостережна рада кредитної спілки 

1. Спостережна рада представляє інтереси членів кредитної спілки в період між загальними зборами. 

Спостережна рада кредитної спілки підзвітна загальним зборам членів кредитної спілки і...


Статья 16. Правління кредитної спілки 

1. Правління кредитної спілки є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльністю. Правління складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із спілкою. 

2....


Статья 17. Кредитний комітет кредитної спілки 

1. Кредитний комітет кредитної спілки є спеціальним органом, відповідальним за організацію кредитної діяльності спілки. 

Кредитний комітет призначається спостережною радою та підзвітний...


Статья 18. Ревізійна комісія кредитної спілки 

1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю кредитної спілки здійснює ревізійна комісія. 

Ревізійна комісія підзвітна і відповідальна перед загальними зборами членів кредитної...


Статья 19. Майно кредитної спілки 

1. Майно кредитної спілки формується за рахунок: 

вступних, обов'язкових пайових та інших внесків членів кредитної спілки (крім внесків (вкладів) на депозитні рахунки); 

плати за...


Статья 20. Капітал, резерви та інші фонди кредитної спілки 

1. Капітал кредитної спілки складається з пайового, резервного та додаткового капіталів, а також залишку нерозподіленого доходу спілки і не може бути меншим 10 відсотків від суми її загальних...


Статья 21. Господарська діяльність кредитної спілки 

1. Кредитна спілка відповідно до свого статуту: 

приймає вступні та обов'язкові пайові та інші внески від членів спілки; 

надає кредити своїм членам на умовах їх платності,...


Статья 22. Облік і звітність кредитної спілки 

1. Кредитна спілка зобов'язана вести оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності відповідно до законодавства України, а також статистичну звітність та подавати її в...


Статья 23. Кошти членів кредитної спілки 

1. Внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, а також нарахована на такі кошти та пайові внески плата (проценти) належать членам кредитної спілки на праві приватної...


Статья 24. Загальні засади створення асоціацій кредитних спілок та їх діяльності 

1. З метою координації своєї діяльності, надання взаємодопомоги та захисту спільних інтересів кредитні спілки мають право на добровільних засадах створювати асоціації кредитних спілок. Місцеві...


Статья 25. Об'єднана кредитна спілка 

1. Об'єднана кредитна спілка - це неприбуткова організація, заснована кредитними спілками на кооперативних засадах з метою сприяння фінансовій стабільності кредитних спілок та об'єднання...


Статья 26. Органи, що здійснюють державне регулювання і нагляд за діяльністю кредитних спілок 

Державне регулювання і нагляд за діяльністю кредитних спілок здійснює Уповноважений орган згідно з законодавством України про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг,...


Статья 27. Відповідальність за порушення законодавства про кредитні спілки 

У разі порушення вимог Закону України "Про кредитні спілки" застосовуються санкції відповідно до законів України. 

Розділ IX 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Цей Закон набирає...