Про Національний архівний фонд та архівні установиСтатья 1. Визначення термінів 

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: 

архівний документ - документ незалежно від його виду, виду матеріального носія інформації, місця, часу...


Статья 2. Законодавство України про Національний архівний фонд та архівні установи 

Законодавство України про Національний архівний фонд та архівні установи базується на Конституції України ( 254к/96-ВР ) і складається з цього Закону та інших нормативно-правових актів...


Статья 3. Державна політика у сфері архівної справи і діловодства 

Держава гарантує умови для зберігання, примноження та використання Національного архівного фонду, сприяє досягненню світового рівня в розвитку архівної справи і веденні...


Статья 4. Національний архівний фонд 

Національний архівний фонд України є складовою частиною вітчизняної і світової культурної спадщини та інформаційних ресурсів суспільства, перебуває під охороною держави і призначений для...


Статья 5. Загальні засади формування Національного архівного фонду 

Національний архівний фонд формується у порядку, встановленому цим Законом, з архівних документів державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх...


Статья 6. Внесення документів до Національного архівного фонду та вилучення документів з нього

{ Назва статті 6 в редакції Закону N 5068-VI ( 5068-17 ) від 05.07.2012 } 

Внесення документів до Національного архівного фонду або вилучення документів з нього здійснюється на...


Статья 8. Право власності на документи Національного архівного фонду 

Документи Національного архівного фонду можуть перебувати в будь-якій формі власності, передбаченій Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України. 

Право власності на документи...


Статья 9. Здійснення права власності на документи Національного архівного фонду 

Власник володіє, користується і розпоряджається документами Національного архівного фонду з урахуванням обмежень, передбачених законом. 

Власник документів Національного архівного...


Статья 10. Передача права власності на документи Національного архівного фонду 

Документи Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам, не можуть бути об'єктом приватизації, купівлі-продажу, застави або інших угод, пов'язаних з передачею...


Статья 11. Позбавлення права власності на документи Національного архівного фонду 

Власник документів Національного архівного фонду, який не забезпечує їх належної збереженості, може бути за рішенням суду позбавлений права власності на ці документи. 

Розділ...


Статья 12. Державний облік документів Національного архівного фонду 

Документи Національного архівного фонду незалежно від місця їх зберігання, форми власності на них, виду носія інформації та доступу підлягають обов’язковому державному обліку, що ведеться в...


Статья 13. Забезпечення збереженості Національного архівного фонду 

Власники документів Національного архівного фонду або уповноважені ними юридичні чи фізичні особи зобов'язані утримувати в належному стані будівлі і приміщення архівних установ, підтримувати в...


Статья 14. Особливості обліку і зберігання унікальних документів Національного архівного фонду 

Порядок віднесення документів Національного архівного фонду до унікальних ( 1004-2007-п ), внесення їх до Державного реєстру національного культурного надбання, а також зберігання...


Статья 15. Доступ до документів Національного архівного фонду 

Документи Національного архівного фонду і довідковий апарат до них надаються у користування в архівних установах з часу їх надходження на зберігання, а в приватних архівних зібраннях -...


Статья 16. Обмеження доступу до документів Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам 

Архівні установи мають право обмежити доступ до документів Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам, на строк до одного року в зв'язку з їх науково-технічним...


Статья 17. Обмеження доступу до документів Національного архівного фонду, що належать іншим власникам 

Архівні підрозділи об'єднань громадян, релігійних організацій, а також підприємств, установ та організацій, заснованих на приватній формі власності, архівні установи, засновані фізичними...


Статья 18. Форми використання відомостей, що містяться в документах Національного архівного фонду 

Архівні установи у порядку, визначеному законодавством, надають документи Національного архівного фонду для користування фізичним та юридичним особам, створюють для цього відповідний...


Статья 19. Порядок користування документами Національного архівного фонду 

Порядок користування документами Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам ( z1983-13 ), визначається Міністерством юстиції України.

{ Частина перша...


Статья 20. Права користувачів документами Національного архівного фонду 

Користувачі документами Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам, мають право: 

1) користуватися в читальному залі архівної установи копіями...


Статья 21. Обов'язки користувачів документами Національного архівного фонду 

Користувачі документами Національного архівного фонду зобов'язані: 

1) дотримуватися встановленого відповідно до законодавства порядку користування документами, своєчасно...


Статья 22. Архівні установи 

Архівні установи можуть засновуватися на будь-якій формі власності. Засновниками архівних установ можуть бути державні органи, органи місцевого самоврядування, юридичні та фізичні...


Статья 23. Система архівних установ 

Систему архівних установ України становлять: 

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архівної справи і діловодства; { Абзац другий статті 23 в...


Статья 24. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архівної справи і діловодства  

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архівної справи і діловодства, у межах своїх повноважень, визначених законом: 

вносить пропозиції...


Статья 25. Центральні державні архіви України 

Центральні державні архіви України створюються за рішенням Кабінету Міністрів України для зберігання документів Національного архівного фонду відповідно до свого профілю, що мають...


Статья 26. Галузеві державні архіви 

Галузеві державні архіви створюються для зберігання геологічних, гідрометеорологічних, картографічних та інших специфічних видів архівних документів, які потребують особливих умов їх...


Статья 27. Державний архів в Автономній Республіці Крим 

Державний архів в Автономній Республіці Крим підпорядковується Раді міністрів Автономної Республіки Крим і у своїй діяльності підзвітний та підконтрольний центральному органу виконавчої влади,...


Статья 28. Місцеві державні архівні установи 

Місцеві державні архівні установи створюються у порядку, передбаченому законом, для зберігання документів Національного архівного фонду, що мають місцеве значення, та здійснення управління...


Статья 29. Архівні установи органів місцевого самоврядування { Назва статті 29 в редакції Закону N 5068-VI ( 5068-17 ) від 05.07.2012 } 

Архівна установа сільської, селищної, міської ради здійснює централізоване тимчасове зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших...


Статья 30. Архівні підрозділи державних наукових установ, музеїв та бібліотек 

Державні наукові установи, музеї та бібліотеки мають право створювати архівні підрозділи для зберігання документів Національного архівного фонду, а також поповнювати свої фонди і колекції...


Статья 31. Архівні підрозділи державних органів, органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ та організацій 

Державні органи, органи місцевого самоврядування, державні і комунальні підприємства, установи та організації створюють архівні підрозділи для тимчасового зберігання архівних документів, що...


Статья 32. Архівні підрозділи об'єднань громадян, релігійних організацій, а також підприємств, установ та організацій, заснованих на приватній формі власності 

Об'єднання громадян і релігійні організації, а також підприємства, установи та організації, засновані на приватній формі власності, мають право створювати архівні підрозділи для постійного або...


Статья 33. Архівні установи, засновані фізичними особами та/або юридичними особами приватного права

{ Назва статті 33 в редакції Закону N 534-V ( 534-16 ) від 22.12.2006 } 

Архівні установи, засновані фізичними особами та/або юридичними особами приватного права в установленому...


Статья 34. Джерела фінансування архівних установ 

Фінансування державних архівних установ здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, а інших архівних установ - за рахунок коштів їх засновників або власників. 

...


Статья 35. Платні послуги архівних установ 

Архівні установи можуть надавати за плату послуги з використання фізичними та юридичними особами відомостей, що містяться в архівних документах. Архівні установи можуть виконувати на платній...


Статья 36. Пільги архівним установам і власникам приватних архівних зібрань 

Архівним установам і громадянам, які є власниками документів Національного архівного фонду або які придбавають документи культурної спадщини України, що знаходяться за кордоном, або документи...


Статья 37. Матеріально-технічне і кадрове забезпечення архівних установ 

Матеріально-технічна база архівних установ включає будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, інвентар, засоби механізації та автоматизації архівних робіт тощо. 

...


Статья 38. Професійна діяльність у сфері архівної справи 

Професійною діяльністю в архівних установах можуть займатися громадяни, які мають відповідну освіту. 

На підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності роботи у...


Статья 39. Соціальні гарантії та захист працівників архівних установ 

Соціальні гарантії та захист працівників архівних установ забезпечуються відповідно до законодавства. 

Розміри посадових окладів працівників архівних установ, крім зазначених у...


Статья 40. Розвиток міжнародного співробітництва в архівній справі 

Україна сприяє розширенню співробітництва в архівній справі з іншими державами, яке може здійснюватися шляхом взаємного обміну архівними документами чи їх копіями, надання іноземцям та особам...


Статья 41. Вивезення документів Національного архівного фонду за кордон 

Вивезення з території України документів Національного архівного фонду забороняється, крім випадків тимчасового їх експонування, наукової експертизи або реставрації за кордоном. 

...


Статья 42. Контроль за дотриманням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи, відповідальність за його порушення

{ Назва статті 42 в редакції Закону N 5068-VI ( 5068-17 ) від 05.07.2012 } 

Центральні державні архіви, місцеві державні архівні установи, архівні відділи міських рад у межах...


Статья 43. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи 

Застосування адміністративних стягнень або кримінального покарання не звільняє винного у порушенні законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи від обов\'язку відшкодувати...