Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про Національний банк України від 20.05.1999 № 679-XIV ЗУ Про Національний банк України - Закони України 2014

Про Національний банк УкраїниСтатья 1. Терміни та поняття 

У цьому Законі терміни та поняття вживаються у такому значенні: 

{ Абзац другий статті 1 виключено на підставі Закону N 2922-III ( 2922-14 ) від 10.01.2002 } 

банківські метали -...


Статья 2. Правова основа діяльності Національного банку України 

Національний банк України (далі - Національний банк) є центральним банком України, особливим центральним органом державного управління, юридичний статус, завдання, функції, повноваження і...


Статья 3. Статутний капітал 

Національний банк має статутний капітал, що є державною власністю. 

Розмір статутного капіталу становить 10 мільйонів гривень. Розмір статутного капіталу може бути збільшений за рішенням...


Статья 4. Економічна самостійність 

Національний банк є економічно самостійним органом, який здійснює видатки за рахунок власних доходів у межах затвердженого кошторису, а у визначених цим Законом випадках - також за рахунок...


Статья 5. Доходи та витрати 

Національний банк щорічно складає кошторис доходів та витрат, який повинен забезпечувати виконання Національним банком його функцій, установлених Конституцією України ( 254к/96-ВР ) та цим...


Статья 5-1. Прибуток до розподілу 

Одержання прибутку не є метою діяльності Національного банку. 

Національний банк визначає прибуток до розподілу шляхом зменшення прибутку на суму нереалізованих доходів. Національний...


Статья 6. Основна функція 

Відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) основною функцією Національного банку є забезпечення стабільності грошової одиниці України. 

При виконанні своєї основної функції...


Статья 7. Інші функції 

Національний банк виконує такі функції: 

1) відповідно до розроблених Радою Національного банку України Основних засад грошово-кредитної політики визначає та проводить грошово-кредитну...


Статья 8. Завдання Ради Національного банку 

Відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) основними завданнями Ради Національного банку є розроблення Основних засад грошово-кредитної політики та здійснення контролю за проведенням...


Статья 9. Повноваження Ради Національного банку 

Рада Національного банку: 

1) розробляє Основні засади грошово-кредитної політики, публікує їх в офіційних виданнях та подає щорічно до 15 вересня до Верховної Ради України для...


Статья 10. Склад та формування Ради Національного банку 

До складу Ради Національного банку входять члени Ради Національного банку, призначені Президентом України та Верховною Радою України. Голова Національного банку, який призначається на посаду...


Статья 11. Порядок роботи Ради Національного банку 

Засідання Ради Національного банку проводяться не рідше одного разу на квартал. 

Позачергові засідання Ради Національного банку скликаються Головою Ради Національного банку за його...


Статья 12. Голова Ради Національного банку та його заступник 

Голова Ради Національного банку обирається Радою Національного банку зі свого складу строком на три роки.

{ Частина перша статті 12 в редакції Закону N 1919-III ( 1919-14 ) від...


Статья 13. Рішення Ради Національного банку

{ Назва статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2478-VI ( 2478-17 ) від 09.07.2010 } 

Матеріали засідань Ради Національного банку оформлюються у вигляді протоколів та рішень...


Статья 14. Функції Правління Національного банку 

Правління Національного банку згідно з Основними засадами грошово-кредитної політики через відповідні монетарні інструменти та інші засоби банківського регулювання забезпечує реалізацію...


Статья 15. Повноваження Правління Національного банку 

Правління Національного банку: 

1) приймає рішення: 

щодо надання пропозицій Раді Національного банку стосовно розроблення Основних засад грошово-кредитної політики; 

щодо...


Статья 16. Склад та порядок формування Правління Національного банку 

Правління Національного банку очолює Голова Національного банку. 

Правління Національного банку складається з одинадцяти осіб: Голови Національного банку, заступників Голови...


Статья 17. Порядок роботи Правління Національного банку 

Порядок організації та проведення засідань Правління Національного банку визначається його Регламентом. 

Рішення Правління Національного банку приймаються простою більшістю голосів....


Статья 18. Призначення на посаду та звільнення з посади Голови Національного банку 

Голова Національного банку призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України строком на сім років. 

Одна й та сама особа не може бути Головою Національного...


Статья 19. Обов'язки та повноваження Голови Національного банку 

Голова Національного банку: 

1) керує діяльністю Національного банку; 

2) діє від імені Національного банку і представляє його інтереси без доручення у відносинах з органами...


Статья 20. Заступники Голови Національного банку 

Голова Національного банку має заступників, кількісний склад яких визначається ним за погодженням з Радою Національного банку. { Частина перша статті 20 в редакції Закону N 5285-VI ( 5285-17 )...


Статья 21. Керівники структурних підрозділів Національного банку

{ Назва статті 21 в редакції Закону N 2478-VI ( 2478-17 ) від 09.07.2010 } 

Директори департаментів Національного банку призначаються та звільняються з посади Головою Національного банку...


Статья 22. Структура Національного банку 

Структура Національного банку будується за принципом централізації з вертикальним підпорядкуванням. 

До системи Національного банку входять центральний апарат, філії (територіальні...


Статья 23. Статус філій 

Філії (територіальні управління) Національного банку не мають статусу юридичної особи і не можуть видавати нормативні акти, діють від імені Національного банку в межах отриманих від нього...


Статья 24. Основні засади грошово-кредитної політики 

Основні засади грошово-кредитної політики визначають показники діяльності Національного банку у середньостроковій перспективі для досягнення цілей Національного банку, визначених статтею 6...


Статья 25. Засоби та методи грошово-кредитної політики 

Основними економічними засобами і методами грошово-кредитної політики є регулювання обсягу грошової маси через: 

1) визначення та регулювання норм обов'язкових резервів для комерційних...


Статья 26. Нормативи обов'язкового резервування

( Назва статті 26 в редакції Закону N 2922-III ( 2922-14 ) від 10.01.2002 ) 

Національний банк встановлює банкам норматив обов'язкового резервування коштів. При цьому: ( Частина перша...


Статья 27. Процентні ставки 

Національний банк встановлює порядок визначення облікової ставки та інших процентних ставок за своїми операціями. 


Статья 28. Управління золотовалютними резервами 

Національний банк забезпечує управління золотовалютними резервами держави, здійснюючи валютні інтервенції шляхом купівлі-продажу валютних цінностей на валютних ринках з метою впливу на курс...


Статья 29. Операції відкритого ринку 

Операціями відкритого ринку Національного банку, в тому числі з премією або з дисконтом, є купівля-продаж казначейських зобов'язань, а також інших цінних паперів (крім цінних паперів, що...


Статья 30. Регулювання імпорту та експорту капіталу 

Національний банк відповідно до законодавства України про зовнішньоекономічну діяльність та систему валютного регулювання і валютного контролю регулює імпорт та експорт капіталу. 


Статья 31. Кошти Державного бюджету України та місцевих бюджетів 

Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад зобов'язані зберігати бюджетні кошти у...


Статья 32. Грошова одиниця 

Грошовою одиницею України є гривня, що дорівнює 100 копійкам. 

Випуск та обіг на території України інших грошових одиниць і використання грошових сурогатів як засобу платежу...


Статья 33. Повноваження Національного банку щодо організації готівкового грошового обігу 

Для забезпечення організації готівкового грошового обігу Національний банк здійснює: 

1) виготовлення та зберігання банкнот і монет; 

2) створення резервних фондів банкнот і...


Статья 34. Емісія 

Виключне право введення в обіг (емісія) гривні і розмінної монети, організація їх обігу та вилучення з обігу належить Національному банку. 

Готівка знаходиться в обігу у вигляді грошових...


Статья 35. Обіг банкнот і монет 

Гривня (банкноти і монети) як національна валюта є єдиним законним платіжним засобом на території України, приймається усіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій...


Статья 36. Курс гривні 

Національний банк встановлює офіційний курс гривні до іноземних валют та оприлюднює його. 

Для регулювання курсу гривні щодо іноземних валют Національний банк використовує золотовалютний...


Статья 37. Конвертованість гривні 

Умови та порядок конвертації (обміну) гривні на іноземну валюту встановлюються Національним банком відповідно до законодавства України про валютне регулювання. 

Національний банк не може...


Статья 38. Порядок заміни зношених і пошкоджених банкнот і монет 

Зношені і пошкоджені грошові знаки України приймаються й обмінюються безоплатно на нові грошові знаки Національним банком та банками України без обмежень щодо сум та строків такої заміни. (...


Статья 39. Вилучення з обігу банкнот і монет 

Національний банк, банки України зобов'язані вилучати фальшиві, підроблені або такі, що не мають необхідних ознак платіжності, грошові знаки (банкноти, монети).

( Частина перша статті 39...


Статья 40. Регулювання розрахунків 

Національний банк встановлює правила, форми і стандарти розрахунків банків та інших юридичних і фізичних осіб в економічному обігу України із застосуванням як паперових, так і електронних...


Статья 41. Регулювання бухгалтерського обліку 

Національний банк встановлює обов'язкові для банківської системи стандарти та правила ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності, що відповідають вимогам законів України та...


Статья 42. Види операцій Національного банку 

Національний банк для забезпечення виконання покладених на нього функцій здійснює такі операції: 

1) надає кредити комерційним банкам для підтримки ліквідності за ставкою не нижче ставки...


Статья 43. Участь в міжнародних організаціях 

Національний банк має право брати участь у формуванні капіталу і діяльності міжнародних організацій відповідно до міжнародних договорів, учасницею яких є Україна, а також відповідно до угод між...


Статья 44. Повноваження в сфері валютного регулювання та контролю

( Назва статті 44 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2922-III ( 2922-14 ) від 10.01.2002 ) 

Національний банк діє як уповноважена державна установа при застосуванні законодавства...


Статья 45. Організація валютного ринку 

Національний банк визначає структуру валютного ринку України та організовує торгівлю валютними цінностями на ньому відповідно до законодавства України про валютне регулювання. 


Статья 46. Дисконтна та девізна валютна політика 

Національний банк проводить дисконтну та девізну валютну політику і застосовує в необхідних випадках валютні обмеження. 

Національний банк здійснює дисконтну валютну політику, змінюючи...


Статья 47. Структура золотовалютного резерву 

Для забезпечення внутрішньої і зовнішньої стабільності грошової одиниці України Національний банк має золотовалютний резерв, що складається з таких активів: 

монетарне золото; 

...


Статья 48. Поповнення та використання золотовалютного резерву 

Поповнення золотовалютних резервів проводиться Національним банком шляхом: 

1) купівлі монетарного золота та іноземної валюти; ( Пункт 1 статті 48 із змінами, внесеними згідно із Законом...


Статья 49. Зберігання золотого запасу 

Національний банк є зберігачем державного золотого запасу, а також дорогоцінних металів, дорогоцінних каменів, інших коштовностей.

{ Стаття 49 в редакції Закону N 1416-IV ( 1416-15 ) від...


Статья 50. Позареалізаційні валютні доходи та збитки 

Доходи та збитки Національного банку, пов'язані із зміною оцінки активів і пасивів, представлених у вигляді банківського золота та іноземної валюти, спеціальних прав запозичення, у зв'язку із...


Статья 51. Підзвітність 

Національний банк підзвітний Президенту України та Верховній Раді України в межах їх конституційних повноважень. 

Підзвітність означає: 

1) призначення на посаду та звільнення з...


Статья 52. Взаємовідносини з Кабінетом Міністрів України 

Національний банк та Кабінет Міністрів України проводять взаємні консультації з питань грошово-кредитної політики, розробки і здійснення загальнодержавної програми економічного та соціального...


Статья 53. Гарантії невтручання 

Не допускається втручання органів державної влади та інших державних органів чи їх посадових та службових осіб, будь-яких юридичних чи фізичних осіб у виконання функцій і повноважень...


Статья 54. Заборона надання кредитів державі 

Національний банк не має права надавати кредити в національній та іноземній валюті, як прямо, так і опосередковано через державну установу, іншу юридичну особу, майно якої перебуває у державній...


Статья 55. Мета та сфера банківського нагляду 

Головна мета банківського регулювання і нагляду - безпека та фінансова стабільність банківської системи, захист інтересів вкладників і кредиторів. 

Національний банк здійснює функції...


Статья 56. Нормативно-правові акти Національного банку 

Національний банк видає нормативно-правові акти з питань, віднесених до його повноважень, які є обов'язковими для органів державної влади і органів місцевого самоврядування, банків,...


Статья 57. Доступ до інформації 

Для здійснення своїх функцій Національний банк має право безоплатно одержувати від банків, учасників банківських груп та юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку, а також від...


Статья 58. Економічні нормативи 

З метою захисту інтересів вкладників та кредиторів і забезпечення фінансової надійності банків Національний банк відповідно до визначеного ним порядку встановлює для них обов'язкові економічні...


Статья 59. Резерви забезпечення ризиків 

Національний банк визначає розміри, порядок формування та використання резервів банків для покриття можливих втрат за кредитами, резервів для покриття валютних, відсоткових та інших ризиків...


Статья 61. Повноваження щодо здійснення регулятивних функцій 

Національний банк здійснює державне регулювання діяльності банків у формах, визначених Законом України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ), як безпосередньо, так і через створений...


Статья 63. Обмеження вимог Національного банку 

Національний банк не має права вимагати від банків виконання операцій та інших дій, не передбачених законами України та нормативними актами Національного банку. 

Розділ XI 

...


Статья 64. Статус працівників Національного банку 

{ Установити, що у 2007 році працюючим пенсіонерам, на яких поширюється дія цього Закону, достроково призначена пенсія за віком (з урахуванням підпункту "г" пункту 1 статті 26 Закону України...


Статья 65. Заборонена діяльність 

Голова Національного банку, його заступники, члени Правління Національного банку та інші службовці Національного банку згідно із переліком посад, затвердженим Правлінням Національного банку, не...


Статья 66. Збереження таємниці 

Службовцям Національного банку забороняється розголошувати інформацію, що становить державну таємницю, банківську таємницю або іншу конфіденційну інформацію, яка стала відома їм у зв'язку з...


Статья 67. Визначення звітності 

Національний банк з метою виконання регулятивних та наглядових функцій визначає форми звітності (у тому числі консолідованої), порядок її складання та подання до Національного банку, які є...


Статья 68. Публікації 

З метою забезпечення гласності з питань банківської діяльності та статистики платіжного балансу Національний банк: 

1) публікує в друкованих органах Верховної Ради України та Кабінету...


Статья 69. Внутрішній аудит 

Національний банк контролює діяльність своїх структурних підрозділів шляхом проведення внутрішнього аудиту, який здійснюється підрозділом внутрішнього аудиту Національного банку, безпосередньо...


Статья 70. Зовнішній аудит 

Аудит річної фінансової звітності Національного банку проводиться не рідше одного разу на рік аудиторською фірмою, яка має досвід у проведенні аудиту за міжнародними стандартами...


Статья 71. Обмеження діяльності 

Національному банку забороняється: 

1) бути акціонером або учасником банків та інших підприємств, установ; 

2) здійснювати операції з нерухомістю, крім тих, що пов'язані із...


Статья 72. Податковий режим 

Національний банк сплачує податки відповідно до законів України з питань оподаткування. 


Статья 73. Переважне і безумовне право 

Національний банк має переважне і безумовне право задовольняти будь-яку основану на здійсненому рефінансуванні банку вимогу, оформлену у встановленому законом порядку, за якою настав строк...