Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Статья 1 СЃС‚. 1 Визначення термінів і понять  - Закони України 2014

Статья 1.
Визначення термінів і понять У цьому Законі наведені нижче терміни і поняття вживаються в такому значенні: 

бездокументарна форма цінного паперу - здійснений зберігачем обліковий запис, який є підтвердженням права власності на цінний папір; 

відокремлений спосіб зберігання цінних паперів - спосіб, згідно з яким зберігач цінних паперів (далі - зберігач) зобов'язаний зберігати та вести облік сертифікатів цінних паперів із зазначенням їх номерів чи інших індивідуальних ознак; 

випуск цінних паперів - зареєстрована у встановленому порядку сукупність цінних паперів одного емітента з одним державним реєстраційним номером, що можуть мати різні умови емісії, але надають однакові права; 

власник цінних паперів - особа, яка має право власності на цінні папери відповідно до закону та/або договору управління майном; ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 980-IV ( 980-15 ) від 19.06.2003 ) 

глобальний сертифікат - документ, оформлений на весь випуск цінних паперів у бездокументарній формі, крім приватизаційних паперів, які засвідчують право власника на безоплатне одержання у процесі приватизації частки майна державних підприємств, державного житлового фонду, земельного фонду, який підтверджує право на здійснення операцій з цінними паперами цього випуску в Національній депозитарній системі; 

депозитарій цінних паперів (далі - депозитарій) - акціонерне товариство, яке провадить виключно депозитарну діяльність та може здійснювати кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів; { Абзац сьомий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5042-VI ( 5042-17 ) від 04.07.2012 } 

депозитарна діяльність - надання послуг щодо зберігання цінних паперів незалежно від форми їх випуску, відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, обслуговування операцій на цих рахунках (включаючи кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів) та обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів; 

депозитарний договір - договір між зберігачем та обраним ним депозитарієм, за яким депозитарій веде для зберігача рахунки у цінних паперах, на яких відображаються операції з цінними паперами, переданими зберігачем; 

депозитарний облік - облік цінних паперів на рахунках власників цінних паперів у зберігачів або облік на рахунках у цінних паперах, який здійснює депозитарій для зберігачів та емітентів; 

депонент - юридична або фізична особа, яка користується послугами зберігача на підставі договору про відкриття рахунку в цінних паперах; 

договір про відкриття рахунку в цінних паперах - договір між власником цінних паперів та обраним ним зберігачем про передачу власником належних йому цінних паперів зберігачу для здійснення депозитарної діяльності; 

договір про кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів - договір між фондовою біржею та обраним нею депозитарієм про здійснення клірингу та розрахунків за угодами щодо цінних паперів; { Абзац тринадцятий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5042-VI ( 5042-17 ) від 04.07.2012 } 

договір про обслуговування емісії цінних паперів - договір між емітентом та обраним ним депозитарієм про обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів; 

документарна форма цінного паперу - сертифікат цінних паперів (далі - сертифікат), що містить реквізити відповідного виду цінних паперів певної емісії, дані про кількість цінних паперів та засвідчує сукупність прав, наданих цими цінними паперами; 

електронна торговельно-інформаційна мережа - сукупність програмно-технічних засобів, що використовуються фондовою біржею для забезпечення укладення угод щодо цінних паперів; { Абзац шістнадцятий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5042-VI ( 5042-17 ) від 04.07.2012 } 

зберігач - банк, торговець цінними паперами або реєстратор, який має ліцензію на зберігання та обслуговування обігу цінних паперів і операцій емітента з цінними паперами на рахунках у цінних паперах як щодо тих цінних паперів, що належать йому, так і тих, які він зберігає згідно з договором про відкриття рахунку в цінних паперах; { Абзац сімнадцятий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2800-IV ( 2800-15 ) від 06.09.2005; в редакції Закону N 2393-VI ( 2393-17 ) від 01.07.2010 } 

знерухомлення цінних паперів - переведення цінних паперів, випущених у документарній формі, у бездокументарну форму шляхом депонування сертифікатів у сховищах зберігача цінних паперів та/або депозитарію з метою забезпечення подальшого їх обігу у вигляді облікових записів на рахунках зберігача цінних паперів та/або депозитарію; 

колективний спосіб зберігання цінних паперів - спосіб, згідно з яким депозитарій чи зберігач веде депозитарний облік цінних паперів без зазначення їх номерів чи інших індивідуальних ознак; 

кліринг - отримання, звірка та поточне оновлення інформації, підготовка бухгалтерських та облікових документів, необхідних для виконання угод щодо цінних паперів, визначення взаємних зобов'язань, що передбачає взаємозалік, забезпечення та гарантування розрахунків за угодами щодо цінних паперів; 

кліринговий депозитарій - депозитарій, який одержав ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення клірингу щодо операцій з цінними паперами; ( Абзац двадцять перший статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2800-IV ( 2800-15 ) від 06.09.2005 ) 

кореспондентські відносини щодо цінних паперів - оформлені договором відносини між депозитаріями, згідно з яким один депозитарій веде облік цінних паперів, що зберігаються в іншому депозитарії; 

номінальний утримувач - депозитарій або зберігач цінних паперів, зареєстрований у реєстрі власників іменних цінних паперів як юридична особа, якій ці цінні папери передано за дорученням та в інтересах власників цінних паперів для здійснення операцій у Національній депозитарній системі;  

{ Абзац двадцять четвертий статті 1 виключено на підставі Закону N 5042-VI ( 5042-17 ) від 04.07.2012 }  

рахунки у цінних паперах - рахунки, що ведуться зберігачами для власників цінних паперів та депозитаріями для зберігачів щодо обслуговування операцій з цінними паперами; 

реєстр власників іменних цінних паперів - складений реєстратором на певну дату список власників іменних цінних паперів та номінальних утримувачів; 

реєстратор - акціонерне товариство або товариство з обмеженою відповідальністю, яке одержало у встановленому порядку ліцензію на ведення реєстрів власників іменних цінних паперів; { Абзац двадцять сьомий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2800-IV ( 2800-15 ) від 06.09.2005, N 5042-VI ( 5042-17 ) від 04.07.2012 } 

розрахунковий банк - банк, з яким депозитарій уклав договір про грошові розрахунки за угодами щодо цінних паперів; 

сертифікат - бланк цінного паперу, який видається власнику цінного паперу (цінних паперів) і містить визначені законодавством реквізити та назву виду цінного паперу (акція, облігація тощо) або найменування "сертифікат акцій (облігацій тощо)" і засвідчує право власності на цінний папір (цінні папери); 

сертифікат якості цінних паперів у документарній формі - документ, який засвідчує ступінь технічного захисту виготовлених у документарній формі цінних паперів, що надається виробником сертифікатів цінних паперів емітенту для забезпечення можливості їх перевірки у процесі обігу на справжність (автентичність) та відповідність міжнародним стандартам якості; 

учасники Національної депозитарної системи: 

прямі учасники - депозитарії, зберігачі, реєстратори власників іменних цінних паперів; 

опосередковані учасники - організатори торгівлі цінними паперами, банки, торговці цінними паперами та емітенти. 

Другие статьи закона