Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про наукову і науково-технічну діяльність від 13.12.1991 № 1977-XII ЗУ Про наукову і науково-технічну діяльність - Закони України 2014

Про наукову і науково-технічну діяльністьСтатья 1. Основні терміни та їх визначення 

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 

наукова діяльність - інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань. Основними...


Статья 2. Мета і завдання 

Метою цього Закону є врегулювання відносин, пов'язаних з науковою і науково-технічною діяльністю, та створення умов для підвищення ефективності наукових досліджень і використання їх результатів...


Статья 3. Законодавство України про наукову і науково-технічну діяльність 

Законодавство України про наукову і науково-технічну діяльність складається з цього Закону та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у процесі здійснення такої...


Статья 4. Суб'єкти наукової і науково-технічної діяльності 

Суб'єктами наукової і науково-технічної діяльності є: вчені, наукові працівники, науково-педагогічні працівники, а також наукові установи, наукові організації, вищі навчальні заклади III-IV...


Статья 5. Вчений 

Вчений є основним суб'єктом наукової і науково-технічної діяльності. 

Вчений має право: 

обирати форми, напрями і засоби наукової і науково-технічної діяльності відповідно до...


Статья 6. Науковий працівник 

Науковий працівник може виконувати науково-дослідну, науково-педагогічну, дослідно-конструкторську, дослідно-технологічну, проектно-конструкторську, проектно-технологічну, пошукову,...


Статья 7. Наукова установа 

Наукова установа діє на підставі статуту (положення), що затверджується в установленому порядку. 

Управління науковою установою здійснює її керівник. 

Керівник наукової установи,...


Статья 8. Державні наукові установи 

Державними науковими установами є наукові установи, засновані на державній власності. 

Державні наукові установи створюються, реорганізуються та ліквідуються у порядку, встановленому...


Статья 9. Права і обов'язки керівника наукової установи 

Керівник наукової установи: 

вирішує питання її діяльності відповідно до статутних завдань; 

представляє наукову установу в органах державної влади та органах місцевого...


Статья 10. Вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада наукової установи 

Вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада наукової установи є колегіальним дорадчим органом управління науковою і науково-технічною діяльністю наукової установи. 

Кількісний склад...


Статья 11. Державна атестація наукових установ 

З метою оцінки ефективності діяльності наукових установ, відповідності одержуваних ними результатів державним науково-технічним пріоритетам та завданням науково-технічного розвитку, а також з...


Статья 12. Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави 

Для надання державної підтримки науковим установам усіх форм власності, діяльність яких має важливе значення для науки, економіки та виробництва, створюється Державний реєстр наукових установ,...


Статья 13. Національний науковий центр 

Статус національного наукового центру може бути надано науковій установі, вищому навчальному закладу IV рівня акредитації (об'єднанню наукових установ чи вищих навчальних закладів IV рівня...


Статья 14. Державний реєстр наукових об'єктів, що становлять національне надбання 

З метою збереження унікальних наукових об'єктів: колекцій, інформаційних фондів, дослідних установок та обладнання, а також заповідників і дендропарків, наукових полігонів тощо, які мають...


Статья 15. Національна академія наук України та національні галузеві академії наук 

Національна академія наук України та національні галузеві академії наук - Національна академія аграрних наук України, Національна академія медичних наук України, Національна академія...


Статья 16. Наукова і науково-технічна діяльність у системі вищої освіти 

Наукова і науково-технічна діяльність є невід'ємною складовою частиною навчального процесу вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації. 

Наукова і науково-технічна діяльність у...


Статья 17. Громадські наукові організації 

Громадські наукові організації є об'єднаннями вчених для цілеспрямованого розвитку відповідних напрямів науки, захисту фахових інтересів, взаємної координації науково-дослідної роботи, обміну...


Статья 18. Взаємовідносини органів державної влади і громадських наукових організацій 

Органи державної влади можуть залучати громадські наукові організації за їхньою згодою до участі у підготовці та реалізації рішень стосовно наукової і науково-технічної діяльності, наукової і...


Статья 19. Підготовка наукових кадрів та підвищення їх кваліфікації 

Основними формами підготовки наукових кадрів є аспірантура та докторантура. Порядок вступу та навчання в аспірантурі та докторантурі встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

Наукові...


Статья 20. Наукові ступені і вчені звання 

Вчені мають право на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора наук та присвоєння вчених звань старшого наукового співробітника, доцента і професора. 

Присудження наукових ступенів...


Статья 21. Атестація наукових працівників 

Атестація наукових працівників провадиться в наукових установах не рідше одного разу на п'ять років з метою: 

оцінки рівня професійної підготовки наукового працівника, результативності...


Статья 22. Правовий режим наукового і науково-технічного результату 

Правовий режим наукового і науково-технічного результату як об'єкта права інтелектуальної власності визначається законами України. 


Статья 22-1. Посади наукових працівників 

Посадами наукових працівників наукових установ та організацій (їх філіалів, відділень тощо) є: 

керівник (президент, генеральний директор, генеральний конструктор, директор,...


Статья 22-2. Посади науково-педагогічних працівників 

Посади науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації визначаються відповідно до частини другої статті 48 Закону України "Про вищу освіту" ( 2984-14...


Статья 22-3. Стаж наукової роботи 

До стажу наукової роботи зараховується: 

час роботи на посадах наукових працівників, визначених статтею 22-1 цього Закону; 

час роботи на посадах науково-педагогічних працівників...


Статья 23. Оплата і стимулювання праці наукового працівника 

Оплата праці наукового працівника повинна забезпечувати достатні матеріальні умови для ефективної самостійної творчої діяльності, підвищення престижу професії наукового працівника, стимулювати...


Статья 24. Пенсійне забезпечення та соціальний захист наукового працівника 

{ Установити, що у 2007 році працюючим пенсіонерам, на яких поширюється дія цього Закону, достроково призначена пенсія за віком (з урахуванням підпункту "г" пункту 1 статті 26 Закону України...


Статья 25. Повноваження Верховної Ради України у сфері наукової і науково-технічної діяльності 

Верховна Рада України: 

здійснює державне регулювання у сфері наукової і науково-технічної діяльності; 

визначає основні засади і напрями державної політики у сфері наукової і...


Статья 26. Повноваження Президента України у сфері наукової і науково-технічної діяльності 

Президент України відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України: 

утворює, реорганізовує та ліквідовує за поданням Прем’єр-міністра України міністерства та інші центральні...


Статья 27. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері наукової і науково-технічної діяльності 

Кабінет Міністрів України як вищий орган у системі органів виконавчої влади: 

забезпечує проведення науково-технічної політики держави; 

подає Верховній Раді України пропозиції...


Статья 28. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері науки, і центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері наукової та науково-технічної діяльності 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері науки: 

розробляє засади наукового і науково-технічного розвитку України; 

забезпечує...


Статья 29. Повноваження інших центральних органів виконавчої влади у сфері наукової і науково-технічної діяльності 

Інші центральні органи виконавчої влади в межах своїх повноважень: 

здійснюють управління у сфері наукової та інноваційної діяльності і відповідають за рівень науково-технічного розвитку...


Статья 30. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади 

Верховна Рада Автономної Республіки Крим, місцеві ради, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади щодо наукової та науково-технічної діяльності відповідно до їх...


Статья 31. Цілі та напрями державної політики в науковій і науково-технічній діяльності 

Основними цілями державної політики у науковій і науково-технічній діяльності є: 

примноження національного багатства на основі використання наукових та науково-технічних...


Статья 32. Основні принципи державного управління та регулювання у науковій і науково-технічній діяльності 

При здійсненні державного управління та регулювання науковою діяльністю держава керується принципами: 

органічної єдності науково-технічного, економічного, соціального та духовного...


Статья 33. Фінансово-кредитні та податкові важелі державного регулювання у сфері наукової і науково-технічної діяльності 

Держава застосовує фінансово-кредитні та податкові важелі для створення економічно сприятливих умов для ефективного здійснення наукової і науково-технічної діяльності відповідно до...


Статья 34. Бюджетне фінансування наукової і науково-технічної діяльності 

Фінансове забезпечення наукової і науково-технічної діяльності здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, власних або залучених коштів підприємств, установ та організацій,...


Статья 35. Державний фонд фундаментальних досліджень 

Для підтримки фундаментальних наукових досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук, що провадяться науковими установами, вищими навчальними закладами, вченими, створюється...


Статья 36. Державні цільові наукові та науково-технічні програми у сфері наукової і науково-технічної діяльності 

Державні цільові наукові та науково-технічні програми є основним засобом реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки шляхом концентрації науково-технічного потенціалу держави для...


Статья 37. Державне замовлення на науково-технічну продукцію 

Державне замовлення на науково-технічну продукцію щорічно формується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері науки, і центральним органом...


Статья 38. Державний інноваційний фонд 

З метою фінансового забезпечення проведення державної політики у науковій і науково-технічній діяльності і заходів, спрямованих на розвиток та використання досягнень науки в Україні,...


Статья 39. Забезпечення розвитку кадрового потенціалу науки 

З метою постійного поновлення інтелектуального потенціалу суспільства, розвитку та поширення наукової і технічної культури, розвитку новаторства, сприяння творчості працівників наукової та...


Статья 40. Наукова і науково-технічна експертиза 

Наукова і науково-технічна експертиза є невід'ємним елементом державного регулювання та управління у сфері наукової і науково-технічної діяльності і проводиться відповідно до Закону України...


Статья 41. Система науково-технічної інформації 

Для забезпечення розвитку науки і сприяння науково-технічній творчості держава створює систему науково-технічної інформації, функціонування і розвиток якої регулюється законодавством України. 


Статья 42. Захист права інтелектуальної власності 

Захист права інтелектуальної власності забезпечується відповідно до законів та інших нормативно-правових актів органами державної влади України. 

У разі порушення права інтелектуальної...


Статья 43. Стандартизація, метрологічне забезпечення і сертифікація у науковій і науково-технічній діяльності 

Стандартизація, метрологічне забезпечення і сертифікація у науковій і науково-технічній діяльності здійснюється відповідно до законодавства України. 


Статья 44. Державна підтримка міжнародного наукового та науково-технічного співробітництва 

Держава створює необхідні правові та економічні умови для здійснення суб'єктами наукової і науково-технічної діяльності вільних та рівноправних відносин з науковими та науково-технічними...