Про наукову і науково-технічну експертизуСтатья 1. Поняття наукової і науково-технічної експертизи 

Наукова і науково-технічна експертиза - це діяльність, метою якої є дослідження, перевірка, аналіз та оцінка науково-технічного рівня об'єктів експертизи і підготовка обгрунтованих висновків...


Статья 2. Завдання наукової і науково-технічної експертизи 

Основними завданнями наукової і науково-технічної експертизи є:

об'єктивне, комплексне дослідження об'єктів експертизи;

перевірка відповідності об'єктів експертизи вимогам і...


Статья 3. Принципи наукової і науково-технічної експертизи 

Основними принципами наукової і науково-технічної експертизи є:

компетентність і об'єктивність осіб, установ та організацій, що проводять експертизу;

врахування світового рівня...


Статья 4. Суб'єкти наукової і науково-технічної експертизи 

Суб'єктами наукової і науково-технічної експертизи є замовники, організатори експертизи, а також експерти.

Замовниками наукової і науково-технічної експертизи можуть бути державні...


Статья 5. Об'єкти наукової та науково-технічної експертизи 

Об'єктами наукової та науково-технічної експертизи можуть бути:

діючі об'єкти техніки (в тому числі військової) та промисловості, споруди, природні об'єкти тощо, стосовно яких виникає...


Статья 6. Підстави для проведення наукової і науково-технічної експертизи 

Підставами для проведення наукової та науково-технічної експертизи є:

рішення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, прийняті в межах їх повноважень; ( Абзац...


Статья 7. Державна акредитація фізичних та юридичних осіб на право проведення наукової і науково-технічної експертизи 

Фізичні особи, які на постійній або професійній основі здійснюють діяльність, пов'язану з наданням експертних послуг, крім осіб, зазначених у частині другій цієї статті, та юридичні особи,...


Статья 8. Законодавство України про наукову і науково-технічну експертизу 

Законодавство України про наукову і науково-технічну експертизу складається з цього Закону та інших актів законодавства України, що регулюють відносини у сфері наукової і науково-технічної...


Статья 9. Форми наукової і науково-технічної експертизи 

Наукова і науково-технічна експертиза проводиться у формі державної, громадської та іншої експертизи. 


Статья 10. Державна наукова і науково-технічна експертиза 

Державну наукову і науково-технічну експертизу проводять:

органи виконавчої влади;

державні підприємства, установи та організації.

{ Абзац другий частини першої статті...


Статья 11. Громадська наукова і науково-технічна експертиза 

Громадська наукова і науково-технічна експертиза може проводитися у будь-якій сфері наукової і науково-технічної діяльності, що потребує врахування громадської думки, з ініціативи...


Статья 12. Інші наукові і науково-технічні експертизи 

Наукову і науково-технічну експертизу можуть проводити наукові і науково-технічні установи, підприємства та організації різних форм власності і підпорядкування, а також спеціально створені...


Статья 13. Види наукової і науково-технічної експертизи 

Об'єкти наукової і науково-технічної експертизи можуть передаватися на попередню, первинну, повторну, додаткову, контрольну наукову і науково-технічну експертизи. 


Статья 14. Попередня наукова і науково-технічна експертиза 

Попередня наукова і науково-технічна експертиза проводиться з метою з'ясування відповідності формальних ознак об'єкта експертизи встановленим нормам і правилам технічної та екологічної...


Статья 15. Первинна наукова і науково-технічна експертиза 

Первинна наукова і науково-технічна експертиза передбачає здійснення всіх необхідних заходів у процесі підготовки обгрунтованого висновку щодо об'єктів експертизи, які передаються...


Статья 16. Повторна наукова і науково-технічна експертиза 

Повторна наукова і науково-технічна експертиза може проводитися:

у разі порушення встановлених вимог і правил під час проведення первинної експертизи;

на вимогу замовника...


Статья 17. Додаткова наукова і науково-технічна експертиза 

Додаткова наукова і науково-технічна експертиза проводиться стосовно об'єктів, щодо яких відкрилися нові наукові і науково-технічні обставини. 


Статья 18. Контрольна наукова і науково-технічна експертиза 

Контрольна наукова і науково-технічна експертиза здійснюється з ініціативи замовника для перевірки висновків первинної експертизи або з ініціативи фізичних чи юридичних осіб, заінтересованих у...


Статья 19. Права та обов'язки замовника наукової і науково-технічної експертизи 

Замовник наукової і науково-технічної експертизи має право:

заявляти про необхідність проведення попередньої, первинної, повторної, додаткової або контрольної наукової і...


Статья 20. Права та обов'язки організаторів наукової і науково-технічної експертизи 

Організатор наукової та науково-технічної експертизи має право здійснювати всі необхідні заходи з метою організації та проведення експертизи на підставі доручень або договорів згідно з чинним...


Статья 21. Права та обов'язки експерта наукової і науково-технічної експертизи 

Експерт наукової і науково-технічної експертизи має право:

вільно викладати особисту думку з питань експертного аналізу, наукової і науково-технічної експертизи;

брати участь у...


Статья 22. Договір на проведення наукової і науково-технічної експертизи 

Основним юридичним документом, що регламентує відносини між замовником і організатором у сфері наукової і науково-технічної експертизи, є договір на її проведення.

У договорі на...


Статья 23. Термін проведення наукової і науково-технічної експертизи 

Термін проведення наукової і науково-технічної експертизи визначається договором або дорученням на її проведення залежно від характеру та складності об'єкта експертизи. 


Статья 24. Висновок державної наукової і науково-технічної експертизи 

Висновок державної наукової і науково-технічної експертизи є обов'язковим для прийняття фізичними і юридичними особами до розгляду та врахування при обгрунтуванні структури і змісту...


Статья 25. Висновки громадської та інших наукових і науково-технічних експертиз 

Висновки громадської та інших наукових і науково-технічних експертиз мають, як правило, рекомендаційний характер. Вони беруться до уваги державними органами поряд з висновками державної...


Статья 26. Термін чинності висновків наукової і науково-технічної експертизи 

Висновки наукової і науково-технічної експертизи зберігають чинність протягом терміну, визначеного договором або дорученням щодо її проведення. Висновки експертизи, які не було реалізовано...


Статья 27. Спростування висновків наукової і науково-технічної експертизи 

Фізичні і юридичні особи, заінтересовані у спростуванні окремих положень або в цілому висновків наукової і науково-технічної експертизи, подають обгрунтовану письмову заяву замовникові цієї...


Статья 28. Державне управління у сфері наукової і науково-технічної експертизи 

Державне управління у сфері наукової і науково-технічної експертизи здійснюється Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики...


Статья 29. Компетенція місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері наукової і науково-технічної експертизи 

Місцеві державні адміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад: 

організовують проведення наукової і науково-технічної експертизи на підставі рішень, прийнятих...


Статья 30. Компетенція місцевих рад у сфері наукової і науково-технічної експертизи 

Місцеві ради: 

ініціюють проведення наукової і науково-технічної експертизи з питань, щодо яких вони приймають рішення, з визначенням обсягів витрат на проведення експертизи та...


Статья 31. Фінансування державної наукової і науково-технічної експертизи 

Проведення державної наукової і науково-технічної експертизи фінансується за рахунок державного бюджету, позабюджетних фондів або коштів замовника.

Кошти на проведення державної...


Статья 32. Фінансування громадської наукової і науково-технічної експертизи 

Фінансування громадської наукової і науково-технічної експертизи здійснюється за рахунок коштів замовників - об'єднань громадян, фондів, інших науково-технічних товариств, з ініціативи яких...


Статья 33. Фінансування інших наукових і науково-технічних експертиз 

Фінансування інших наукових і науково-технічних експертиз здійснюється згідно з договором на її проведення за рахунок коштів замовника експертизи, інших заінтересованих фізичних і юридичних...


Статья 34. Матеріальне стимулювання експертів у сфері наукової і науково-технічної експертизи 

У сфері державної наукової і науково-технічної експертизи фінансову підтримку діяльності експертів забезпечує держава.

В усіх інших випадках матеріальне стимулювання експертів наукової...


Статья 35. Правопорушення у сфері наукової і науково-технічної експертизи 

Правопорушеннями у сфері наукової і науково-технічної експертизи вважаються:

невиконання вимог цього Закону та умов договору щодо проведення наукової і науково-технічної...


Статья 36. Міжнародне співробітництво у сфері наукової і науково-технічної експертизи 

Співробітництво України з іншими державами у сфері наукової і науково-технічної експертизи здійснюється відповідно до міжнародних договорів України. 


Статья 37. Міжнародні договори у сфері наукової і науково-технічної експертизи 

Якщо міжнародними договорами України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачаються законодавством України про наукову і науково-технічну експертизу, то застосовуються правила міжнародних...