Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про охорону праці від 14.10.1992 № 2694-XII ЗУ Про охорону праці - Закони України 2014

Про охорону праціСтатья 1. Визначення понять і термінів 

Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя,...


Статья 2. Сфера дії Закону 

Дія цього Закону поширюється на всіх юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, та на всіх працюючих. 


Статья 3. Законодавство про охорону праці 

Законодавство про охорону праці складається з цього Закону, Кодексу законів про працю України ( 322-08 ), Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного...


Статья 4. Державна політика в галузі охорони праці 

Державна політика в галузі охорони праці визначається відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) Верховною Радою України і спрямована на створення належних, безпечних і здорових умов...


Статья 5. Права на охорону праці під час укладання трудового договору 

Умови трудового договору не можуть містити положень, що суперечать законам та іншим нормативно-правовим актам з охорони праці. 

Під час укладання трудового договору роботодавець повинен...


Статья 6. Права працівників на охорону праці під час роботи 

Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що...


Статья 7. Право працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці 

Працівники, зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, безоплатно забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, газованою...


Статья 8. Забезпечення працівників спецодягом, іншими засобами індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними засобами 

На роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами, працівникам видаються безоплатно за встановленими...


Статья 9. Відшкодування шкоди у разі ушкодження здоров'я працівників або у разі їх смерті 

Відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження його здоров'я або у разі смерті працівника, здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків відповідно до...


Статья 10. Охорона праці жінок 

Забороняється застосування праці жінок на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, на підземних роботах, крім деяких підземних робіт (нефізичних робіт або...


Статья 11. Охорона праці неповнолітніх 

Не допускається залучення неповнолітніх до праці на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, на підземних роботах, до нічних, надурочних робіт та робіт у...


Статья 12. Охорона праці інвалідів 

Підприємства, які використовують працю інвалідів, зобов'язані створювати для них умови праці з урахуванням рекомендацій медико-соціальної експертної комісії та індивідуальних програм...


Статья 13. Управління охороною праці та обов'язки роботодавця 

Роботодавець зобов'язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства...


Статья 14. Обов'язки працівника щодо додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці 

Працівник зобов'язаний: 

дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території...


Статья 15. Служба охорони праці на підприємстві 

На підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб роботодавець створює службу охорони праці відповідно до типового положення, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що...


Статья 16. Комісія з питань охорони праці підприємства 

На підприємстві з метою забезпечення пропорційної участі працівників у вирішенні будь-яких питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища за рішенням трудового колективу може...


Статья 17. Обов'язкові медичні огляди працівників певних категорій 

Роботодавець зобов'язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних...


Статья 18. Навчання з питань охорони праці 

Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинні проходити за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від...


Статья 19. Фінансування охорони праці 

Фінансування охорони праці здійснюється роботодавцем. 

Фінансування профілактичних заходів з охорони праці, виконання загальнодержавної, галузевих та регіональних програм поліпшення...


Статья 20. Регулювання охорони праці у колективному договорі, угоді 

У колективному договорі, угоді сторони передбачають забезпечення працівникам соціальних гарантій у галузі охорони праці на рівні, не нижчому за передбачений законодавством, їх обов'язки, а...


Статья 21. Додержання вимог щодо охорони праці під час проектування, будівництва (виготовлення) та реконструкції підприємств, об'єктів і засобів виробництва 

Виробничі будівлі, споруди, машини, механізми, устаткування, транспортні засоби, що вводяться в дію після будівництва (виготовлення) або реконструкції, капітального ремонту тощо, та...


Статья 22. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій 

Роботодавець повинен організовувати розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій відповідно до положення, що затверджується Кабінетом Міністрів України за...


Статья 23. Інформація та звітність про стан охорони праці 

Роботодавець зобов'язаний інформувати працівників або осіб, уповноважених на здійснення громадського контролю за дотриманням вимог нормативно-правових актів з охорони праці, та Фонд соціального...


Статья 24. Добровільні об'єднання громадян, працівників і спеціалістів з охорони праці 

З метою об'єднання зусиль найманих працівників, учених, спеціалістів з охорони праці та окремих громадян для поліпшення охорони праці, захисту працівників від виробничого травматизму і...


Статья 25. Економічне стимулювання охорони праці 

До працівників можуть застосовуватися будь-які заохочення за активну участь та ініціативу у здійсненні заходів щодо підвищення рівня безпеки та поліпшення умов праці. Види заохочень...


Статья 26. Відшкодування юридичним, фізичним особам і державі збитків, завданих порушенням вимог з охорони праці 

Роботодавець зобов'язаний відшкодувати збитки, завдані порушенням вимог з охорони праці іншим юридичним, фізичним особам і державі, на загальних підставах, передбачених законом. 

...


Статья 27. Документи, що належать до нормативно-правових актів з охорони праці 

Нормативно-правові акти з охорони праці - це правила, норми, регламенти, положення, стандарти, інструкції та інші документи, обов'язкові для виконання. 


Статья 28. Опрацювання, прийняття та скасування нормативно-правових актів з охорони праці 

Опрацювання та прийняття нових, перегляд і скасування чинних нормативно-правових актів з охорони праці провадяться центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної...


Статья 29. Тимчасове припинення чинності нормативно-правових актів з охорони праці 

У разі неможливості повного усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я умов праці роботодавець зобов'язаний повідомити про це відповідний орган державного нагляду за охороною праці. Він може...


Статья 30. Поширення дії нормативно-правових актів з охорони праці на сферу трудового і професійного навчання 

Нормативно-правові акти з охорони праці є обов'язковими для виконання у виробничих майстернях, лабораторіях, цехах, на дільницях та в інших місцях трудового і професійного навчання,...


Статья 31. Органи державного управління охороною праці 

Державне управління охороною праці здійснюють: 

Кабінет Міністрів України; 

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці; 

...


Статья 32. Компетенція Кабінету Міністрів України в галузі охорони праці 

Кабінет Міністрів України: 

забезпечує проведення державної політики в галузі охорони праці; { Абзац другий частини першої статті 32 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5459-VI (...


Статья 33. Повноваження міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в галузі охорони праці 

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади: 

проводять єдину науково-технічну політику в галузі охорони праці; 

розробляють і реалізують галузеві програми поліпшення...


Статья 34. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим та місцевих державних адміністрацій в галузі охорони праці 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації у межах відповідних територій: 

забезпечують виконання законів та реалізацію державної політики в галузі охорони...


Статья 35. Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі охорони праці 

Органи місцевого самоврядування у межах своєї компетенції: 

затверджують цільові регіональні програми поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого середовища, а також заходи з...


Статья 36. Повноваження об'єднань підприємств у галузі охорони праці 

Повноваження в галузі охорони праці асоціацій, корпорацій, концернів та інших об'єднань визначаються їх статутами або договорами між підприємствами, які утворили об'єднання. Для виконання...


Статья 37. Організація наукових досліджень з проблем охорони праці 

Фундаментальні та прикладні наукові дослідження з проблем охорони праці, ідентифікації професійної небезпечності організуються в межах загальнодержавної та інших програм з цих питань і...


Статья 38. Органи державного нагляду за охороною праці 

Державний нагляд за додержанням законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці здійснюють: 

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері...


Статья 39. Права і відповідальність посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці 

Посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, мають право: 

безперешкодно відвідувати підконтрольні підприємства (об'єкти),...


Статья 40. Соціальний захист посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці 

Посадовим особам центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, держава гарантує соціальний захист. 

Працівники правоохоронних органів надають...


Статья 41. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці 

Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці здійснюють професійні спілки, їх об'єднання в особі своїх виборних органів і представників. 

Професійні спілки...


Статья 42. Уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці 

Уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці мають право безперешкодно перевіряти на підприємствах виконання вимог щодо охорони праці і вносити обов'язкові для розгляду...


Статья 43. Штрафні санкції до юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, посадових осіб та працівників 

За порушення законодавства про охорону праці та невиконання приписів (розпоряджень) посадових осіб органів виконавчої влади з нагляду за охороною праці юридичні та фізичні особи, які відповідно...


Статья 44. Відповідальність за порушення вимог щодо охорони праці 

За порушення законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці, створення перешкод у діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці, а також представників...