Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про охорону прав на винаходи і корисні моделі від 15.12.1993 № 3687-XII ЗУ Про охорону прав на винаходи і корисні моделі - Закони України 2014

Про охорону прав на винаходи і корисні моделіСтатья 1. Визначення термінів 

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: 

Установа - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної...


Статья 2. Законодавство України про охорону прав на винаходи (корисні моделі) 

Законодавство України про охорону прав на винаходи (корисні моделі) базується на Конституції України ( 254к/96-ВР ) і складається із цього Закону, Цивільного кодексу України ( 435-15 ), Закону...


Статья 3. Повноваження Установи у сфері охорони прав на винаходи (корисні моделі) 

1. Установа забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони прав на винаходи і корисні моделі, для чого: 

організовує приймання заявок, проведення їх експертизи, приймає...


Статья 4. Міжнародні договори 

Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про винаходи (корисні моделі), то застосовуються правила міжнародного договору, згода...


Статья 5. Права іноземних осіб та осіб без громадянства 

1. Іноземні особи та особи без громадянства мають рівні з особами України права, передбачені цим Законом, відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана...


Статья 6. Умови надання правової охорони 

1. Правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності. ( Частина перша статті 6 із...


Статья 7. Умови патентоздатності винаходу, корисної моделі 

1. Винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним. 

2. Корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо...


Статья 8. Право винахідника 

1. Право на одержання патенту має винахідник, якщо інше не передбачено цим Законом. 

2. Винахідники, які спільно створили винахід (корисну модель), мають однакові права на...


Статья 9. Право роботодавця 

1. Право на одержання патенту на службовий винахід (корисну модель) має роботодавець винахідника. 

2. Винахідник подає роботодавцю письмове повідомлення про створений ним...


Статья 10. Право правонаступника 

Право на одержання патенту має відповідно правонаступник винахідника або роботодавця. 


Статья 11. Право першого заявника 

Якщо винахід (корисну модель) створено двома чи більше винахідниками незалежно один від одного, то право на одержання патенту (деклараційного патенту) на цей винахід чи деклараційного патенту...


Статья 12. Заявка 

1. Особа, яка бажає одержати патент (деклараційний патент) і має на це право, подає до Установи заявку. 

2. За дорученням заявника заявку може бути подано через представника у...


Статья 13. Дата подання заявки 

1. Датою подання заявки є дата одержання Установою матеріалів, що містять принаймні: 

заяву у довільній формі про видачу патенту (деклараційного патенту), викладену українською...


Статья 14. Міжнародна заявка 

1. Порядок одержання патенту на підставі міжнародної заявки є таким самим, як порядок одержання патенту на підставі національної заявки, за винятками, що випливають з Договору про патентну...


Статья 15. Пріоритет 

1. Заявник має право на пріоритет попередньої заявки на такий же винахід (корисну модель) протягом 12 місяців від дати подання попередньої заявки до Установи чи до відповідного органу держави...


Статья 16. Експертиза заявки 

1. Експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи, складається з попередньої експертизи, формальної експертизи та, за заявкою стосовно патенту на винахід (секретний винахід), -...


Статья 17. Відкликання заявки 

Заявник має право відкликати заявку в будь-який час до дати одержання ним рішення про видачу патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід чи деклараційного патенту на секретну корисну...


Статья 18. Перетворення заявок 

Заявник має право перетворити: 

заявку на видачу патенту на винахід на заявку на видачу деклараційного патенту на винахід і навпаки в будь-який час до одержання ним рішення про...


Статья 19. Конфіденційність заявки 

З дати надходження заявки до Установи і до публікації відомостей про заявку або публікації відомостей про видачу патенту матеріали заявки вважаються конфіденційною інформацією. Доступ третьої...


Статья 21. Тимчасова правова охорона 

1. Опубліковані згідно з частиною шістнадцятою статті 16 цього Закону відомості про заявку на патент на винахід надають заявнику тимчасову правову охорону в обсязі формули винаходу, з...


Статья 22. Реєстрація патенту 

1. На підставі рішення про видачу патенту здійснюється державна реєстрація патенту, для чого вносяться відповідні відомості до Реєстру. Форма Реєстру та порядок його ведення визначаються в...


Статья 23. Публікації про видачу патенту 

1. Одночасно з державною реєстрацією патенту (деклараційного патенту) на винахід чи деклараційного патенту на корисну модель Установа публікує у своєму офіційному бюлетені визначені в...


Статья 24. Оскарження рішення за заявкою 

1. Заявник може оскаржити рішення Установи за заявкою у судовому порядку, а також до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання рішення Установи чи копій матеріалів,...


Статья 25. Видача патенту 

1. Видача патенту здійснюється Установою у місячний строк після його державної реєстрації. 

Патент видається особі, яка має право на його одержання. Якщо право на одержання одного...


Статья 26. Перетворення деклараційного патенту 

Власник деклараційного патенту на винахід або його правонаступник з метою перетворення деклараційного патенту на винахід в патент на винахід може подати стосовно заявки, за якою видано...


Статья 27. Розсекречування секретного винаходу (корисної моделі) 

1. Власник патенту на секретний винахід (корисну модель) має право внести відповідному Державному експертові пропозицію про розсекречування винаходу (корисної моделі) чи зміну встановленого...


Статья 28. Права, що випливають з патенту 

1. Права, що випливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу. 

Права, що випливають з патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід чи з...


Статья 29. Обов'язки, що випливають з патенту 

Власник патенту повинен сплачувати відповідні збори за підтримання чинності патенту і добросовісно користуватися виключним правом, що випливає з патенту. 


Статья 30. Примусове відчуження прав на винахід (корисну модель) 

1. Якщо винахід (корисна модель), крім секретного винаходу (корисної моделі), не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років починаючи від дати публікації...


Статья 31. Дії, які не визнаються порушенням прав 

1. Будь-яка особа, яка до дати подання до Установи заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету в інтересах своєї діяльності з комерційною метою добросовісно використала в...


Статья 32. Припинення дії патенту 

1. Власник патенту в будь-який час може відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до Установи. Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей...


Статья 33. Визнання патенту недійсним 

1. Патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: 

а) невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що...


Статья 34. Порушення прав власника патенту 

1. Будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені статтею 28 цього Закону, вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним...


Статья 35. Способи захисту прав 

1. Захист прав на винахід (корисну модель) здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку. 

2. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у...


Статья 36. Державне мито і збори 

Розмір та порядок сплати державного мита за видачу патентів на винаходи (корисні моделі) визначаються законодавством. 

Розмір передбачених цим Законом зборів, строки і порядок їх...


Статья 37. Патентування винаходу (корисної моделі) в іноземних державах 

1. Будь-яка особа має право запатентувати винахід (корисну модель) в іноземних державах за умови попереднього подання заявки на винахід (корисну модель) до Установи та ненадходження до цієї...


Статья 38. Державне стимулювання створення та використання винаходів (корисних моделей) 

Держава стимулює створення і використання винаходів (корисних моделей), встановлює винахідникам і особам, які використовують їх, пільгові умови оподаткування та кредитування, надає їм інші...