Статья 6. Закона України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг
Підстави для відмови в наданні правової охорони 1. Згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують або імітують: 

державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми); 

офіційні назви держав; 

емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій; 

офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки; 

нагороди та інші відзнаки. 

Такі позначення можуть бути включені до знака як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власників. Компетентним органом щодо назви держави є колегіальний орган, утворений Установою. 

2. Згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які: 

звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання; 

складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду; 

складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг; 

є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу; 

складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами; 

відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності. 

Позначення, вказані в абзацах другому, третьому, четвертому, шостому та сьомому цього пункту, можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака. 

3. Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з: 

знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; 

знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності ( 995_123 ); 

фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; 

кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів" ( 752-14 ). Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями; 

знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку. 

4. Не реєструються як знаки позначення, які відтворюють: 

промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам; 

назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників; 

прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.

( Стаття 6 із змінами, внесеними згідно із Законами N 751-XIV ( 751-14 ) від 16.06.99, N 2783-III ( 2783-14 ) від 15.11.2001, в редакції Закону N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 )  

Р о з д і л III 

ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ СВІДОЦТВА 

Другие статьи закона