Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про оренду землі від 06.10.1998 № 161-XIV ЗУ Про оренду землі - Закони України 2014

Про оренду земліСтатья 1. Оренда землі 

Оренда землі - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності. 


Статья 2. Правові засади оренди землі 

Відносини, пов'язані з орендою землі, регулюються Земельним кодексом України ( 2768-14 ), Цивільним кодексом України ( 1540-06, 435-15 ), цим Законом, законами України, іншими...


Статья 3. Об'єкти оренди землі 

Об'єктами оренди є земельні ділянки, що перебувають у власності громадян, юридичних осіб, комунальній або державній власності.  

{ Частину другу статті 3 виключено на підставі Закону N...


Статья 4. Орендодавці землі 

Орендодавцями земельних ділянок є громадяни та юридичні особи, у власності яких перебувають земельні ділянки, або уповноважені ними особи. 

Орендодавцями земельних ділянок, що...


Статья 5. Орендарі землі 

Орендарями земельних ділянок є юридичні або фізичні особи, яким на підставі договору оренди належить право володіння і користування земельною ділянкою. 

Орендарями земельних ділянок...


Статья 6. Право оренди землі 

Орендарі набувають права оренди земельної ділянки на підставах і в порядку, передбачених Земельним кодексом України ( 2768-14 ), Цивільним кодексом України ( 1540-06, 435-15 ), цим та іншими...


Статья 7. Перехід права на оренду земельної ділянки 

Право на оренду земельної ділянки переходить після смерті фізичної особи-орендаря, якщо інше не передбачено договором оренди, до спадкоємців, а в разі їх відмови чи відсутності таких...


Статья 8. Суборенда земельних ділянок 

Орендована земельна ділянка або її частина може передаватися орендарем у суборенду без зміни цільового призначення, якщо це передбачено договором оренди або за письмовою згодою орендодавця....


Статья 8-1. Відчуження орендарем права на оренду земельної ділянки державної або комунальної власності 

Право на оренду земельної ділянки державної або комунальної власності не може бути відчужено її орендарем іншим особам, внесено до статутного капіталу, передано у заставу, крім передбачених...


Статья 9. Переважне право орендаря на отримання орендованої земельної ділянки у власність 

Орендар, який відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку, має переважне право на придбання її у власність у разі продажу цієї земельної ділянки, за умови, що він...


Статья 10. Права третіх осіб на орендовану земельну ділянку 

Передача в оренду земельної ділянки не є підставою для припинення або зміни обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб на цю земельну ділянку. 


Статья 11. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта оренди 

Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта оренди несе орендодавець, якщо інше не передбачено договором оренди землі. 

У разі прострочення орендодавцем або орендарем установлених...


Статья 12. Страхування об'єкта оренди 

Об'єкт, який передається в оренду, може бути застрахованим на період дії договору оренди землі за згодою сторін у порядку, встановленому законодавством України. 

У разі невиконання свого...


Статья 13. Поняття договору оренди землі 

Договір оренди землі - це договір, за яким орендодавець зобов'язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов'язаний...


Статья 14. Форма договору оренди землі 

Договір оренди землі укладається у письмовій формі і за бажанням однієї із сторін може бути посвідчений нотаріально. 

Типова форма договору оренди землі затверджується Кабінетом...


Статья 15. Умови договору оренди землі 

Істотними умовами договору оренди землі є: 

об'єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування та розмір земельної ділянки); { Абзац другий частини першої статті 15 в редакції Закону N...


Статья 16. Порядок укладення договору оренди землі 

Укладення договору оренди земельної ділянки із земель приватної власності здійснюється за згодою орендодавця та особи, яка згідно із законом вправі набувати право оренди на таку земельну...


Статья 17. Передача об'єкта оренди 

Передача об'єкта оренди орендарю здійснюється орендодавцем у строки та на умовах, що визначені у договорі оренди землі, за актом приймання-передачі.  

{ Статтю 18 виключено на підставі...


Статья 19. Строк дії договору оренди землі 

Строк дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але не може перевищувати 50 років. 

Після завершення будівництва та прийняття об'єкта в експлуатацію добросовісний орендар...


Статья 21. Орендна плата за землю 

Орендна плата за землю - це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою. 

Розмір, форма і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за...


Статья 22. Форма орендної плати 

Орендна плата може справлятися у грошовій, натуральній та відробітковій (надання послуг орендодавцю) формах. 

Сторони можуть передбачити в договорі оренди поєднання різних форм орендної...


Статья 23. Зміна орендної плати  

{ Частину першу статті 23 виключено на підставі Закону N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010 }  

Орендна плата за земельні ділянки, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб,...


Статья 24. Права та обов'язки орендодавця 

Орендодавець має право вимагати від орендаря: 

використання земельної ділянки за цільовим призначенням згідно з договором оренди; 

дотримання екологічної безпеки землекористування...


Статья 25. Права та обов'язки орендаря 

Орендар земельної ділянки має право: 

самостійно господарювати на землі з дотриманням умов договору оренди землі; 

за письмовою згодою орендодавця зводити в установленому...


Статья 26. Витрати орендаря, пов'язані з використанням нерухомого майна 

У разі якщо договором оренди земельної ділянки передбачено використання нерухомого майна, що розташоване на земельній ділянці, пов'язані з цим витрати покладаються на орендаря, якщо інше не...


Статья 27. Захист прав орендаря та орендодавця на орендовану земельну ділянку 

Орендареві забезпечується захист його права на орендовану земельну ділянку нарівні із захистом права власності на земельну ділянку відповідно до закону. 

Орендар в установленому законом...


Статья 28. Відшкодування збитків, завданих орендарю 

Орендар має право на відшкодування збитків, яких він зазнав унаслідок невиконання орендодавцем умов, визначених договором оренди землі. 

Збитками вважаються: 

фактичні втрати,...


Статья 29. Відшкодування збитків унаслідок зміни стану орендованої земельної ділянки 

У разі погіршення орендарем корисних властивостей орендованої земельної ділянки, пов'язаних із зміною її стану, орендодавець має право на відшкодування збитків. 

Збитки, завдані третім...


Статья 30. Зміна умов договору оренди землі 

Зміна умов договору оренди землі здійснюється за взаємною згодою сторін. 

У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору оренди землі спір вирішується в судовому порядку. 


Статья 31. Припинення договору оренди землі 

Договір оренди землі припиняється в разі: 

закінчення строку, на який його було укладено; 

викупу земельної ділянки для суспільних потреб та примусового відчуження земельної...


Статья 32. Припинення договору оренди землі шляхом його розірвання 

На вимогу однієї із сторін договір оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням суду в разі невиконання сторонами обов'язків, передбачених статтями 24 і 25 цього Закону та умовами...


Статья 32-1. Розірвання договору оренди земельної ділянки державної чи комунальної власності у разі необхідності надання її для суспільних потреб 

Договір оренди земельної ділянки державної чи комунальної власності може бути розірваний у разі прийняття рішення про використання земельної ділянки для розміщення об'єктів, визначених частиною...


Статья 33. Поновлення договору оренди землі 

По закінченню строку, на який було укладено договір оренди землі, орендар, який належно виконував обов'язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору...


Статья 34. Наслідки припинення або розірвання договору оренди землі 

У разі припинення або розірвання договору оренди землі орендар зобов'язаний повернути орендодавцеві земельну ділянку на умовах, визначених договором. Орендар не має права утримувати земельну...


Статья 35. Розгляд спорів, пов'язаних з орендою землі 

Спори, пов'язані з орендою землі, вирішуються у судовому порядку. 


Статья 36. Відповідальність сторін за невиконання зобов'язань за договором оренди землі 

У разі невиконання зобов'язань за договором оренди землі сторони несуть відповідальність згідно із законом та договором. 

Орендодавець несе відповідальність за недоліки переданої в...


Статья 37. Міжнародні договори 

У разі якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Законі, то застосовуються правила...