Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про правовий режим надзвичайного стану від 16.03.2000 № 1550-III ЗУ Про правовий режим надзвичайного стану - Закони України 2014

Про правовий режим надзвичайного стануСтатья 1. Визначення надзвичайного стану 

Надзвичайний стан - це особливий правовий режим, який може тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру...


Статья 2. Мета введення надзвичайного стану 

Метою введення надзвичайного стану є усунення загрози та якнайшвидша ліквідація особливо тяжких надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру, нормалізація обстановки,...


Статья 3. Правова основа введення надзвичайного стану 

Правовою основою введення надзвичайного стану є Конституція України ( 254к/96-ВР ), цей Закон, інші закони України та Указ Президента України про введення надзвичайного стану в Україні або в...


Статья 4. Умови введення надзвичайного стану 

Надзвичайний стан вводиться лише за наявності реальної загрози безпеці громадян або конституційному ладові, усунення якої іншими способами є неможливим. 

Надзвичайний стан може...


Статья 5. Порядок введення надзвичайного стану 

Надзвичайний стан в Україні або в окремих її місцевостях вводиться Указом Президента України, який підлягає затвердженню Верховною Радою України протягом двох днів з моменту звернення...


Статья 6. Указ Президента України про введення надзвичайного стану 

В Указі Президента України про введення надзвичайного стану зазначаються: 

1) обгрунтування необхідності введення надзвичайного стану відповідно до статті 4 цього...


Статья 7. Строк дії надзвичайного стану 

Надзвичайний стан в Україні може бути введено на строк не більш як 30 діб і не більш як 60 діб в окремих її місцевостях. 

У разі необхідності надзвичайний стан може бути...


Статья 8. Скасування надзвичайного стану 

Надзвичайний стан в Україні або в окремих її місцевостях може бути скасований Указом Президента України раніше строку, на який він вводився, в разі усунення обставин, що обумовили необхідність...


Статья 9. Здійснення органами державної влади та органами місцевого самоврядування повноважень в умовах надзвичайного стану 

В умовах надзвичайного стану Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, міністерства, інші центральні і місцеві органи виконавчої влади, Верховна Рада Автономної...


Статья 10. Військове командування 

Військовим командуванням, якому в межах, визначених цим Законом, надається право разом з органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим та органами місцевого...


Статья 11. Неприпустимість припинення повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування в умовах надзвичайного стану 

У період надзвичайного стану не можуть бути відповідно припинені чи обмежені повноваження Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Уповноваженого Верховної Ради...


Статья 12. Діяльність Верховної Ради України в умовах надзвичайного стану 

У разі введення надзвичайного стану в Україні чи в окремих її місцевостях Верховна Рада України приймає рішення про продовження сесії або її роботи в пленарних засіданнях протягом усього...


Статья 13. Повноваження органів державної влади під час дії надзвичайного стану 

В умовах надзвичайного стану органам, що здійснюють управління на відповідній території, Указом Президента України про введення надзвичайного стану, затвердженого Законом України, визначаються...


Статья 14. Діяльність органів державної влади, військового командування та органів місцевого самоврядування в умовах надзвичайного стану 

Здійснення заходів по впровадженню і забезпеченню дії надзвичайного стану, передбачених цим Законом, покладається згідно з Указом Президента України на органи виконавчої влади, Раду міністрів...


Статья 15. Особливості дії нормативно-правових актів в умовах надзвичайного стану 

Нормативно-правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим, рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, рішення місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого...


Статья 16. Зміст заходів правового режиму надзвичайного стану 

Указом Президента України про введення надзвичайного стану в інтересах національної безпеки та громадського порядку з метою запобігання заворушенням або кримінальним правопорушенням, для...


Статья 17. Додаткові заходи режиму надзвичайного стану у зв'язку із надзвичайними ситуаціями техногенного або природного характеру 

У разі введення надзвичайного стану з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 4 цього Закону, крім заходів, передбачених статтею 16 цього Закону, можуть також здійснюватися такі...


Статья 18. Додаткові заходи правового режиму надзвичайного стану у зв'язку з масовими порушеннями громадського порядку 

У разі введення надзвичайного стану з підстав, зазначених у пунктах 2-7 частини другої статті 4 цього Закону, додатково можуть здійснюватися такі заходи: 

1) запровадження...


Статья 19. Сприяння здійсненню заходів режиму надзвичайного стану 

Усі органи державної влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, політичні партії та...


Статья 20. Залучення військових формувань до здійснення заходів правового режиму надзвичайного стану 

Забезпечення громадського порядку, охорони життя, здоров'я, прав, свобод і законних інтересів громадян в умовах надзвичайного стану здійснюється силами і засобами органів Міністерства...


Статья 21. Гарантії законності в умовах надзвичайного стану 

В умовах надзвичайного стану забороняються: 

зміна Конституції України; 

зміна Конституції Автономної Республіки Крим; 

зміна виборчих...


Статья 22. Правовий статус та обмеження прав і свобод громадян та прав і законних інтересів юридичних осіб в умовах надзвичайного стану 

Правовий статус та обмеження прав і свобод громадян та прав і законних інтересів юридичних осіб в умовах надзвичайного стану визначаються відповідно до Конституції України, цього Закону та...


Статья 23. Правовий статус іноземців, осіб без громадянства та юридичних осіб іноземних держав в умовах надзвичайного стану 

Правовий статус іноземців та осіб без громадянства, а також юридичних осіб іноземних держав, які перебувають на території України під час надзвичайного стану, визначається Конституцією України...


Статья 24. Неприпустимість використання правового режиму надзвичайного стану для захоплення влади та порушення прав і свобод громадян, прав та законних інтересів юридичних осіб 

Введення надзвичайного стану не може бути підставою для застосування тортур, жорстокого чи принижуючого людську гідність поводження або покарання, для будь-яких обмежень права на життя, на...


Статья 25. Відшкодування збитків, завданих під час введення надзвичайного стану 

Особам, які втратили житло у зв'язку з обставинами, пов'язаними з дією надзвичайного стану, в тому числі з проведенням робіт по їх відверненню або ліквідації, відповідно до закону надаються...


Статья 26. Гарантії трудових прав громадян в умовах надзвичайного стану 

Особам, тимчасово переведеним на роботу, не обумовлену трудовим договором, а також залученим до робіт по ліквідації надзвичайних ситуацій у випадках, передбачених цим Законом, гарантується...


Статья 27. Інформування інших держав про введення надзвичайного стану 

Україна відповідно до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права при введенні надзвичайного стану негайно після його введення повідомляє через Генерального секретаря ООН державам,...


Статья 28. Участь представників інших держав у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

У разі необхідності до ліквідації особливо тяжких надзвичайних ситуацій, викликаних стихійним лихом чи катастрофами, можуть залучатися аварійно-рятувальні формування інших держав. Ці питання...


Статья 29. Відповідальність за порушення правового режиму надзвичайного стану 

Порушення вимог або невиконання заходів правового режиму надзвичайного стану тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом. 


Статья 30. Відповідальність за перевищення повноважень в умовах надзвичайного стану 

Перевищення особами, які беруть участь у підтриманні режиму надзвичайного стану, своїх повноважень, так само як і неправомірне застосування сили при виконанні обов'язків з охорони громадського...


Статья 31. Правосуддя в умовах надзвичайного стану 

Правосуддя на території, де введено надзвичайний стан, здійснюється лише судами, створеними відповідно до Конституції України. 

Введення будь-яких скорочених або прискорених форм...


Статья 32. Контроль Верховної Ради України за додержанням цього Закону 

Контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина в умовах дії надзвичайного стану здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. 


Статья 33. Контроль за діяльністю органів виконавчої влади 

Контроль за діяльністю органів виконавчої влади в умовах надзвичайного стану здійснюють Кабінет Міністрів України та Рада національної безпеки і оборони України. 


Статья 34. Нагляд за додержанням законів в умовах надзвичайного стану 

Нагляд за додержанням законів України у період надзвичайного стану здійснюється відповідно до Конституції та законів України. 

Р о з д і л...