Про правовий режим воєнного стануСтатья 1. Визначення воєнного стану 

Воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її...


Статья 2. Мета введення воєнного стану 

Метою введення воєнного стану є створення умов для здійснення органами державної влади, військовим командуванням, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями...


Статья 3. Правова основа введення воєнного стану 

Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України ( 254к/96-ВР ), цей Закон, інші закони України та Указ Президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її...


Статья 4. Військове командування 

Військовим командуванням, якому цим Законом надається право разом з органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування запроваджувати та...


Статья 5. Порядок введення воєнного стану 

Воєнний стан в Україні або в окремих її місцевостях вводиться Указом Президента України, який підлягає затвердженню Верховною Радою України протягом двох днів з моменту звернення Президента...


Статья 6. Указ Президента України про введення воєнного стану 

В Указі Президента України про введення воєнного стану зазначаються: 

1) обгрунтування необхідності введення воєнного стану; 

2) межі території, на якій вводиться...


Статья 7. Скасування воєнного стану 

Воєнний стан на всій території України або в окремих її місцевостях скасовується Указом Президента України за пропозицією Ради національної безпеки і оборони України в разі усунення загрози...


Статья 8. Здійснення органами державної влади повноважень в умовах воєнного стану 

В умовах воєнного стану Президент України, Верховна Рада України, органи державної влади, військове командування, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки...


Статья 9. Керівництво Збройними Силами України та іншими військовими формуваннями в умовах воєнного стану 

Президент України як Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України в умовах воєнного стану здійснює керівництво стратегічним плануванням застосування Збройних Сил України та інших утворених...


Статья 10. Неприпустимість припинення повноважень органів державної влади в умовах воєнного стану 

У період воєнного стану не можуть бути припинені повноваження Верховної Ради України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Верховної Ради Автономної Республіки Крим,...


Статья 11. Діяльність Верховної Ради України в умовах воєнного стану 

Верховна Рада України в разі введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях збирається у дводенний строк без скликання і працює у сесійному режимі. 

Керівники...


Статья 12. Особливості дії нормативно-правових актів в умовах воєнного стану 

Нормативно-правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим, рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, рішення місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого...


Статья 13. Діяльність військового командування в умовах воєнного стану 

В Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, керівництво у сфері оборони та забезпечення громадського порядку і безпеки, у запровадженні заходів, передбачених статтею 15...


Статья 14. Правові акти в умовах воєнного стану 

Органи, зазначені в статті 10 цього Закону, та військове командування мають право видавати в межах своєї компетенції обов'язкові для виконання, у тому числі спільні, рішення, розпорядження,...


Статья 15. Зміст заходів правового режиму воєнного стану 

В Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військовому командуванню надається право разом з органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим та...


Статья 16. Сприяння діяльності військового командування 

Органи державної влади України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації,...


Статья 17. Залучення військових формувань до здійснення заходів правового режиму воєнного стану 

За рішенням Ради національної безпеки і оборони України, введеним в дію в установленому порядку Указом Президента України, утворені відповідно до законів України військові формування...


Статья 18. Взаємодія військового командування з органами державної влади в умовах воєнного стану 

В умовах воєнного стану військове командування виконує свої завдання у тісній взаємодії із Службою безпеки України, іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями,...


Статья 19. Гарантії законності в умовах воєнного стану 

В умовах воєнного стану забороняються: 

зміна Конституції України; 

зміна Конституції Автономної Республіки Крим; 

проведення виборів Президента України,...


Статья 20. Правовий статус та обмеження прав і свобод громадян та прав і законних інтересів юридичних осіб в умовах воєнного стану 

Правовий статус та обмеження прав і свобод громадян та прав і законних інтересів юридичних осіб в умовах воєнного стану визначаються відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ), цього...


Статья 21. Правовий статус іноземців, осіб без громадянства та юридичних осіб іноземних держав в умовах воєнного стану 

Правовий статус іноземців та осіб без громадянства, юридичних осіб іноземних держав, які перебувають на території України під час дії воєнного стану, визначається Конституцією та законами...


Статья 22. Неприпустимість використання правового режиму воєнного стану для захоплення влади та порушення прав і свобод громадян та прав і законних інтересів юридичних осіб 

Введення воєнного стану не може бути підставою для застосування тортур, жорстокого чи принижуючого людську гідність поводження або покарання. Будь-які спроби використати введення воєнного...


Статья 23. Відшкодування збитків, завданих під час введення воєнного стану або повернення майна, що збереглося 

Примусове відчуження об’єктів права власності у юридичних і фізичних осіб у зв’язку із запровадженням та здійсненням заходів правового режиму воєнного стану тягне за собою відшкодування їх...


Статья 24. Інформування Генерального секретаря ООН та держав 

Україна відповідно до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права у разі введення воєнного стану негайно повідомляє через Генерального секретаря ООН державам, які беруть участь у...


Статья 25. Відповідальність за порушення правового режиму воєнного стану 

Особи, винні у порушенні вимог або невиконанні заходів правового режиму воєнного стану, притягаються до відповідальності згідно з законом. 


Статья 26. Правосуддя в умовах воєнного стану 

Правосуддя на території, де введено воєнний стан, здійснюється лише судами. На цій території діють суди, створені відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ). Створення надзвичайних та...


Статья 27. Контроль за діяльністю органів виконавчої влади 

Контроль за діяльністю органів виконавчої влади в умовах воєнного стану здійснює Рада національної безпеки і оборони України. 


Статья 28. Нагляд за додержанням законів в умовах воєнного стану 

Нагляд за додержанням законів України в умовах воєнного стану здійснюється відповідно до Конституції та законів України. 

Р о з д і л VII 

...