Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про професійних творчих працівників та творчі спілки від 07.10.1997 № 554/97-ВР ЗУ Про професійних творчих працівників та творчі спілки - Закони України 2014

Про професійних творчих працівників та творчі спілкиСтатья 1. Визначення термінів 

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: 

професійний творчий працівник - особа, яка провадить творчу діяльність на професійній основі, результатом якої є...


Статья 2. Законодавство про професійних творчих працівників та творчі спілки 

Законодавство про професійних творчих працівників та творчі спілки складається з Конституції України ( 254к/96-ВР ), цього Закону, інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність...


Статья 3. Принципи та основні напрями діяльності творчих спілок 

Творча спілка діє на принципах добровільного об'єднання її членів, які належать до одного фахового напряму культури та мистецтва, самоврядування, взаємодопомоги і співробітництва, невтручання у...


Статья 4. Взаємовідносини творчих спілок і держави 

Держава забезпечує підтримку і захист законних прав та інтересів творчих спілок, гарантує однакові умови для виконання ними статутних завдань і цілей. 

З метою підтримки творчих спілок в...


Статья 5. Статут творчої спілки 

Творча спілка діє на підставі статуту, що приймається загальними зборами (з'їздом, конференцією). 

Статут творчої спілки не повинен суперечити законодавству України. 

У статуті...


Статья 6. Соціальний захист професійного творчого працівника 

Професійний творчий працівник користується правом на державне соціальне страхування, оплату праці відповідно до професії, кваліфікації та особистого трудового внеску, належні умови праці,...


Статья 7. Статус творчих спілок 

Творчі спілки України можуть мати всеукраїнський та регіональний (місцевий) статус. 

До всеукраїнських творчих спілок належать спілки, діяльність яких поширюється на територію всієї...


Статья 8. Порядок створення творчої спілки 

Творча спілка створюється групою професійних творчих працівників відповідного фахового напряму в галузі культури та мистецтва (всеукраїнська - у складі не менш як 100 осіб, регіональна...


Статья 9. Права творчих спілок 

Творчі спілки мають право: 

здійснювати творчу та господарську діяльність у передбаченому законодавством порядку для виконання своїх статутних завдань; 

представляти та захищати...


Статья 10. Державна реєстрація творчих спілок 

Державній реєстрації підлягають усі творчі спілки. 

Державна реєстрація всеукраїнських творчих спілок, їх територіальних осередків та регіональних (місцевих) творчих спілок здійснюється...


Статья 11. Відмова в державній реєстрації творчої спілки та порядок її оскарження 

Орган, що здійснює реєстрацію творчої спілки, відмовляє у державній реєстрації творчої спілки у разі, якщо: 

статут або інші документи, подані на реєстрацію, суперечать законодавству...


Статья 12. Перереєстрація творчої спілки 

Перереєстрація всеукраїнської творчої спілки, її територіальних осередків та регіональних (місцевих) творчих спілок здійснюється у разі зміни назви чи статусу творчої спілки, реорганізації...


Статья 13. Припинення діяльності творчої спілки 

Діяльність творчої спілки припиняється: 

згідно з рішенням загальних зборів (з'їзду, конференції) творчої спілки; 

на підставі рішення суду в разі порушення законодавства України....


Статья 14. Керівні органи творчої спілки 

Діяльністю творчої спілки керують загальні збори (з'їзд, конференція), правління, президія (рада тощо) та голова правління. 


Статья 15. Загальні збори (з'їзд, конференція) творчої спілки 

Загальні збори (з'їзд, конференція) є вищим керівним органом творчої спілки, що скликаються відповідно до статуту творчої спілки. 

Рішення про скликання загальних зборів (з'їзду,...


Статья 16. Правління творчої спілки 

У період між загальними зборами (з'їздами, конференціями) діяльністю творчої спілки керує правління творчої спілки, яке обирається загальними зборами (з'їздом, конференцією) на строк,...


Статья 17. Президія (рада тощо) та голова правління творчої спілки 

У період між засіданнями правління поточною діяльністю творчої спілки керують президія (рада тощо) та голова правління творчої спілки відповідно до законодавства України та статуту творчої...


Статья 18. Ревізійна комісія творчої спілки 

Ревізійна комісія творчої спілки здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю творчої спілки, правильним веденням справ, своєчасним розглядом листів, звернень, заяв і скарг. 


Статья 19. Звітність та інформація про діяльність творчих спілок 

Звітність про діяльність творчих спілок має відкритий характер і є доступною кожному члену спілки. Спілки інформують громадськість про свою діяльність через засоби масової інформації. 


Статья 20. Координаційна та фахові ради творчих спілок 

Для координації діяльності та захисту інтересів творчих спілок може створюватися Координаційна рада. 

Координаційна рада формується з представників тих творчих спілок, що виявили бажання...


Статья 21. Джерела формування майна та коштів творчих спілок 

Джерелами формування майна і коштів творчих спілок є: 

внески членів творчих спілок; 

винагороди за управління майновими правами суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав...


Статья 22. Майно творчих спілок 

У власності творчих спілок можуть перебувати будинки, споруди, обладнання, кошти, цінні папери та інше майно, придбане творчими спілками. 

У разі ліквідації творчої спілки майно...


Статья 23. Господарська діяльність творчих спілок 

З метою здійснення статутних завдань і цілей творчі спілки у встановленому порядку можуть створювати підприємства, установи та організації з правами юридичної особи для ведення господарської та...


Статья 24. Оподаткування творчих спілок та їх підприємств 

Оподаткування творчих спілок та їх підприємств здійснюється згідно із законодавством України про оподаткування. 


Статья 25. Відповідальність за порушення законодавства про професійних творчих працівників та творчі спілки 

Порушення законодавства України про професійних творчих працівників та творчі спілки тягне за собою дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із...


Статья 26. Міжнародні зв'язки та особливості міжнародного співробітництва творчих спілок 

Творчі спілки відповідно до їх статутів можуть засновувати міжнародні творчі організації чи об'єднання або вступати до них, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв'язки, укладати відповідні...


Статья 27. Діяльність творчих спілок України за кордоном 

Відповідно до міжнародних договорів України, цього Закону та інших нормативно-правових актів творчі спілки можуть безпосередньо здійснювати діяльність за межами України в інтересах держави та...