Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про страхування від 07.03.1996 № 85/96-ВР ЗУ Про страхування - Закони України 2014

Про страхуванняСтатья 1. Поняття страхування 

Страхування - це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів фізичних осіб та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором...


Статья 2. Страховики 

Страховиками, які мають право здійснювати страхову діяльність на території України, є: 

фінансові установи, які створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або...


Статья 3. Страхувальники 

Страхувальниками визнаються юридичні особи та дієздатні фізичні особи, які уклали із страховиками договори страхування або є страхувальниками відповідно до законодавства України. 

...


Статья 4. Предмет договору страхування

{ Назва статті 4 в редакції Закону N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 } 

Предметом договору страхування можуть бути майнові інтереси, що не суперечать закону і пов'язані: { Абзац...


Статья 5. Форми страхування 

Страхування може бути добровільним або обов'язковим. 

Обов'язкові види страхування, які запроваджуються законами України, мають бути включені до цього Закону. Забороняється...


Статья 6. Добровільне страхування та його види 

Добровільне страхування - це страхування, яке здійснюється на основі договору між страхувальником і страховиком. Загальні умови і порядок здійснення добровільного страхування визначаються...


Статья 7. Види обов'язкового страхування 

В Україні здійснюються такі види обов'язкового страхування: 

1) медичне страхування; 

2) особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників (крім тих, які...


Статья 8. Страховий ризик і страховий випадок 

Страховий ризик - певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання. 

Страховий випадок - подія, передбачена договором...


Статья 9. Страхова сума, страхова виплата, страхове відшкодування і франшиза 

Страхова сума - грошова сума, в межах якої страховик відповідно до умов страхування зобов'язаний провести виплату при настанні страхового випадку. 

Страхова виплата - грошова...


Статья 10. Страховий платіж, страховий тариф 

Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) - плата за страхування, яку страхувальник зобов'язаний внести страховику згідно з договором страхування. 

Страховий тариф -...


Статья 11. Співстрахування 

Предмет договору страхування може бути застрахований за одним договором страхування та за згодою страхувальника кількома страховиками (співстрахування). При цьому в договорі повинні міститися...


Статья 12. Перестрахування 

Перестрахування - страхування одним страховиком (цедентом, перестрахувальником) на визначених договором умовах ризику виконання частини своїх обов'язків перед страхувальником у іншого...


Статья 13. Об'єднання страховиків 

Страховики можуть утворювати спілки, асоціації та інші об'єднання для координації своєї діяльності, захисту інтересів своїх членів та здійснення спільних програм, якщо їх утворення не...


Статья 14. Товариства взаємного страхування 

Фізичні особи та юридичні особи з метою страхового захисту своїх майнових інтересів можуть створювати товариства взаємного страхування в порядку і на умовах, визначених законодавством...


Статья 15. Посередницька діяльність у сфері страхування 

Страхова діяльність в Україні може провадитися за участю страхових посередників. Страховими посередниками можуть бути страхові або перестрахові брокери, страхові агенти. 

...


Статья 16. Договір страхування 

Договір страхування - це письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату...


Статья 17. Правила страхування 

Правила страхування розробляються страховиком для кожного виду страхування окремо і підлягають реєстрації в Уповноваженому органі при видачі ліцензії на право здійснення відповідного виду...


Статья 18. Укладання і початок дії договору страхування 

Для укладання договору страхування страхувальник подає страховику письмову заяву за формою, встановленою страховиком, або іншим чином заявляє про свій намір укласти договір страхування. При...


Статья 19. Валюта страхування 

Страхувальники згідно з укладеними договорами страхування мають право вносити платежі лише у грошовій одиниці України, а страхувальник-нерезидент - у іноземній вільно конвертованій валюті або...


Статья 20. Обов'язки страховика 

Страховик зобов'язаний: 

1) ознайомити страхувальника з умовами та правилами страхування; 

2) протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання...


Статья 21. Обов'язки страхувальника 

Страхувальник зобов'язаний: 

1) своєчасно вносити страхові платежі; 

2) при укладанні договору страхування надати інформацію страховикові про всі відомі йому...


Статья 22. Зміна страхувальника - фізичної особи в договорі страхування 

У разі смерті страхувальника - фізичної особи, який уклав договір майнового страхування, права і обов'язки страхувальника переходять до осіб, які одержали це майно в спадщину. Страховик або...


Статья 23. Наслідки втрати страхувальником прав юридичної особи 

Якщо страхувальник - юридична особа припиняється і встановлюються його правонаступники, права та обов'язки страхувальника переходять до правонаступника. 


Статья 24. Наслідки визнання страхувальника - фізичної особи недієздатним

{ Назва статті 24 в редакції Закону N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 } 

У разі визнання судом страхувальника-громадянина недієздатним його права і обов'язки за договором...


Статья 25. Порядок і умови здійснення страхових виплат та страхового відшкодування 

Здійснення страхових виплат і виплата страхового відшкодування проводиться страховиком згідно з договором страхування на підставі заяви страхувальника (його правонаступника або третіх осіб,...


Статья 26. Відмова у страхових виплатах або страховому відшкодуванні 

Підставою для відмови страховика у здійсненні страхових виплат або страхового відшкодування є: 

1) навмисні дії страхувальника або особи, на користь якої укладено договір...


Статья 27. Перехід до страховика прав страхувальника щодо особи, відповідальної за заподіяні збитки 

До страховика, який виплатив страхове відшкодування за договором майнового страхування, в межах фактичних затрат переходить право вимоги, яке страхувальник або інша особа, що одержала страхове...


Статья 28. Припинення дії договору страхування 

Дія договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою сторін, а також у разі: 

1) закінчення строку дії; 

2) виконання страховиком зобов'язань перед...


Статья 29. Недійсність договору страхування 

Договір страхування вважається недійсним з моменту його укладання у випадках, передбачених Цивільним кодексом України ( 435-15 ). 

Відповідно до цього Закону договір страхування...


Статья 30. Умови забезпечення платоспроможності страховиків 

Страховики зобов'язані дотримуватися таких умов забезпечення платоспроможності: 

наявності сплаченого статутного фонду для страховиків-резидентів або гарантійного депозиту для...


Статья 31. Страхові резерви 

Страхові резерви утворюються страховиками з метою забезпечення майбутніх виплат страхових сум і страхового відшкодування залежно від видів страхування (перестрахування). 

...


Статья 32. Фонди страхових гарантій 

З метою додаткового забезпечення страхових зобов'язань страховики можуть на підставі договору створити Фонд страхових гарантій, який є юридичною особою. Державна реєстрація Фонду здійснюється...


Статья 33. Особливості ведення бухгалтерського обліку та звітності страховиків 

Страховики зобов'язані щоквартально подавати Уповноваженому органу фінансову звітність та інші звітні дані за формою, встановленою Уповноваженим органом, затверджені власником (уповноваженим...


Статья 34. Публікація страховиками річних балансів 

Страховики публікують свій річний баланс за формою і в порядку, встановленими Уповноваженим органом. 

Достовірність та повнота річного балансу і звітності страховиків повинна бути...


Статья 35. Державний нагляд за страховою діяльністю 

Державний нагляд за страховою діяльністю здійснюється з метою дотримання вимог законодавства України про страхування, ефективного розвитку страхових послуг, запобігання неплатоспроможності...


Статья 36. Функції національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

{ Назва статті 36 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 } 

Основними функціями Уповноваженого органу є: 

1) ведення єдиного...


Статья 37. Права національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

{ Назва статті 37 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 } 

Уповноважений орган має право: 

1) одержувати в установленому...


Статья 38. Ліцензування страхової діяльності 

Уповноважений орган видає страховикам ліцензію на проведення конкретних видів страхування. 

Страховики, які отримали ліцензію на страхування життя, не мають права займатися іншими...


Статья 39. Відмова у видачі ліцензії на проведення страхової діяльності та розгляд спорів щодо її відкликання 

Підставою для відмови у видачі юридичній особі ліцензії на здійснення страхової діяльності може бути невідповідність документів, що додаються до заяви, вимогам чинного законодавства...


Статья 40. Таємниця страхування 

Посадові особи Уповноваженого органу у випадку розголошення в будь-якій формі відомостей, що є таємницею страхування, несуть відповідальність, передбачену законом. 

Конфіденційна...


Статья 41. Взаємовідносини страховика і держави 

Страховик не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава - за зобов'язаннями страховика. 

Не допускається, за винятком обов'язкових видів страхування, страхування життя, майна...


Статья 42. Гарантії прав та законних інтересів страховиків 

Держава гарантує дотримання і захист майнових та інших прав і законних інтересів страховиків, умов вільної конкуренції у здійсненні страхової діяльності. 

Втручання в діяльність...


Статья 43. Ліквідація, реорганізація та санація страховика 

Уповноважений орган має право призначити проведення примусової санації страховика-резидента у разі: { Абзац перший частини першої статті 43 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2774-IV (...


Статья 44. Страхування іноземців, осіб без громадянства та іноземних юридичних осіб на території України 

Іноземці, особи без громадянства та іноземні юридичні особи на території України користуються правом на страховий захист нарівні з громадянами і юридичними особами України. 


Статья 45. Розгляд спорів 

Спори, пов'язані із страхуванням, вирішуються в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 


Статья 46. Міжнародні договори 

Якщо міжнародним договором України, згода на обов\'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, то на території України...