Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про судову експертизу від 25.02.1994 № 4038-XII ЗУ Про судову експертизу - Закони України 2014

Про судову експертизуСтатья 1. Поняття судової експертизи 

Судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів...


Статья 2. Законодавство України про судову експертизу 

Законодавство України про судову експертизу складається із цього Закону, інших нормативно-правових актів. 

Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною...


Статья 3. Принципи судово-експертної діяльності 

Судово-експертна діяльність здійснюється на принципах законності, незалежності, об'єктивності і повноти дослідження. 


Статья 4. Гарантії незалежності судового експерта та правильності його висновку 

Незалежність судового експерта та правильність його висновку забезпечуються: 

процесуальним порядком призначення судового експерта; 

забороною під загрозою передбаченої законом...


Статья 5. Максимальне збереження об'єктів дослідження 

Під час проведення судових експертиз об'єкти дослідження можуть бути пошкоджені або витрачені лише у тій мірі, в якій це необхідно для дослідження. 


Статья 6. Забезпечення умов праці судового експерта за місцезнаходженням об'єктів дослідження 

Якщо судову експертизу необхідно провести на місці події або за місцезнаходженням об'єкта дослідження, особа або орган, які її призначили, повинні забезпечити судовому експертові безперешкодний...


Статья 7. Суб'єкти судово-експертної діяльності 

Судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, а також у випадках і на умовах, визначених цим Законом, судові експерти, які не є працівниками зазначених...


Статья 8. Науково-методичне та організаційно-управлінське забезпечення судово-експертної діяльності

( Назва статті 8 в редакції Закону N 1992-IV ( 1992-15 ) від 09.09.2004 ) 

Організація науково-методичного забезпечення судово-експертної діяльності та організаційно-управлінські засади...


Статья 9. Державний Реєстр атестованих судових експертів 

Атестовані відповідно до цього Закону судові експерти включаються до державного Реєстру атестованих судових експертів, ведення якого покладається на Міністерство юстиції України. 

Особа...


Статья 10. Особи, які можуть бути судовими експертами 

Судовими експертами можуть бути особи, які мають необхідні знання для надання висновку з досліджуваних питань.

{ Частина перша статті 10 із змінами, внесеними згідно і Законом N 1992-IV...


Статья 11. Особи, які не можуть бути судовими експертами 

Не може залучатися до виконання обов’язків судового експерта особа, визнана в установленому законом порядку недієздатною, а також та, яка має не зняту або не погашену судимість, або на яку...


Статья 12. Обов'язки судового експерта 

Незалежно від виду судочинства судовий експерт зобов'язаний: 

1) провести повне дослідження і дати обгрунтований та об'єктивний письмовий висновок; 

2) на вимогу особи або органу,...


Статья 13. Права судового експерта 

Незалежно від виду судочинства судовий експерт має право: 

1) ознайомлюватися з матеріалами справи, що стосуються предмета судової експертизи, і подавати клопотання про надання...


Статья 14. Відповідальність судового експерта 

Судовий експерт на підставах і в порядку, передбаченими законодавством, може бути притягнутий до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної чи кримінальної відповідальності.  

...


Статья 15. Фінансування судово-експертної діяльності 

Проведення науково-дослідними установами судових експертиз наукових розробок з питань організації та проведення судових експертиз фінансується за рахунок Державного бюджету України. 

...


Статья 16. Атестація судового експерта 

Метою атестації судового експерта є оцінка професійного рівня фахівців, які залучаються до проведення судових експертиз або беруть участь у розробках теоретичної та методичної бази судової...


Статья 17. Експертно-кваліфікаційні комісії 

Для присвоєння та позбавлення кваліфікації судового експерта і кваліфікаційних класів створюються експертно-кваліфікаційні комісії при міністерствах та інших центральних органах виконавчої...


Статья 18. Оплата праці та соціальний захист судових експертів 

{ Установити, що у 2007 році працюючим пенсіонерам, на яких поширюється дія цього Закону, достроково призначена пенсія за віком (з урахуванням підпункту "г" пункту 1 статті 26 Закону України...


Статья 19. Охорона державних спеціалізованих установ, що проводять судові експертизи

{ Назва статті 19 в редакції Закону N 1992-IV ( 1992-15 ) від 09.09.2004 } 

Охорона приміщень і територій установ судових експертиз Міністерства юстиції України і Міністерства охорони...


Статья 20. Інформаційне забезпечення 

Підприємства, установи, організації незалежно від форми власності зобов'язані надавати безоплатно інформацію, необхідну для проведення судових експертиз, державним спеціалізованим установам, а...


Статья 21. Кадрове забезпечення 

Підготовка фахівців для державних спеціалізованих установ, що проводять судові експертизи, здійснюється вищими навчальними закладами; спеціалізація та підвищення кваліфікації проводяться на...


Статья 22. Проведення судової експертизи за дорученням відповідного органу чи особи іншої держави 

У разі проведення судової експертизи за дорученням відповідного органу чи особи іншої держави, з якою Україна має угоду про взаємну правову допомогу і співробітництво, застосовується...


Статья 23. Залучення фахівців з інших держав для спільного проведення судових експертиз 

Керівники державних спеціалізованих установ, що проводять судові експертизи, у необхідних випадках мають право за згодою органу або особи, що призначили судову експертизу, включати до складу...


Статья 24. Міжнародне наукове співробітництво 

Державні спеціалізовані установи, що виконують судові експертизи, користуються правом встановлювати міжнародні наукові зв'язки з установами судових експертиз, криміналістики тощо інших держав,...