Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про телекомунікації від 18.11.2003 № 1280-IV ЗУ Про телекомунікації - Закони України 2014

Про телекомунікаціїСтатья 1. Визначення основних термінів 

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 

абонент - споживач телекомунікаційних послуг, який отримує телекомунікаційні послуги на умовах договору, котрий передбачає...


Статья 2. Мета Закону 

1. Метою цього Закону є забезпечення повсюдного надання телекомунікаційних послуг достатніх асортименту, обсягу та якості шляхом обмеженого регулювання ринкових відносин для сприяння...


Статья 3. Призначення телекомунікацій 

1. Сфера телекомунікацій є складовою частиною галузі зв'язку України. 

2. Телекомунікації є невід'ємною частиною виробничої та соціальної інфраструктури України і призначені для...


Статья 4. Законодавство про телекомунікації 

1. Законодавство України про телекомунікації складається з Конституції України ( 254к/96-ВР ), цього Закону та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в цій сфері. 


Статья 5. Сфера дії Закону 

1. Дія цього Закону поширюється на відносини суб'єктів ринку телекомунікацій щодо надання та отримання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального...


Статья 6. Принципи діяльності у сфері телекомунікацій 

1. Основними принципами діяльності у сфері телекомунікацій є: 

1) доступ споживачів до загальнодоступних телекомунікаційних послуг, які необхідні їм для задоволення власних потреб,...


Статья 7. Мова у сфері телекомунікацій 

Мова у сфері телекомунікацій визначається статтею 25 Закону України "Про засади державної мовної політики" ( 5029-17 ).

{ Стаття 7 в редакції Закону N 5029-VI ( 5029-17 ) від 03.07.2012...


Статья 8. Обліково-звітний час у сфері телекомунікацій 

1. При здійсненні діяльності у сфері телекомунікацій застосовується єдиний обліково-звітний час - київський. 

2. У міжнародних телекомунікаціях обліково-звітний час визначається...


Статья 9. Охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, безпека телекомунікацій 

1. Охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються...


Статья 10. Землі телекомунікацій 

1. До земель телекомунікацій як складової частини земель зв'язку належать земельні ділянки, що надаються в установленому порядку у власність або передаються їх власниками в постійне або...


Статья 11. Взаємодія операторів телекомунікацій з органами державної влади, органами місцевого самоврядування та іншими особами 

1. Взаємодія операторів телекомунікацій з органами державної влади та органами місцевого самоврядування стосовно отримання ними телекомунікаційних послуг здійснюється на договірних засадах...


Статья 12. Науково-технічне забезпечення функціонування і розвитку телекомунікацій 

1. Науково-технічне забезпечення функціонування й розвитку телекомунікацій здійснюється шляхом організації наукових досліджень, створення нормативно-правової бази та розроблення нормативної...


Статья 13. Органи управління у сфері телекомунікацій 

1. Державне управління у сфері телекомунікацій здійснюють: 

Кабінет Міністрів України; 

центральний орган виконавчої влади в галузі зв'язку; 

інші органи виконавчої влади...


Статья 14. Компетенція Кабінету Міністрів України у сфері телекомунікацій 

1. Кабінет Міністрів України: 

1) забезпечує проведення державної політики у сфері телекомунікацій; 

2) забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності у сфері...


Статья 15. Повноваження центрального органу виконавчої влади в галузі зв'язку 

1. Центральний орган виконавчої влади в галузі зв'язку (ЦОВЗ): 

1) розробляє пропозиції щодо державної політики у сфері телекомунікацій і реалізує її у межах своїх повноважень; 

...


Статья 16. Мета державного регулювання 

{ Назва статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3610-VI ( 3610-17 ) від 07.07.2011 } 

1. Метою державного регулювання у сфері телекомунікацій є максимальне задоволення попиту...


Статья 17. Орган державного регулювання у сфері телекомунікацій 

1. Органом державного регулювання у сфері телекомунікацій є національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації. 

2. Національна комісія, що здійснює...


Статья 18. Повноваження національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації 

1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації: 

1) вносить пропозиції до органів державної влади щодо проектів законів та інших...


Статья 19. Нагляд за ринком телекомунікацій 

1. Державний нагляд за ринком телекомунікацій здійснюється шляхом: { Абзац перший частини першої статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2299-VI ( 2299-17 ) від 01.06.2010...


Статья 19-1. Порядок здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій 

1. Державний нагляд за ринком телекомунікацій здійснюється шляхом проведення планових і позапланових перевірок, інших заходів відповідно до законодавства, спрямованих на запобігання, виявлення...


Статья 20. Склад, порядок призначення членів національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації 

1. Комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, як колегіальний орган утворюється у складі Голови Комісії та шести членів Комісії. 

Голова та члени...


Статья 21. Діяльність національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, щодо захисту прав споживачів 

1. З метою захисту прав споживачів національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, співпрацює з організаціями, які представляють інтереси споживачів,...


Статья 22. Відкритість діяльності національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації 

1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, забезпечує відкритість своєї діяльності. 

2. Порядок денний засідань національної комісії, що...


Статья 22-1. Фінансування діяльності національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації 

1. Фінансування діяльності національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

{ Закон...


Статья 22-2. Науково-методичне та інформаційне забезпечення діяльності національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації 

1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, для виконання покладених на неї завдань може утворювати консультативні та інші дорадчі органи....


Статья 23. Відповідальність посадових осіб національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації 

1. За порушення вимог цього Закону, інших актів законодавства, за невиконання або неналежне виконання своїх службових обов'язків, внаслідок чого порушені права та інтереси суб'єктів ринку...


Статья 24. Умови застосування технічних засобів телекомунікацій 

1. Умовами застосування технічних засобів телекомунікацій є їх відповідність стандартам і технічним регламентам. Технічні засоби телекомунікацій повинні мати виданий у встановленому...


Статья 25. Стандартизація у сфері телекомунікацій 

1. Метою стандартизації у сфері телекомунікацій є створення єдиної системи державних і галузевих стандартів та інших нормативних документів, які визначають вимоги до телекомунікаційних мереж,...


Статья 26. Метрологічне забезпечення у сфері телекомунікацій 

1. Метрологічне забезпечення у сфері телекомунікацій здійснюється ЦОВЗ з метою забезпечення єдності і необхідної точності вимірювань відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну...


Статья 27. Телекомунікаційна мережа загального користування 

1. Розвиток та вдосконалення телекомунікаційних мереж загального користування України здійснюється відповідно до Концепції розвитку телекомунікацій України із застосуванням новітніх технологій...


Статья 28. Використання телекомунікаційних мереж загального користування для потреб телебачення та радіомовлення 

1. Використання ресурсів телекомунікаційних мереж загального користування для потреб телебачення та радіомовлення здійснюється на договірних засадах відповідно до законодавства. 

2....


Статья 29. Оперативно-технічне управління телекомунікаційними мережами загального користування в період надзвичайного стану 

1. Управління телекомунікаційними мережами загального користування та відповідальність за забезпечення їх сталості в період надзвичайного стану покладається на ЦОВЗ. 

2. Для забезпечення...


Статья 30. Визначення напрямів розвитку телекомунікаційних мереж загального користування 

1. Пріоритетні напрями розвитку телекомунікаційних мереж загального користування визначаються Концепцією розвитку телекомунікацій України. Кабінет Міністрів України, ЦОВЗ, національна комісія,...


Статья 31. Проектування, будівництво, реконструкція і модернізація телекомунікаційних мереж 

1. Проекти будівництва, реконструкції та модернізації телекомунікаційних мереж підлягають експертизі відповідно до статті 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" ( 3038-17...


Статья 32. Права споживачів телекомунікаційних послуг 

1. Споживачі під час замовлення та/або отримання телекомунікаційних послуг мають право на: 

1) державний захист своїх прав; 

2) вільний доступ до телекомунікаційних...


Статья 33. Обов'язки споживачів телекомунікаційних послуг 

1. Споживачі телекомунікаційних послуг зобов'язані дотримуватися Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг ( 295-2012-п ), що затверджує Кабінет Міністрів України, зокрема: 

...


Статья 34. Захист інформації про споживача 

1. Оператори, провайдери телекомунікацій повинні забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних...


Статья 35. Захист інтересів споживачів у разі припинення діяльності оператором, провайдером телекомунікацій з надання телекомунікаційних послуг 

1. Оператор, провайдер телекомунікацій, який припиняє діяльність з надання телекомунікаційних послуг, зобов'язаний попередити споживачів не пізніше ніж за три місяці до припинення надання...


Статья 36. Відповідальність споживачів телекомунікаційних послуг 

1. Споживачі телекомунікаційних послуг несуть відповідальність за порушення норм цього Закону, Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг відповідно до закону. 

2. У разі...


Статья 37. Правові основи діяльності операторів і провайдерів телекомунікацій 

1. Оператори, провайдери телекомунікацій здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства про телекомунікації. 

2. Правовими основами діяльності операторів, провайдерів...


Статья 38. Права операторів, провайдерів телекомунікацій 

1. Оператори телекомунікацій мають право на: 

1) здійснення діяльності у сфері телекомунікацій відповідно до законодавства; 

2) отримання ліцензій відповідно до цього...


Статья 39. Обов'язки операторів і провайдерів телекомунікацій 

1. Оператори телекомунікацій зобов'язані: 

1) здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій відповідно до законодавства за умови включення до реєстру операторів, провайдерів...


Статья 40. Відповідальність операторів, провайдерів телекомунікацій 

1. Оператор, провайдер телекомунікацій несе перед споживачами за ненадання або неналежне надання телекомунікаційних послуг таку майнову відповідальність: 

1) за ненадання оплачених...


Статья 41. Персонал операторів, провайдерів телекомунікацій 

1. Персоналом оператора, провайдера телекомунікацій є всі працівники, які перебувають з ним у трудових відносинах. 

2. Персонал оператора, провайдера телекомунікацій несе...


Статья 42. Здійснення діяльності у сфері телекомунікацій 

1. Діяльність у сфері телекомунікацій здійснюється за умови включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій ( z1958-12 ), а у визначених законом випадках також за наявності...


Статья 43. Основні принципи ліцензування у сфері телекомунікацій 

1. Основними принципами ліцензування у сфері телекомунікацій є: 

1) створення відкритих, недискримінаційних і прозорих умов доступу до ринку телекомунікацій та діяльності на...


Статья 44. Правила здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та ліцензійні умови 

1. Правила здійснення діяльності у сфері телекомунікацій є нормативно-правовим актом, що містить перелік організаційних, кваліфікаційних, технологічних вимог, обов'язкових для виконання при...


Статья 45. Документи, що подаються для одержання ліцензії 

1. Суб'єкт господарювання, який має намір здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій, що ліцензується, особисто, через уповноважений ним орган чи особу або рекомендованим листом з описом...


Статья 46. Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії 

1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову в її видачі у строк, що не перевищує 30 робочих...


Статья 47. Обмеження кількості ліцензій та проведення конкурсу на отримання ліцензії в таких випадках 

1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, може прийняти рішення про обмеження кількості ліцензій на види діяльності у сфері надання...


Статья 48. Видача ліцензії та її копій 

1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, повинна оформити ліцензію не пізніше ніж за три робочі дні від дня надходження документа, що...


Статья 49. Продовження строку дії ліцензії 

1. У разі якщо суб'єкт господарювання має намір здійснювати зазначений у ліцензії вид діяльності у сфері телекомунікацій після закінчення строку її дії, він повинен не пізніше ніж за чотири...


Статья 50. Переоформлення ліцензії 

1. Підставами для переоформлення ліцензії є: 

1) зміна найменування юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності; 

2)...


Статья 51. Зміна даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії 

1. Суб'єкт господарювання зобов'язаний письмово повідомляти національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, про всі зміни даних, зазначених у...


Статья 52. Видача дубліката ліцензії 

1. Підставами для видачі дубліката ліцензії є: 

1) втрата ліцензії; 

2) пошкодження бланка ліцензії. 

2. У разі втрати ліцензії суб'єкт господарювання зобов'язаний...


Статья 53. Плата за видачу, переоформлення, видачу дубліката, копії ліцензії, продовження терміну її дії 

1. За видачу ліцензій, їх переоформлення, видачу дублікатів, копій і продовження терміну їх дії справляється плата, розмір та порядок ( 773-2004-п ) зарахування якої до Державного бюджету...


Статья 55. Анулювання ліцензії 

1. Підставами для анулювання ліцензії є: 

1) заява суб'єкта господарювання про анулювання ліцензії; 

2) акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом...


Статья 56. Адміністрування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет 

1. Адміністрування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет включає комплекс організаційно-технічних заходів, необхідних для забезпечення функціонування технічних засобів...


Статья 57. Принципи взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж 

1. При здійсненні взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж повинні бути дотримані такі принципи: 

1) технічні, організаційні та економічні умови взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж,...


Статья 58. Обов'язки операторів при взаємоз'єднанні телекомунікаційних мереж 

1. Оператори телекомунікацій зобов'язані: 

1) дотримуватися технічних вимог, установлених для телекомунікаційних мереж; 

2) надавати іншим операторам телекомунікацій, які бажають...


Статья 59. Каталог пропозицій щодо взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж 

1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, затверджує і не менше одного разу на рік публікує в офіційному бюлетені каталог пропозицій операторів...


Статья 60. Особливості укладення, зміни та розірвання договору про взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж 

1. Укладення договору про взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж здійснюється операторами, провайдерами телекомунікацій відповідно до обов'язкових вимог до договору про взаємоз'єднання, які...


Статья 61. Досудове врегулювання спорів про взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж 

1. Якщо оператори телекомунікацій не досягли згоди щодо укладення, зміни чи розірвання договору, що регулює взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж, а також у разі неодержання відповіді в...


Статья 62. Загальнодоступні телекомунікаційні послуги 

1. До загальнодоступних телекомунікаційних послуг належать: підключення кінцевого обладнання споживача до телекомунікаційних мереж фіксованого зв'язку загального користування (універсальний...


Статья 63. Порядок надання та отримання телекомунікаційних послуг 

1. Телекомунікаційні послуги надаються відповідно до законодавства. 

2. Умови надання телекомунікаційних послуг: 

1) укладення договору між оператором, провайдером телекомунікацій...


Статья 64. Особливості розвитку, надання та фінансування загальнодоступних телекомунікаційних послуг 

1. Основною метою розвитку та надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг є надання громадянам України, за регульованими державою тарифами, можливості задовольняти власні потреби в...


Статья 65. Надання телекомунікаційних послуг в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану 

1. Оператори, провайдери телекомунікацій в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану зобов'язані забезпечувати якісний зв'язок та оповіщення населення в порядку, визначеному...


Статья 66. Регулювання тарифів 

1. Тарифи на телекомунікаційні послуги встановлюються операторами, провайдерами телекомунікацій самостійно, за винятком випадків, передбачених у частині другій цієї статті. 

2....


Статья 67. Принципи регулювання тарифів 

1. Тарифне регулювання на ринку телекомунікацій України базується на таких принципах: 

1) базування розрахунків тарифів на собівартості цих послуг з урахуванням отримання...


Статья 68. Порядок розрахунків за телекомунікаційні послуги 

1. Розрахунки за телекомунікаційні послуги здійснюються на умовах договору про надання телекомунікаційних послуг між оператором, провайдером телекомунікацій та споживачем або без договору за...


Статья 69. Засади формування та розподілу номерного ресурсу України 

1. Номерний ресурс є технічно обмеженим ресурсом. 

2. Розробку та реалізацію технічної політики у формуванні номерного ресурсу здійснює ЦОВЗ. 

3. Розподіл, присвоєння та облік...


Статья 70. Розподіл, використання номерного ресурсу 

1. Номерний ресурс надається оператору телекомунікацій національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, на підставі дозволу ( z0679-07 ) на термін дії...


Статья 71. Розподіл і використання радіочастотного ресурсу 

1. Розподіл і використання радіочастотного ресурсу України для здійснення діяльності у сфері телекомунікацій проводиться відповідно до Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (...


Статья 72. Мета і загальні принципи міжнародного співробітництва 

1. Метою міжнародного співробітництва у сфері телекомунікацій є інтеграція телекомунікацій України у глобальні телекомунікації з урахуванням політичних та економічних інтересів...


Статья 73. Міжнародні договори 

1. Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про телекомунікації, застосовуються правила міжнародного договору. 


Статья 74. Взаємодія операторів телекомунікацій України з операторами телекомунікацій інших держав 

Взаємодія операторів телекомунікацій України з операторами телекомунікацій інших держав, розподіл між ними доходів від надання послуг міжнародного зв'язку, взаємоз'єднання мереж телекомунікацій...


Статья 75. Відповідальність за порушення законодавства про телекомунікації 

1. Особи, винні у порушенні законодавства про телекомунікації, притягуються до цивільної, адміністративної, кримінальної відповідальності відповідно до закону. 

2. Прибуток, отриманий...


Статья 148-1. Порушення Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг 

Здійснення дій, що призвели до зниження якості функціонування телекомунікаційних мереж, або самовільне (без відома оператора телекомунікацій) отримання телекомунікаційних послуг - 

тягне...


Статья 148-2. Порушення порядку та умов надання послуг зв'язку в мережах загального користування 

Порушення порядку та умов надання послуг зв'язку в мережах загального користування - 

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних...


Статья 148-4. Використання технічних засобів та обладнання, що застосовуються в мережах зв'язку загального користування, без документа про підтвердження відповідності 

Використання технічних засобів та обладнання, що застосовуються в мережах зв'язку загального користування операторами зв'язку без документа про підтвердження відповідності, - 

тягне за...


Статья 243. Органи національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, та Адміністрації зв'язку та радіочастот України 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства про...


Статья 148-5. Порушення правил про взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж загального користування 

Відмова в наданні необхідної інформації для взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж, доступу до цих мереж у всіх технічно можливих місцях, інформації щодо ідентифікації виклику і його...