Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про третейські суди від 11.05.2004 № 1701-IV ЗУ Про третейські суди - Закони України 2014

Про третейські судиСтатья 1. Сфера застосування цього Закону 

Цей Закон регулює порядок утворення та діяльності третейських судів в Україні та встановлює вимоги щодо третейського розгляду з метою захисту майнових і немайнових прав та охоронюваних законом...


Статья 2. Визначення термінів 

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: 

третейський суд - недержавний незалежний орган, що утворюється за угодою або відповідним рішенням заінтересованих...


Статья 3. Завдання третейського суду 

{ Положення статті 3 визнано конституційними згідно з Рішенням Конституційного Суду N 1-рп ( v001p710-08 ) від 10.01.2008 }

Завданням третейського суду є захист майнових і немайнових...


Статья 4. Принципи організації і діяльності третейського суду 

Третейський суд утворюється та діє на принципах: 

1) законності; 

2) незалежності третейських суддів та підкорення їх тільки законові; 

3) рівності всіх учасників...


Статья 5. Право передачі спору на розгляд третейського суду 

Юридичні та/або фізичні особи мають право передати на розгляд третейського суду будь-який спір, який виникає з цивільних чи господарських правовідносин, крім випадків, передбачених законом....


Статья 6. Підвідомчість справ третейським судам 

Третейські суди в порядку, передбаченому цим Законом, можуть розглядати будь-які справи, що виникають із цивільних та господарських правовідносин, за винятком: 

1) справ у спорах про...


Статья 7. Види третейських судів 

В Україні можуть утворюватися та діяти постійно діючі третейські суди та третейські суди для вирішення конкретного спору (суди ad hoc). 

Постійно діючі третейські суди та третейські суди...


Статья 8. Порядок утворення третейських судів 

Постійно діючі третейські суди можуть утворюватися та діяти при зареєстрованих згідно з чинним законодавством України: 

всеукраїнських громадських організаціях; 

всеукраїнських...


Статья 9. Державна реєстрація постійно діючого третейського суду 

Постійно діючий третейський суд підлягає державній реєстрації. 

Державна реєстрація постійно діючого третейського суду здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує...


Статья 10. Положення про постійно діючий третейський суд та регламент третейського суду 

Положення про постійно діючий третейський суд та регламент третейського суду затверджуються його засновником і публікуються. 

Положення про постійно діючий третейський суд повинно...


Статья 11. Законодавство, яке застосовується третейськими судами при вирішенні спорів 

Третейські суди вирішують спори на підставі Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів України. 

Третейський суд у випадках,...


Статья 12. Види і форма третейської угоди 

Третейська угода може бути укладена у вигляді третейського застереження в договорі, контракті або у вигляді окремої письмової угоди. 

Якщо сторони не домовилися про інше при передачі...


Статья 13. Третейська угода і правонаступництво сторін 

Якщо третейська угода укладена у вигляді третейського застереження, то вона вважається невід'ємною частиною угоди і щодо неї діють такі самі правила правонаступництва, що й до угоди в...


Статья 14. Призначення чи обрання третейського суду та третейських суддів 

Сторони мають право вільно призначати чи обирати третейський суд та третейських суддів. За домовленістю сторін вони можуть доручити третій особі (юридичній або фізичній) призначення чи обрання...


Статья 15. Обмін документами та письмовими матеріалами 

Обмін документами та письмовими матеріалами між сторонами, а також між сторонами і третейським судом чи третейськими суддями здійснюється у порядку, погодженому сторонами, і за вказаними ними...


Статья 16. Склад третейського суду 

Склад третейського суду формується шляхом призначення чи обрання третейських суддів (третейського судді). 

Третейський суд може розглядати справи в складі одного третейського судді або в...


Статья 17. Формування складу третейського суду 

Формування складу третейського суду в постійно діючому третейському суді здійснюється в порядку, встановленому регламентом третейського суду. 

Формування складу третейського суду в...


Статья 18. Вимоги до третейських суддів 

Третейські судді не є представниками сторін. Третейським суддею може бути призначена чи обрана особа, яка прямо чи опосередковано не заінтересована в результаті вирішення спору, а також має...


Статья 19. Підстави відводу чи самовідводу третейського судді 

Третейський суддя не може брати участі у розгляді справи, а після його призначення чи обрання підлягає відводу чи самовідводу: 

якщо він особисто чи опосередковано заінтересований у...


Статья 20. Порядок відводу чи самовідводу третейського судді 

У разі звернення до особи за отриманням згоди на обрання чи призначення її третейським суддею у конкретній справі ця особа повинна повідомити про наявність обставин, які є підставами для...


Статья 21. Припинення повноважень третейського судді, складу третейського суду 

Повноваження третейського судді припиняються: 

за погодженням сторін; 

у разі відводу чи самовідводу відповідно до цього Закону; 

у разі набрання законної сили...


Статья 22. Невиконання третейськими суддями своїх обов'язків 

У разі невиконання або неналежного виконання третейським суддею своїх обов'язків без поважних причин він несе відповідальність, передбачену регламентом третейського суду або Положенням про...


Статья 23. Заміна третейського судді 

У разі, якщо повноваження третейського судді припинені відповідно до цього Закону, інший третейський суддя призначається чи обирається згідно з правилами, які застосовувалися при призначенні чи...


Статья 24. Контракти третейських суддів 

У третейському суді для вирішення конкретного спору сторони та третейські судді такого третейського суду можуть укладати між собою контракти, в яких обумовлюються взаємні права і обов'язки та...


Статья 25. Склад витрат, пов'язаних з вирішенням спору третейським судом 

До складу витрат, пов'язаних з вирішенням спору третейським судом, належать: 

1) гонорари третейських суддів; 

2) третейський збір, розмір, строки та порядок сплати якого...


Статья 26. Розподіл витрат, пов'язаних з вирішенням спору третейським судом 

Розподіл витрат, пов'язаних з вирішенням спору третейським судом, між сторонами здійснюється третейським судом згідно з третейською угодою або регламентом третейського суду. В разі відсутності...


Статья 27. Компетенція третейського суду 

Третейський суд, з додержанням вимог цього Закону, самостійно вирішує питання про наявність або відсутність у нього компетенції для розгляду конкретної справи. 

Сторона має право заявити...


Статья 28. Визначення правил третейського розгляду 

Правила третейського розгляду у третейському суді для вирішення конкретного спору визначаються цим Законом та третейською угодою. 

Правила третейського розгляду, визначені угодою сторін...


Статья 29. Гласність третейського розгляду 

У разі, коли проти відкритого розгляду справи третейським судом висунуто хоча б однією стороною заперечення з мотивів додержання та збереження комерційної або банківської таємниці чи...


Статья 30. Місце проведення третейського розгляду 

Місцем проведення третейського розгляду справи у постійно діючому третейському суді є місцезнаходження цього третейського суду.

{ Частина перша статті 30 в редакції Закону N 1076-VI (...


Статья 31. Мова третейського розгляду 

Розгляд справ у третейському суді провадиться українською мовою, якщо інше не передбачено регламентом третейського суду чи угодою сторін. 

Сторона, яка надає документи чи письмові докази...


Статья 32. Конфіденційність 

Третейський суд, суддя третейського суду не вправі розголошувати відомості та інформацію, що стали йому відомі під час третейського розгляду, без згоди сторін або їх правонаступників....


Статья 33. Розгляд справ третейським судом та мирова угода 

Розгляд справи третейським судом починається з винесення відповідної ухвали та направлення її сторонам. 

Розгляд справ третейським судом не обмежений будь-якими строками, якщо інше не...


Статья 34. Учасники третейського розгляду 

Учасниками третейського розгляду є сторони та їх представники. 

Питання щодо участі третіх осіб та їх процесуальні права у третейському розгляді вирішуються третейським судом відповідно...


Статья 35. Форма та зміст позовної заяви 

Позовна заява подається у письмовій формі. 

У позовній заяві, що подається до третейського суду, повинні зазначатися: 

назва постійно діючого третейського суду або склад...


Статья 36. Відзив на позовну заяву 

Відповідач повинен надати третейському суду письмовий відзив на позовну заяву. Відзив на позовну заяву направляється позивачу та третейському суду в порядку та строки, що передбачені...


Статья 37. Зустрічний позов 

Відповідач вправі подати зустрічний позов для розгляду третейським судом, якщо такий позов є підвідомчим третейському суду та може бути предметом третейського розгляду відповідно до третейської...


Статья 38. Докази 

Доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких третейський суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інші обставини, що мають...


Статья 39. Участь та права сторін у засіданні третейського суду 

Третейський розгляд здійснюється у засіданні третейського суду за участю сторін або їх представників, якщо сторони не домовилися про інше щодо їхньої участі в засіданні. 

Третейський суд...


Статья 40. Забезпечення позову 

Якщо сторони не домовилися про інше, третейський суд може за заявою будь-якої сторони розпорядитися про вжиття стороною таких забезпечувальних заходів щодо предмета спору, які він вважає...


Статья 41. Наслідки неподання сторонами документів, інших письмових матеріалів або неявки сторін 

Ненадання витребуваних третейським судом доказів, інших письмових документів чи матеріалів, неявка у засідання третейського суду сторін або їхніх представників, які належним чином були...


Статья 42. Невиконання чи неналежне виконання стороною процесуальних дій 

Невиконання або неналежне виконання однією із сторін вимог щодо необхідності вчинення певних процесуальних дій, передбачених третейською угодою у третейському суді для вирішення конкретного...


Статья 43. Призначення експертизи 

З метою правильного вирішення спору третейський суд має право зобов'язати сторони чи одну із сторін замовити проведення експертизи для роз'яснення питань, що потребують спеціальних знань, про...


Статья 44. Протокол засідання третейського суду 

Протокол засідання третейського суду ведеться лише в разі наявності угоди між сторонами про ведення протоколу або коли ведення протоколу передбачено регламентом третейського суду. 

Для...


Статья 45. Прийняття рішення третейським судом 

Рішення третейського суду приймається після дослідження усіх обставин справи третейським суддею, що одноособово розглядав справу, або більшістю голосів третейських суддів, які входять до складу...


Статья 46. Вимоги до рішення третейського суду 

Рішення третейського суду викладається у письмовій формі і підписується третейським суддею, який одноособово розглядав справу, або повним складом третейського суду, що розглядав справу, в тому...


Статья 47. Додаткове рішення 

Якщо сторони не домовилися про інше, будь-яка із сторін, повідомивши про це іншу сторону, може протягом семи днів після одержання рішення звернутися до третейського суду із заявою про прийняття...


Статья 48. Роз'яснення рішення 

Якщо сторони не домовилися про інше, будь-яка із сторін, повідомивши про це іншу сторону, має право протягом семи днів після одержання рішення звернутися до третейського суду із заявою про...


Статья 49. Виправлення рішення 

Третейський суд у тому ж складі, з власної ініціативи або за заявою сторони третейського розгляду, може виправити у рішенні описки, арифметичні помилки або будь-які інші неточності, про що...


Статья 50. Обов'язковість рішення третейського суду 

Сторони, які передали спір на вирішення третейського суду, зобов'язані добровільно виконати рішення третейського суду, без будь-яких зволікань чи застережень. 

Сторони та третейський суд...


Статья 51. Оскарження рішення третейського суду 

Рішення третейського суду є остаточним і оскарженню не підлягає, крім випадків, передбачених цим Законом. 

Рішення третейського суду може бути оскаржене сторонами, третіми особами, а...


Статья 52. Ухвали третейського суду 

З питань, що виникають у процесі розгляду справи і не стосуються суті спору, третейський суд постановляє ухвали. 


Статья 53. Припинення третейського розгляду 

Третейський суд постановляє ухвалу про припинення третейського розгляду в таких випадках: 

спір не підлягає вирішенню в третейських судах України; 

є рішення компетентного суду...


Статья 54. Зберігання матеріалів справ, розглянутих третейським судом 

Справи, розглянуті постійно діючим третейським судом, зберігаються у цьому третейському суді протягом 10 років з дня прийняття рішення третейського суду. 

Справи, розглянуті третейським...


Статья 55. Виконання рішення третейського суду 

Рішення третейського суду виконуються зобов'язаною стороною добровільно, в порядку та строки, що встановлені в рішенні. 

Якщо в рішенні строк його виконання не встановлений, рішення...


Статья 56. Порядок видачі виконавчого документа 

Заява про видачу виконавчого документа може бути подана до компетентного суду протягом трьох років з дня прийняття рішення третейським судом. Така заява підлягає розгляду компетентним судом...


Статья 57. Примусове виконання рішення третейського суду 

Рішення третейського суду, яке не виконано добровільно, підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження" ( 606-14 ). 

Виконавчий...


Статья 58. Самоврядування третейських суддів 

{ Положення частини першої статті 58 визнано конституційними згідно з Рішенням Конституційного Суду N 1-рп ( v001p710-08 ) від 10.01.2008 }

Для представництва та захисту інтересів...


Статья 59. Повноваження Голови Третейської палати України 

Голова Третейської палати України: 

представляє Третейську палату України у взаємовідносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними...