Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про туризм від 15.09.1995 № 324/95-ВР ЗУ Про туризм - Закони України 2014

Про туризмСтатья 1. Визначення термінів 

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 

туризм - тимчасовий виїзд особи з місця проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи інших...


Статья 2. Законодавство України про туризм 

Законодавство України про туризм складається з Конституції України ( 254к/96-ВР ), цього Закону, інших нормативно-правових актів, виданих відповідно до них. 

Майнові відносини в...


Статья 3. Туристичні ресурси України 

Туристичними ресурсами України є пропоновані або такі, що можуть пропонуватися, туристичні пропозиції на основі та з використанням об'єктів державної, комунальної чи приватної...


Статья 4. Організаційні форми та види туризму 

Організаційними формами туризму є міжнародний і внутрішній туризм. 

До міжнародного туризму належать: в'їзний туризм - подорожі в межах України осіб, які постійно не проживають на...


Статья 5. Учасники відносин, що виникають при здійсненні туристичної діяльності 

Учасниками відносин, що виникають при здійсненні туристичної діяльності, є юридичні та фізичні особи, які створюють туристичний продукт, надають туристичні послуги (перевезення, тимчасового...


Статья 6. Основні способи та цілі державного регулювання в галузі туризму. Основні пріоритетні напрями державної політики в галузі туризму 

Держава проголошує туризм одним з пріоритетних напрямів розвитку економіки та культури і створює умови для туристичної діяльності. 

Реалізація державної політики в галузі туризму...


Статья 7. Органи, що здійснюють регулювання в галузі туризму 

Регулювання в галузі туризму здійснюється Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері...


Статья 8. Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування в галузі туризму 

1. До виключних повноважень Верховної Ради України в галузі туризму належать: 

визначення основних напрямів державної політики в галузі туризму; 

визначення правових...


Статья 9. Повноваження Кабінету Міністрів України в галузі туризму 

Кабінет Міністрів України відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України: 

здійснює державне управління та забезпечує реалізацію державної політики в галузі...


Статья 10. Повноваження центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сфері туризму та курортів 

1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері туризму та курортів: 

організує та забезпечує реалізацію державної політики в галузі...


Статья 11. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів місцевого самоврядування в галузі туризму 

1. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації в межах своїх повноважень: 

здійснюють виконавчі та організаційно-розпорядчі функції щодо організації...


Статья 12. Програми розвитку туризму в Україні 

Для забезпечення охорони туристичних ресурсів України, їх збереження та відновлення, раціонального використання, забезпечення безпеки туризму, конституційних прав громадян на відпочинок та...


Статья 13. Безпека в галузі туризму 

Безпека в галузі туризму - сукупність факторів, що характеризують соціальний, економічний, правовий та інший стан забезпечення прав і законних інтересів громадян, юридичних осіб та держави в...


Статья 14. Захист інтересів українських туристів за межами України 

Держава гарантує захист законних прав та інтересів громадян України, які здійснюють туристичні подорожі за кордон. 

У разі виникнення надзвичайних ситуацій держава вживає заходів...


Статья 15. Фінансове забезпечення відповідальності туроператора та турагента 

З метою забезпечення прав та законних інтересів громадян - споживачів туристичних послуг туроператор та турагент зобов'язані здійснити фінансове забезпечення своєї цивільної відповідальності...


Статья 16. Страхування туристів при здійсненні туристичних поїздок 

Страхування туристів (медичне та від нещасного випадку) є обов'язковим і забезпечується суб'єктами туристичної діяльності на основі угод із страховиками. Туристи вправі самостійно укладати...


Статья 17. Ліцензування туристичної діяльності 

З метою створення рівних можливостей суб'єктам туристичної діяльності на ринку туристичних послуг та забезпечення захисту прав і законних інтересів громадян, захисту навколишнього природного...


Статья 18. Сертифікація і стандартизація у сфері туристичної діяльності 

Державна система стандартизації у сфері туристичної діяльності спрямована на: 

захист інтересів споживачів і держави з питань безпеки туризму, життя і здоров'я громадян, охорони...


Статья 19. Встановлення категорій об'єктів туристичної інфраструктури 

З метою підвищення рівня туристичного обслуговування, сприяння споживачам у свідомому виборі туристичних послуг, забезпечення рівних можливостей суб'єктам туристичної діяльності на ринку...


Статья 19-1. Інформування споживачів про умови надання туристичних послуг 

Будь-яка інформація, надана туроператором (турагентом), повинна містити достовірні відомості про умови договору на туристичне обслуговування. 

Інформація про умови надання...


Статья 20. Договір на туристичне обслуговування 

За договором на туристичне обслуговування одна сторона (туроператор, який укладає договір безпосередньо або через турагента) зобов’язується надати за замовленням іншої сторони (туриста)...


Статья 21. Договір на екскурсійне обслуговування 

За договором на екскурсійне обслуговування одна сторона (суб'єкт, що здійснює туристичну діяльність) за встановлену договором плату зобов'язується надати за замовленням іншої сторони...


Статья 22. Договір на готельне обслуговування 

За договором на готельне обслуговування одна сторона (готель або інший суб'єкт, що надає послуги з розміщення) зобов'язується за дорученням іншої сторони (проживаючого) надати послуги по...


Статья 23. Ваучер 

Ваучер - форма письмового договору на туристичне або на екскурсійне обслуговування, яка може використовуватися відповідно до цього Закону. 

У договорі на туристичне...


Статья 24. Права та обов'язки суб'єктів туристичної діяльності 

Суб'єкти туристичної діяльності мають право: 

виробляти і реалізовувати туристичні послуги згідно із законодавством; 

вносити пропозиції щодо охорони туристичних...


Статья 25. Права та обов'язки туристів і екскурсантів 

Туристи і екскурсанти мають право на: 

реалізацію закріплених Конституцією України ( 254к/96-ВР ) прав громадян на відпочинок, свободу пересування, відновлення і зміцнення...


Статья 26. Професійна підготовка фахівців у галузі туризму 

Професійна підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації кадрів у галузі туризму здійснюються державними, комунальними та приватними навчальними закладами в порядку, визначеному...


Статья 27. Наукові дослідження розвитку туризму 

Наукові дослідження розвитку туризму проводяться з метою:  

наукового забезпечення державної політики в галузі туризму, прогнозування та визначення перспектив його...


Статья 28. Об'єднання суб'єктів туристичної діяльності та неприбуткові організації в галузі туризму 

Учасники відносин, що виникають при здійсненні туристичної діяльності, - юридичні особи та громадяни, які надають туристичні послуги, залежно від мети можуть утворювати об'єднання підприємств,...


Статья 29. Органи, уповноважені на здійснення контролю за діяльністю в галузі туризму 

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи у випадках і в порядку, визначених законом, здійснюють контроль за додержанням вимог законодавства з...


Статья 30. Відповідальність за порушення законодавства в галузі туризму 

Порушення законодавства в галузі туризму тягне за собою відповідальність згідно із законом. 

Порушеннями законодавства в галузі туризму є: 

провадження...


Статья 31. Відповідальність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб у галузі туристичної діяльності 

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові і службові особи у галузі туристичної діяльності за порушення законодавства несуть відповідальність згідно із...


Статья 32. Цивільно-правова та інші види відповідальності суб'єктів туристичної діяльності 

За неналежне виконання своїх зобов'язань туроператор, турагент, інші суб'єкти туристичної діяльності несуть майнову та іншу відповідальність, визначену в договорі відповідно до чинного...


Статья 34. Порядок розгляду спорів з питань надання туристичних послуг 

Спори з питань надання туристичних послуг розглядаються у встановленому законом порядку третейськими судами та судами загальної юрисдикції. 

Розділ VII 

МІЖНАРОДНЕ...


Статья 35. Міжнародні договори України в галузі туризму. Участь України в міжнародних туристичних організаціях 

Правову основу міжнародного співробітництва в галузі туризму становлять міжнародні договори України, укладені відповідно до Закону України "Про міжнародні договори України" ( 3767-12...


Статья 36. Представництва України в галузі туризму за межами України 

З метою розширення міжнародного співробітництва, утвердження України на світовому туристичному ринку та ефективного використання її туристичних ресурсів окремі повноваження з представництва...


Статья 37. Особливості здійснення діяльності в Україні іноземними суб'єктами туристичної діяльності 

Юридичні особи, створені за законодавством інших держав, іноземці та особи без громадянства здійснюють туристичну діяльність на території України відповідно до міжнародних договорів України в...