Про угоди про розподіл продукціїСтатья 1. Визначення термінів 

Терміни, що вживаються в цьому Законі, мають таке значення: 

інвестор (інвестори) - громадянин України, іноземець, особа без громадянства, юридична особа України або іншої держави,...


Статья 2. Відносини, що регулюються цим Законом 

1. Цей Закон регулює відносини, що виникають у процесі укладення, виконання та припинення дії угод про розподіл продукції, визначає основні правові вимоги до таких угод, а також особливості...


Статья 3. Взаємовідносини органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування під час виконання цього Закону 

1. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування під час виконання цього Закону відповідно до своїх повноважень провадять свою діяльність на принципах взаємодії та співробітництва...


Статья 4. Визначення угоди про розподіл продукції 

1. Відповідно до угоди про розподіл продукції одна сторона - Україна (далі - держава) доручає іншій стороні - інвестору на визначений строк проведення пошуку, розвідки та видобування корисних...


Статья 5. Сторони угоди про розподіл продукції 

1. Сторонами угоди про розподіл продукції виступають інвестор (інвестори) і держава в особі Кабінету Міністрів України. 

Для вирішення питань з організації укладення та виконання угод...


Статья 6. Умови укладення угоди про розподіл продукції 

1. Угоди про розподіл продукції відповідно до цього Закону можуть укладатися щодо окремих ділянок (ділянки) надр, що обмежуються у просторі та координатами, в межах яких знаходяться родовища,...


Статья 7. Проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції 

1. Рішення про проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції приймається Кабінетом Міністрів України за поданням Міжвідомчої комісії із зазначенням: { Абзац перший частини...


Статья 8. Вимоги до угоди про розподіл продукції 

1. Угода про розподіл продукції має бути укладена у письмовій формі і відповідати вимогам конкурсу на укладення такої угоди та вимогам цього Закону. 

2. В угоді про розподіл продукції...


Статья 9. Особливі умови угод про розподіл продукції 

1. Угоди про розподіл продукції, укладені щодо пошуку, розвідки та видобування вуглеводневої сировини, а також щодо використання родовищ із значними запасами корисних копалин, крім істотних...


Статья 10. Розроблення проекту угоди про розподіл продукції 

1. Розроблення проекту угоди про розподіл продукції здійснюється інвестором із дотриманням вимог цього Закону. 

В окремих випадках за рішенням Кабінету Міністрів України розроблення...


Статья 11. Реєстрація та узгодження проекту угоди про розподіл продукції 

1. Проект угоди про розподіл продукції розробляється протягом трьох місяців з дня офіційного опублікування результатів конкурсу та реєструється робочим органом Міжвідомчої комісії.

{...


Статья 12. Особливості розроблення та узгодження багатосторонніх угод про розподіл продукції 

1. Кабінет Міністрів України забезпечує своєчасне оформлення документів, передбачених частиною третьою статті 4 цього Закону, на ім'я усіх інвесторів - учасників угоди про розподіл продукції,...


Статья 13. Порядок підписання угоди про розподіл продукції 

1. Підписання угоди про розподіл продукції здійснюється повноважними представниками сторін. 

2. Повноваження представників інвесторів на підписання угоди перевіряються робочим органом...


Статья 14. Строк дії угоди про розподіл продукції 

1. Строк дії угоди про розподіл продукції визначається сторонами, однак не може перевищувати п'ятдесяти років з дня її підписання. 

У межах строку дії угоди обов'язково визначаються...


Статья 15. Державна реєстрація угоди про розподіл продукції 

Державна реєстрація укладеної угоди про розподіл продукції провадиться робочим органом Міжвідомчої комісії у визначеному ним порядку. Плата за державну реєстрацію угоди не справляється.

...


Статья 16. Виконання робіт, передбачених угодами про розподіл продукції 

1. Роботи, передбачені угодою про розподіл продукції, виконуються відповідно до програм, планів і кошторисів, затверджених у порядку, визначеному угодою. 

2. Після закінчення окремих...


Статья 17. Особливості користування надрами під час виконання угоди про розподіл продукції 

1. Особливості користування надрами під час виконання угоди про розподіл продукції, передусім пов'язані з наданням, передачею та припиненням (зупиненням чи обмеженням) права користування...


Статья 18. Обладнання, матеріали, устаткування та інше майно, необхідне для потреб угоди про розподіл продукції 

1. На інвестора та усіх його підрядників не поширюється режим ліцензування та квотування під час ввезення в Україну належного їм або орендованого обладнання, матеріалів, устаткування та іншого...


Статья 19. Розподіл виробленої продукції 

1. Вироблена продукція відповідно до угоди про розподіл продукції підлягає розподілу між сторонами угоди: державою та інвестором (інвесторами) згідно з умовами угоди, які повинні передбачати...


Статья 20. Право власності сторін угоди про розподіл продукції на вироблену продукцію 

1. До моменту розподілу продукції в пункті виміру право власності на всю вироблену за угодою продукцію належить державі. 

2. З моменту розподілу продукції в пункті виміру інвестор...


Статья 21. Використання державної частини виробленої продукції відповідно до угоди про розподіл продукції 

Частина виробленої продукції, що залишається у власності держави, використовується (реалізується) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. При цьому враховуються потреби тієї...


Статья 22. Розпорядження частиною виробленої продукції, що належить інвестору 

1. Інвестор має право вільно розпоряджатися частиною виробленої продукції, право власності на яку набуто ним відповідно до умов угоди, в тому числі: самостійно визначати умови реалізації...


Статья 23. Право власності на майно, створене або придбане інвестором для виконання угоди про розподіл продукції 

1. Майно, створене або придбане інвестором для виконання угоди про розподіл продукції, є власністю інвестора. 

Право власності на таке майно переходить від інвестора до держави з дня,...


Статья 24. Інформація, отримана в результаті виконання угоди про розподіл продукції 

1. Геологічна, геофізична, геохімічна, техніко-економічна та інша інформація, а також зразки гірничих порід (в тому числі керн) та інші дані (далі - інформація), отримані інвестором у...


Статья 25. Податки, збори та інші обов'язкові платежі, що сплачуються під час виконання угоди про розподіл продукції 

1. Особливості оподаткування платників податків в умовах дії угоди про розподіл продукції визначаються Податковим кодексом України ( 2755-17 ), а в частині визначення вартості компенсаційної та...


Статья 26. Передача прав та обов'язків, визначених угодою про розподіл продукції 

1. Інвестор має право передати повністю або частково свої права та обов'язки, визначені угодою про розподіл продукції, будь-якій юридичній або фізичній особі лише за згодою держави та за умови,...


Статья 27. Гарантії від змін у законодавстві  

{ Частину першу статті 27 виключено на підставі Закону N 2562-VI ( 2562-17 ) від 23.09.2010 }  

1. Держава гарантує, що до прав і обов'язків інвестора, визначених угодою про розподіл...


Статья 28. Контроль за виконанням угоди про розподіл продукції 

1. Державний контроль і нагляд за веденням робіт, передбачених угодою про розподіл продукції, здійснюють органи виконавчої влади відповідно до їх компетенції та в порядку, визначеному...


Статья 29. Відповідальність сторін угоди про розподіл продукції 

1. Сторони несуть передбачену угодою про розподіл продукції відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх обов'язків, визначених угодою, з урахуванням положень цієї...


Статья 30. Забезпечення виконання зобов'язань та відповідальності інвестора 

1. Виконання зобов'язань інвестора, визначених угодою про розподіл продукції, підлягає забезпеченню на умовах, що визначаються сторонами відповідно до законодавства України. 

2. Цивільна...


Статья 31. Вирішення спорів 

Спори між сторонами угоди про розподіл продукції, пов'язані з виконанням, припиненням та недійсністю угоди, підлягають розгляду в судах України, якщо інше не передбачено умовами угоди про...


Статья 32. Імунітет держави 

На вимогу іноземного інвестора (інвесторів) держава має право відмовитися від імунітету в угоді про розподіл продукції. Така відмова поширюється на всі судові рішення, рішення міжнародних...


Статья 33. Банківські рахунки 

1. Для цілей угоди про розподіл продукції інвестор (представництво іноземного інвестора на території України) та/або його підрядник, субпідрядник, постачальник, перевізник та інші контрагенти...


Статья 34. Валютне регулювання 

1. Грошові кошти, отримані іноземним інвестором (його представництвом на території України) за угодою про розподіл продукції, можуть вільно (без будь-яких обмежень) конвертуватися в українську...


Статья 35. Трудовий договір 

1. Прийняття (наймання) працівників інвестором (у тому числі іноземним) на території України для потреб угоди про розподіл продукції здійснюється шляхом укладення з ними трудового договору...


Статья 36. Міжнародні договори України 

Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачено цим Законом, то застосовуються правила...