Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про вищу освіту від 17.01.2002 № 2984-III ЗУ Про вищу освіту - Закони України 2014

Про вищу освітуСтатья 1. Основні терміни та їх визначення 

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: 

вища освіта - рівень освіти, який здобувається особою у вищому навчальному закладі в результаті послідовного,...


Статья 2. Законодавство України про вищу освіту 

Законодавство України про вищу освіту базується на Конституції України ( 254к/96-ВР ) і складається з законів України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про наукову і науково-технічну діяльність" (...


Статья 3. Державна політика у галузі вищої освіти 

1. Державна політика у галузі вищої освіти визначається Верховною Радою України. 

2. Державна політика у галузі вищої освіти грунтується на принципах: 

доступності та конкурсності...


Статья 4. Право громадян на вищу освіту 

1. Громадяни України мають право на здобуття вищої освіти. 

Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на...


Статья 5. Мова навчання у вищих навчальних закладах 

Мова навчання у вищих навчальних закладах визначається статтею 20 Закону України "Про засади державної мовної політики" ( 5029-17 ).

{ Стаття 5 в редакції Закону N 5029-VI ( 5029-17 )...


Статья 6. Структура вищої освіти 

1. До структури вищої освіти входять освітні й освітньо-кваліфікаційні рівні: 

1) освітні рівні: 

неповна вища освіта; 

базова вища освіта; 

повна вища...


Статья 7. Освітні рівні вищої освіти 

1. Неповна вища освіта - освітній рівень вищої освіти особи, який характеризує сформованість її інтелектуальних якостей, що визначають розвиток особи як особистості і є достатніми для здобуття...


Статья 8. Освітньо-кваліфікаційні рівні вищої освіти 

1. Молодший спеціаліст - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула неповну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні...


Статья 9. Документи про вищу освіту 

1. Встановлюються такі види документів, які засвідчують здобуття особою вищої освіти та кваліфікації за певними освітньо-кваліфікаційними рівнями: 

диплом молодшого спеціаліста; 

...


Статья 10. Післядипломна освіта 

1. Післядипломна освіта - спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення і оновлення її професійних знань, умінь і навичок або отримання...


Статья 11. Система стандартів вищої освіти 

1. Систему стандартів вищої освіти складають державний стандарт вищої освіти, галузеві стандарти вищої освіти та стандарти вищої освіти вищих навчальних закладів. 

Стандарти вищої освіти...


Статья 12. Державний стандарт вищої освіти 

1. Перелік кваліфікацій за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями містить перелік назв кваліфікацій, які визначаються через професійні назви робіт, що мають виконувати фахівці певного...


Статья 13. Галузеві стандарти вищої освіти 

1. Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника вищого навчального закладу відображає цілі вищої освіти та професійної підготовки, визначає місце фахівця в структурі галузей економіки...


Статья 14. Стандарти вищої освіти вищих навчальних закладів 

1. Вищі навчальні заклади визначають спеціалізації за спеціальностями, за якими здійснюється підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, спеціаліста та магістра....


Статья 15. Науково-методичне забезпечення вищої освіти 

Науково-методичне забезпечення вищої освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти, іншими центральними органами виконавчої влади, що...


Статья 16. Система вищої освіти 

Систему вищої освіти складають: 

вищі навчальні заклади всіх форм власності; 

інші юридичні особи, що надають освітні послуги у галузі вищої освіти; 

органи, які здійснюють...


Статья 17. Управління у галузі вищої освіти 

Кабінет Міністрів України через систему органів виконавчої влади: 

забезпечує проведення державної політики у сфері освіти; { Абзац другий частини першої статті 17 в редакції Закону N...


Статья 18. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти, інших центральних органів виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади 

{ Назва статті 18 в редакції Закону N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 } 

1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти: 

...


Статья 19. Державний нагляд (контроль) у галузі вищої освіти 

1. Державний нагляд (контроль) у галузі вищої освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти, та місцевими органами управління...


Статья 20. Повноваження органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади 

Органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, в межах своєї компетенції: 

забезпечують виконання...


Статья 21. Повноваження власника (власників) вищого навчального закладу 

1. Повноваження власника (власників) щодо управління вищим навчальним закладом визначаються в межах законів статутом вищого навчального закладу. Власник (власники) вищого навчального...


Статья 22. Мета і головні завдання діяльності вищого навчального закладу 

1. Основною метою діяльності вищого навчального закладу є забезпечення умов, необхідних для отримання особою вищої освіти, підготовка фахівців для потреб України. 

2. Головними...


Статья 23. Правовий статус вищого навчального закладу 

1. Вищий навчальний заклад є юридичною особою, має відокремлене майно, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і мати обов'язки, бути позивачем і відповідачем у...


Статья 24. Рівні акредитації вищих навчальних закладів 

Встановлюються такі рівні акредитації вищих навчальних закладів: 

вищий навчальний заклад першого рівня акредитації - вищий навчальний заклад, у якому здійснюється підготовка фахівців за...


Статья 25. Типи вищих навчальних закладів 

Відповідно до існуючих напрямів освітньої діяльності в Україні діють вищі навчальні заклади таких типів: 

1) університет - багатопрофільний вищий навчальний заклад четвертого рівня...


Статья 26. Національний вищий навчальний заклад 

Державному вищому навчальному закладу четвертого рівня акредитації відповідно до законодавства може бути надано статус національного. 

Національному вищому навчальному закладу за...


Статья 27. Створення, реорганізація та ліквідація вищого навчального закладу 

1. Створення, реорганізація та ліквідація вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації державної форми власності здійснюється Кабінетом Міністрів України. 

...


Статья 28. Ліцензування освітньої діяльності, акредитація напрямів, спеціальностей та вищих навчальних закладів 

1. Освітня діяльність на території України здійснюється вищими навчальними закладами на підставі ліцензій, які видаються у порядку ( 1019-2007-п ), встановленому Кабінетом Міністрів...


Статья 29. Принципи управління вищим навчальним закладом 

1. Управління вищим навчальним закладом здійснюється на основі принципів: 

автономії та самоврядування; 

розмежування прав, повноважень та відповідальності власника (власників),...


Статья 30. Структурні підрозділи вищого навчального закладу 

1. Структурні підрозділи вищого навчального закладу створюються відповідно до законодавства. Структурні підрозділи можуть мати окремі права юридичної особи. 

2. Структурними підрозділами...


Статья 31. Забезпечення державою діяльності вищих навчальних закладів 

Держава в особі відповідних органів державної влади забезпечує діяльність вищих навчальних закладів шляхом: 

визначення перспектив та напрямів розвитку вищої освіти; 

створення...


Статья 32. Керівник вищого навчального закладу 

1. Безпосереднє управління діяльністю вищого навчального закладу здійснює його керівник - ректор (президент), начальник, директор тощо. 

2. Керівник вищого навчального закладу в межах...


Статья 33. Керівник факультету, відділення 

1. Керівництво факультетом здійснює декан. Декан факультету може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам. 

Декан видає розпорядження, що стосуються діяльності факультету....


Статья 34. Вчені ради 

1. Вчена рада вищого навчального закладу є колегіальним органом вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації і утворюється строком до п'яти років (для національного...


Статья 35. Наглядова рада 

1. У національному вищому навчальному закладі в обов'язковому порядку створюється Наглядова рада. 

Наглядова рада розглядає шляхи перспективного розвитку вищого навчального закладу,...


Статья 36. Робочі та дорадчі органи 

1. Для вирішення поточних питань діяльності вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації створюються робочі органи: 

ректорат; 

деканати; 

...


Статья 37. Органи громадського самоврядування у вищих навчальних закладах 

1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації є загальні збори (конференція) трудового колективу, включаючи...


Статья 38. Студентське самоврядування 

1. У вищих навчальних закладах та їх структурних підрозділах діє студентське самоврядування, яке є невід'ємною частиною громадського самоврядування відповідних навчальних закладів. 

У...


Статья 39. Обрання, затвердження та звільнення з посади керівника вищого навчального закладу 

1. Кандидат на посаду керівника вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації повинен бути громадянином України, вільно володіти українською мовою, мати вчене звання...


Статья 40. Обрання на посаду та звільнення з посади керівника факультету 

1. Вчена рада факультету обирає і рекомендує керівнику вищого навчального закладу кандидатуру на посаду керівника факультету з числа науково-педагогічних працівників факультету, які мають вчене...


Статья 41. Навчально-виховний процес 

Навчально-виховний процес забезпечує можливість: 

здобуття особою знань, умінь і навичок у гуманітарній, соціальній, науково-природничій і технічній сферах; 

інтелектуального,...


Статья 42. Форми навчання у вищих навчальних закладах 

Навчання у вищих навчальних закладах здійснюється за такими формами: 

денна (очна); 

вечірня; 

заочна, дистанційна; 

екстернатна. 

Форми навчання можуть бути...


Статья 43. Форми організації навчального процесу 

Навчальний процес у вищих навчальних закладах здійснюється у таких формах: 

навчальні заняття; 

самостійна робота; 

практична підготовка; 

контрольні...


Статья 44. Умови прийому на навчання до вищого навчального закладу 

1. Прийом осіб на навчання до вищих навчальних закладів здійснюється на конкурсній основі відповідно до їх здібностей незалежно від форми власності навчального закладу та джерел його...


Статья 45. Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах 

1. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, можуть бути відраховані з вищого навчального закладу: 

за власним бажанням; 

за невиконання навчального плану; 

за...


Статья 46. Учасники навчально-виховного процесу 

Учасниками навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах є: 

педагогічні і науково-педагогічні працівники; 

особи, які навчаються у вищих навчальних закладах; 

...


Статья 47. Педагогічні і науково-педагогічні працівники 

Педагогічні працівники - особи, які за основним місцем роботи у вищих навчальних закладах першого і другого рівнів акредитації професійно займаються педагогічною діяльністю. 

...


Статья 48. Основні посади педагогічних і науково-педагогічних працівників 

1. Посади педагогічних і науково-педагогічних працівників можуть обіймати особи з повною вищою освітою, які пройшли спеціальну педагогічну підготовку. 

2. Основними посадами педагогічних...


Статья 49. Робочий час педагогічних та науково-педагогічних працівників 

1. Робочий час педагогічного та науково-педагогічного працівника визначається Кодексом законів про працю України. 

Час виконання навчальних, методичних, наукових, організаційних та інших...


Статья 50. Права педагогічних та науково-педагогічних працівників 

Педагогічні та науково-педагогічні працівники відповідно до закону мають право на: 

захист професійної честі та гідності; 

вільний вибір методів та засобів навчання в межах...


Статья 51. Обов'язки педагогічних та науково-педагогічних працівників 

Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов'язані: 

постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, наукову кваліфікацію (для науково-педагогічних...


Статья 52. Підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників 

Педагогічні та науково-педагогічні працівники підвищують кваліфікацію та проходять стажування у відповідних наукових і освітньо-наукових установах як в Україні, так і за її межами. 

...


Статья 53. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах 

Особами, які навчаються у вищих навчальних закладах, є студенти (слухачі), курсанти, екстерни, асистенти-стажисти, інтерни, клінічні ординатори, здобувачі, аспіранти (ад'юнкти) та...


Статья 54. Права осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах 

1. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, мають право на: 

вибір форми навчання; 

безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту; 

трудову діяльність у...


Статья 55. Обов'язки осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах 

Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, зобов'язані: 

додержуватися законів, статуту та правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу; 

виконувати графік...


Статья 56. Працевлаштування випускників вищих навчальних закладів 

Випускники вищих навчальних закладів вільні у виборі місця роботи. 

Випускник вищого навчального закладу, який навчався за державним замовленням і якому присвоєно кваліфікацію фахівця з...


Статья 57. Гарантії педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників вищих навчальних закладів 

1. Педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників вищих навчальних закладів відповідно: 

створюються належні умови праці, підвищення кваліфікації, побуту, відпочинку...


Статья 58. Аспірантура (ад'юнктура), асистентура-стажування та докторантура 

1. Основними формами підготовки наукових і науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації є аспірантура (ад'юнктура) і докторантура. 

2. Аспірантура (ад'юнктура) і докторантура...


Статья 59. Наукові ступені і вчені звання 

1. Науковими ступенями є: 

кандидат наук; 

доктор наук. 

Наукові ступені присуджують спеціалізовані вчені ради на підставі прилюдного захисту дисертацій. Рішення...


Статья 60. Спеціалізовані вчені ради 

1. Спеціалізовані вчені ради є основною ланкою в системі атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. 

Спеціалізовані вчені ради утворюються за рішенням...


Статья 61. Мета і завдання наукової і науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах 

1. Наукова і науково-технічна діяльність у вищих навчальних закладах є невід'ємною складовою освітньої діяльності і здійснюється з метою інтеграції наукової, навчальної і виробничої діяльності...


Статья 62. Організація і управління науковою і науково-технічною діяльністю 

1. Наукова і науково-технічна діяльність у вищих навчальних закладах провадиться і фінансується відповідно до цього Закону, законів України "Про освіту" ( 1060-12 ) та "Про наукову і...


Статья 63. Правовий режим майна вищих навчальних закладів 

1. За вищим навчальним закладом з метою забезпечення діяльності, передбаченої його статутом, і відповідно до закону та його організаційно-правової форми власником (власниками) закріплюються на...


Статья 64. Фінансування вищих навчальних закладів 

1. Фінансування вищих навчальних закладів державної форми власності здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, призначених для фінансування центрального органу виконавчої влади, що...


Статья 65. Платні послуги у галузі вищої освіти та пов'язаних з нею інших галузях діяльності 

Вищий навчальний заклад відповідно до свого статуту може надавати фізичним та юридичним особам платні послуги у галузі вищої освіти та пов'язаних з нею інших галузях діяльності за умови...


Статья 66. Державна політика у галузі міжнародного співробітництва у галузі вищої освіти 

Держава сприяє міжнародному співробітництву у галузі вищої освіти і здійснює заходи щодо розвитку та зміцнення взаємовигідного міжнародного співробітництва у галузі вищої освіти в рамках...


Статья 67. Основні напрями міжнародного співробітництва у галузі вищої освіти 

1. Вищі навчальні заклади мають право здійснювати міжнародне співробітництво, укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з вищими навчальними закладами іноземних держав,...


Статья 68. Зовнішньоекономічна діяльність у галузі вищої освіти 

1. Зовнішньоекономічна діяльність вищого навчального закладу здійснюється відповідно до законодавства шляхом укладення договорів з іноземними юридичними та фізичними особами. 

2....


Статья 69. Відповідальність за порушення законодавства про вищу освіту 

1. Особи, винні у порушенні законодавства про вищу освіту, несуть відповідальність відповідно до закону. 

2. Шкода, заподіяна учасниками навчально-виховного процесу вищому навчальному...