Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяженьСтатья 1. Сфера дії Закону 

Цей Закон визначає правовий режим регулювання обтяжень рухомого майна, встановлених з метою забезпечення виконання зобов'язань, а також правовий режим виникнення, оприлюднення та реалізації...


Статья 2. Визначення термінів 

Для цілей цього Закону наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 

боржник - особа, яка має виконати на користь обтяжувача забезпечене обтяженням зобов'язання, або майновий...


Статья 3. Поняття обтяження 

Обтяженням є право обтяжувача на рухоме майно боржника або обмеження права боржника чи обтяжувача на рухоме майно, що виникає на підставі закону, договору, рішення суду або з інших дій фізичних...


Статья 4. Види обтяжень 

Обтяження поділяються на публічні та приватні. 

Публічним є обтяження рухомого майна, яке виникає відповідно до закону або рішення суду. 

Приватні обтяження можуть бути...


Статья 5. Предмет обтяження 

Предметом обтяження може бути рухоме майно, не вилучене з цивільного обороту, на яке згідно із законодавством може бути звернене стягнення. Залежно від змісту обтяження предмет обтяження...


Статья 6. Сфера дії обтяження 

Якщо інше не встановлено законом або договором, обтяження поширюється на: 

1) невід'ємні приналежності рухомої речі, що є предметом обтяження; 

2) продукцію, плоди та доходи, що...


Статья 7. Опис предмета обтяження 

У правочині, на підставі якого або у зв'язку з яким виникає обтяження, повинен визначатись опис предмета обтяження. У разі відсутності опису предмета обтяження чи якщо існуючий опис не дозволяє...


Статья 8. Використання та збереження предмета обтяження 

Якщо інше не встановлено законом або правочином, на підставі якого виникло обтяження, боржник, у володінні якого знаходиться предмет обтяження, може використовувати його відповідно до цільового...


Статья 9. Відчуження предмета обтяження 

Предмет обтяження, право власності на який належить боржнику, може бути відчужений останнім, якщо інше не встановлено законом або договором. Якщо законом або договором передбачена згода...


Статья 10. Відчуження рухомого майна або передача його у забезпечення боржником, який не мав на це права 

У разі відчуження рухомого майна боржником, який не мав права його відчужувати, особа, що придбала це майно за відплатним договором, вважається його добросовісним набувачем згідно зі статтею...


Статья 11. Реєстрація обтяжень 

Обтяження рухомого майна реєструються в Державному реєстрі в порядку, встановленому цим Законом. 


Статья 12. Правові наслідки реєстрації обтяження 

Взаємні права та обов'язки за правочином, на підставі якого виникло обтяження, виникають у відносинах між обтяжувачем і боржником з моменту набрання чинності цим правочином, якщо інше не...


Статья 13. Зміна відомостей про обтяження 

Зміни у відомостях про зареєстроване обтяження підлягають реєстрації у встановленому цим Законом порядку, якщо вони стосуються: 

1) заміни предмета обтяження або будь-яких змін у складі...


Статья 14. Пріоритет обтяження, який визначається на підставі реєстрації 

Якщо інше не встановлено цим Законом, зареєстроване обтяження має вищий пріоритет над незареєстрованими обтяженнями. Пріоритет зареєстрованих обтяжень визначається у черговості їх реєстрації,...


Статья 15. Пріоритет обтяження рухомих речей, які є предметом купівлі-продажу в кредит 

Обтяжувач (продавець) рухомих речей, які є предметом купівлі-продажу в кредит з відстроченням або розстроченням платежу, набуває пріоритет з моменту реєстрації відповідного обтяження. Такий...


Статья 16. Пріоритет обтяжень, що виникли внаслідок передачі прав за цінними паперами 

Пріоритет обтяжень, що виникли внаслідок передачі прав за борговими або товаророзпорядчими цінними паперами, зокрема облігаціями, векселями, заставними, складськими свідоцтвами, коносаментами,...


Статья 17. Реєстрація і пріоритет обтяження рухомого майна, яке стане власністю боржника в майбутньому 

Обтяження рухомого майна, яке стане власністю боржника в майбутньому, може бути зареєстрованим на розсуд обтяжувача в будь-який час після набрання чинності правочином, на підставі якого виникло...


Статья 18. Реєстрація і пріоритет обмеження (обтяження) єдиного майнового комплексу підприємства 

Обмеження (обтяження) майна, що входить до складу єдиного майнового комплексу підприємства, підлягає реєстрації в Державному реєстрі прав на нерухоме майно. Пріоритет обмеження (обтяження)...


Статья 19. Пріоритет обтяжень рухомого майна, яке зазнало перетворень 

Якщо після реєстрації обтяження відповідне рухоме майно внаслідок переробки, приєднання, поділу, виділення або іншим чином перетворилося в інше за своїми ознаками рухоме майно, обтяження...


Статья 20. Відступлення пріоритету 

Якщо обтяжувач відступив іншій особі права за правочином, на підставі якого виникло обтяження, ця особа набуває всі відступлені права стосовно предмета обтяження, включаючи встановлений...


Статья 21. Види забезпечувальних обтяжень 

До забезпечувальних обтяжень належать: 

1) застава рухомого майна згідно з параграфом 6 глави 49 Цивільного кодексу України ( 435-15 ), що виникає на підставі договору; 

2) право...


Статья 22. Вимоги, які забезпечуються обтяженням 

Обтяження може забезпечувати виконання боржником дійсної існуючої вимоги або вимоги, яка може виникнути в майбутньому. Обтяжувач та боржник повинні досягти згоди про максимальний розмір вимоги,...


Статья 23. Права обтяжувача за забезпечувальним обтяженням 

Відповідно до забезпечувального обтяження обтяжувач має право в разі порушення боржником забезпеченого обтяженням зобов'язання або договору, на підставі якого виникло забезпечувальне обтяження,...


Статья 24. Звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження 

Звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження здійснюється на підставі рішення суду виконавчого напису нотаріуса в порядку, встановленому законом, або в позасудовому порядку згідно...


Статья 25. Реалізація предмета забезпечувального обтяження за рішенням суду 

Обтяжувач, який звертається до суду з вимогою звернути стягнення на предмет забезпечувального обтяження, зобов'язаний до моменту подання відповідного позову до суду письмово повідомити всіх...


Статья 26. Позасудові способи звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження 

Обтяжувач має право на власний розсуд обрати один із таких позасудових способів звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження: 

1) передача рухомого майна, що є предметом...


Статья 27. Порядок повідомлення про порушення забезпеченого обтяженням зобов'язання 

Якщо інше не встановлено цим Законом, обтяжувач, який має намір звернути стягнення на предмет забезпечувального обтяження в позасудовому порядку, зобов'язаний надіслати боржнику та іншим...


Статья 28. Правові наслідки невиконання вимоги обтяжувача 

Звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження може бути припинене боржником або третьою особою шляхом виконання порушеного боржником забезпеченого обтяженням зобов'язання або тієї...


Статья 29. Передача обтяжувачу права власності на предмет забезпечувального обтяження 

Обтяжувач має право після одержання предмета обтяження у володіння задовольнити свою вимогу за забезпеченим обтяженням зобов'язанням шляхом набуття права власності на предмет забезпечувального...


Статья 30. Право обтяжувача на продаж предмета забезпечувального обтяження 

Обтяжувач має право задовольнити свою вимогу за забезпеченим обтяженням зобов'язанням шляхом продажу предмета забезпечувального обтяження третій особі. При цьому обтяжувач зобов'язаний у...


Статья 31. Розподіл доходів від продажу предмета забезпечувального обтяження 

Обтяжувач розподіляє доходи від продажу предмета забезпечувального обтяження в такій черговості: 

1) покриття витрат на організацію продажу предмета забезпечувального обтяження; 

...


Статья 32. Реалізація права грошової вимоги, яке є предметом забезпечувального обтяження 

Якщо предметом забезпечувального обтяження є право грошової вимоги, звернення стягнення на нього здійснюється шляхом відступлення обтяжувачу відповідного права. Обтяжувач зобов'язаний...


Статья 33. Реалізація прав за забезпечувальними обтяженнями, предметом яких є гроші або цінні папери 

Вимоги статті 27 цього Закону не застосовуються при зверненні стягнення на предмет забезпечувального обтяження, яким є гроші, боргові цінні папери, строк платежу за якими настав або які...


Статья 34. Види договірних обтяжень 

До договірних обтяжень належать: 

1) передача рухомого майна повіреному або комісіонеру згідно з договором доручення або з договором комісії; 

2) передача рухомого майна власником...


Статья 35. Права боржника за договірними обтяженнями 

У разі звернення стягнення на рухоме майно за будь-яким обтяженням з нижчим пріоритетом зареєстроване договірне обтяження цього ж рухомого майна з вищим пріоритетом забезпечує боржнику той же...


Статья 36. Права обтяжувача за договірними обтяженнями 

Обтяження за договором, який передбачає передачу належного обтяжувачу на праві власності рухомого майна у володіння боржника, надає обтяжувачу право в разі порушення боржником обов'язків згідно...


Статья 37. Види публічних обтяжень 

До публічних обтяжень належать: 

1) податкова застава; 

2) накладення арешту на рухоме майно на підставі рішення суду для забезпечення цивільного позову або при порушенні...


Статья 38. Права за публічним обтяженням 

При публічному обтяженні обтяжувачем є уповноважений орган. Права і обов'язки суб'єктів публічного обтяження встановлюються законом. 

Якщо інше не встановлено законом та не суперечить...


Статья 39. Реєстрація та пріоритет публічного обтяження 

Публічне обтяження підлягає реєстрації в порядку, встановленому цим Законом, протягом п'яти днів із дня винесення відповідного рішення, на підставі якого воно виникає. Обов'язок щодо здійснення...


Статья 40. Звернення стягнення на предмет публічного обтяження 

Звернення стягнення на предмет публічного обтяження здійснюється в порядку, встановленому законом. 

Якщо щодо предмета публічного обтяження зареєстроване інше обтяження з вищим...


Статья 41. Припинення публічного обтяження 

Публічне обтяження припиняється на підставі рішення уповноваженого органу з дня набрання ним законної сили. Публічне обтяження також припиняється внаслідок реалізації прав, що випливають із...


Статья 42. Держатель Державного реєстру 

Держателем Державного реєстру є уповноважений центральний орган виконавчої влади. Порядок ведення Державного реєстру ( 830-2004-п ) визначає Кабінет Міністрів України. 

До Державного...


Статья 43. Підстави для внесення записів до Державного реєстру 

Реєстрація обтяжень здійснюється на підставі заяви обтяжувача, в якій зазначаються: 

1) відомості про обтяжувача та боржника: 

для юридичних осіб - резидентів - найменування,...


Статья 44. Порядок внесення записів до Державного реєстру 

Записи до Державного реєстру вносяться держателем або реєстраторами Державного реєстру протягом робочого дня, в який подано заяву обтяжувача. Моментом реєстрації обтяження є день, година та...


Статья 45. Надання витягів з Державного реєстру 

Держатель або реєстратор Державного реєстру зобов'язані на запит будь-якої фізичної або юридичної особи надати завірений держателем або реєстратором Державного реєстру витяг з Державного...


Статья 46. Плата за послуги Державного реєстру 

За внесення до Державного реєстру запису про виникнення чи зміну обтяження, а також за надання витягів з Державного реєстру справляється плата у розмірі і порядку ( 830-2004-п ), встановлених...


Статья 47. Право, що застосовується до обтяжень у міжнародному обороті 

Обтяження, що виникли в міжнародному обороті, набирають чинності згідно з правом держави, на території якої знаходилося рухоме майно, яке є предметом обтяження, на момент встановлення...


Статья 48. Реєстрація обтяжень у міжнародному обороті 

Якщо право держави, на території якої знаходилося рухоме майно на момент виникнення обтяження, не встановлює вимог до реєстрації обтяження, таке обтяження вважається зареєстрованим в Україні з...


Статья 111-22. Касаційні скарги на ухвали Вищого господарського суду України 

Ухвали Вищого господарського суду України про повернення касаційної скарги можуть бути оскаржені в касаційному порядку до Верховного Суду України"; 

( Підпункт "д" підпункту 1 пункту 7...


Статья 10. Страхування предмета застави 

Якщо предмет застави не підлягає обов'язковому страхуванню, він може бути застрахований за згодою сторін на погоджену суму. 

У разі настання страхового випадку предметом застави стає...


Статья 41. Умови договору застави товарів у обороті або в переробці 

Договір застави товарів у обороті або в переробці повинен індивідуалізувати предмет застави шляхом зазначення знаходження товарів у володінні заставодавця чи їх розташування в певному цеху,...


Статья 3. Документи, що підлягають виконанню Державною виконавчою службою"; 

пункт 5 виключити; 

доповнити пунктом 18 такого змісту: 

"18) визнана у встановленому порядку претензія"; 

б) пункт 3 частини першої статті 19 викласти в такій...