Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про загальну середню освіту від 13.05.1999 № 651-XIV ЗУ Про загальну середню освіту - Закони України 2014

Про загальну середню освітуСтатья 1. Законодавство України про загальну середню освіту 

Законодавство України про загальну середню освіту базується на Конституції України ( 254к/96-ВР ) і складається з Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ), цього Закону, інших...


Статья 2. Основні завдання законодавства України про загальну середню освіту 

Основними завданнями законодавства України про загальну середню освіту є: 

забезпечення права громадян на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти; 

...


Статья 3. Загальна середня освіта 

Загальна середня освіта - цілеспрямований процес оволодіння систематизованими знаннями про природу, людину, суспільство, культуру та виробництво засобами пізнавальної і практичної діяльності,...


Статья 4. Система загальної середньої освіти 

Систему загальної середньої освіти становлять: 

загальноосвітні навчальні заклади всіх типів і форм власності, у тому числі для громадян, які потребують соціальної допомоги та соціальної...


Статья 5. Завдання загальної середньої освіти 

Завданнями загальної середньої освіти є: 

виховання громадянина України; 

формування особистості учня (вихованця), розвиток його здібностей і обдарувань, наукового...


Статья 6. Здобуття повної загальної середньої освіти 

1. Громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або...


Статья 7. Мова навчання і виховання у загальноосвітніх навчальних закладах 

Мова навчання і виховання у загальноосвітніх навчальних закладах визначається статтею 20 Закону України "Про засади державної мовної політики" ( 5029-17 ).

{ Стаття 7 в редакції Закону N...


Статья 8. Загальноосвітній навчальний заклад 

1. Загальноосвітній навчальний заклад - навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права громадян на загальну середню освіту. 

Загальноосвітній навчальний заклад, заснований на...


Статья 9. Типи загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти 

1. Відповідно до освітнього рівня, який забезпечується загальноосвітнім навчальним закладом (I ступінь - початкова школа, що забезпечує початкову загальну освіту, II ступінь - основна школа, що...


Статья 10. Статус загальноосвітнього навчального закладу 

1. Загальноосвітній навчальний заклад є юридичною особою. За своїми організаційно-правовими формами загальноосвітні навчальні заклади можуть бути державної, комунальної та приватної форм...


Статья 11. Створення, реорганізація та ліквідація загальноосвітнього навчального закладу 

1. Державні та комунальні загальноосвітні навчальні заклади створюються відповідно центральними, місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування з урахуванням...


Статья 12. Термін навчання 

1. Термін навчання для здобуття повної загальної середньої освіти у загальноосвітніх навчальних закладах I-III ступенів становить 11 років: { Абзац перший частини першої статті 12 із змінами,...


Статья 13. Форми навчання 

Навчально-виховний процес у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється за груповою та індивідуальною формами навчання, положення про які затверджує центральний орган виконавчої влади, що...


Статья 14. Наповнюваність класів загальноосвітніх навчальних закладів 

1. Наповнюваність класів загальноосвітніх навчальних закладів не повинна перевищувати 30 учнів. 

2. У загальноосвітніх навчальних закладах, розташованих у селах, селищах, кількість учнів...


Статья 15. Навчальні плани та навантаження учнів 

1. Базовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів (далі - Базовий навчальний план) визначає структуру та зміст загальної середньої освіти через інваріантну і варіативну складові,...


Статья 16. Навчальний рік та режим роботи загальноосвітнього навчального закладу 

1. Навчальний рік у загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності розпочинається у День знань - 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня...


Статья 17. Виховний процес у загальноосвітніх навчальних закладах 

1. Виховання учнів (вихованців) у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється в процесі урочної, позаурочної та позашкільної роботи з ними. 

Цілі виховного процесу в...


Статья 18. Зарахування учнів 

1. Місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування закріплюють за загальноосвітніми навчальними закладами відповідні території обслуговування і до початку навчального року...


Статья 19. Учасники навчально-виховного процесу 

Учасниками навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах є: 

учні (вихованці); 

керівники; 

педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі; 

...


Статья 20. Учень (вихованець) 

1. Учень (вихованець) - особа, яка навчається і виховується в одному із загальноосвітніх навчальних закладів. Зарахування учнів до загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється, як правило,...


Статья 21. Соціальний захист учнів (вихованців) 

1. Учням (вихованцям) загальноосвітніх навчальних закладів може подаватися додатково соціальна і матеріальна допомога за рахунок коштів центральних органів виконавчої влади та місцевих...


Статья 22. Охорона та зміцнення здоров'я учнів (вихованців) 

1. Загальноосвітній навчальний заклад забезпечує безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я, формує гігієнічні навички та засади...


Статья 23. Заохочення учнів (вихованців) 

Для учнів (вихованців) встановлюються різні види морального стимулювання та матеріального заохочення, передбачені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної...


Статья 24. Педагогічні працівники 

1. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність,...


Статья 25. Педагогічне навантаження 

1. Педагогічне навантаження вчителя загальноосвітнього навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності - час, призначений для здійснення навчально-виховного...


Статья 26. Трудові відносини в системі загальної середньої освіти 

1. Трудові відносини в системі загальної середньої освіти регулюються законодавством України про працю, Законом України "Про освіту" ( 1060-12 ), цим Законом та іншими нормативно-правовими...


Статья 27. Атестація педагогічних працівників 

1. Атестація педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності є обов'язковою і здійснюється, як правило, один раз на п'ять...


Статья 28. Права та обов'язки педагогічних працівників системи загальної середньої освіти 

Права та обов'язки педагогічних працівників системи загальної середньої освіти визначаються Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом України "Про освіту", Кодексом законів про працю України...


Статья 29. Права та обов'язки батьків або осіб, які їх замінюють 

1. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право: 

вибирати навчальні заклади та форми навчання для неповнолітніх дітей; 

приймати рішення щодо участі дитини в інноваційній...


Статья 30. Поняття Державного стандарту загальної середньої освіти 

1. Державний стандарт загальної середньої освіти - зведення норм і положень, що визначають державні вимоги до освіченості учнів і випускників шкіл на рівні початкової, базової і повної...


Статья 31. Розроблення та затвердження Державного стандарту загальної середньої освіти 

1. Державний стандарт загальної середньої освіти розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти разом з Національною академією...


Статья 32. Структура Державного стандарту загальної середньої освіти 

Структуру Державного стандарту загальної середньої освіти складають: 

Базовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів; 

загальна характеристика інваріантної та...


Статья 33. Додержання Державного стандарту загальної середньої освіти 

Обов'язком загальноосвітнього навчального закладу щодо додержання Державного стандарту загальної середньої освіти є: 

виконання інваріантної складової змісту загальної середньої...


Статья 34. Атестація та оцінювання знань учнів (вихованців) 

1. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів (вихованців), які закінчили загальноосвітній навчальний заклад I, II і III ступенів, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти...


Статья 35. Органи управління системою загальної середньої освіти 

Управління системою загальної середньої освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, іншими центральними органами...


Статья 36. Основні завдання органів управління системою загальної середньої освіти 

Основними завданнями органів управління системою загальної середньої освіти є: 

створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти; 

прогнозування розвитку...


Статья 37. Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в системі загальної середньої освіти 

1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти: 

здійснює в межах своїх повноважень нормативно-правове регулювання відносин у системі...


Статья 38. Повноваження загальноосвітнього навчального закладу 

Загальноосвітній навчальний заклад: 

реалізує положення Конституції України, Закону України "Про освіту", цього Закону, інших нормативно-правових актів у галузі освіти; 

...


Статья 39. Управління та громадське самоврядування загальноосвітнього навчального закладу 

1. Керівництво загальноосвітнім навчальним закладом здійснює директор. 

Колегіальним органом управління загальноосвітнім навчальним закладом є педагогічна рада, повноваження якої...


Статья 40. Державний контроль за діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів 

1. Державний контроль за діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної...


Статья 41. Завдання науково-методичного забезпечення системи загальної середньої освіти 

Завданнями науково-методичного забезпечення системи загальної середньої освіти є: 

координація діяльності інститутів післядипломної педагогічної освіти, методичних кабінетів та...


Статья 42. Здійснення науково-методичного забезпечення системи загальної середньої освіти 

Науково-методичне забезпечення системи загальної середньої освіти здійснюють центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти, підпорядковані йому...


Статья 43. Фінансово-господарська діяльність загальноосвітніх навчальних закладів 

1. Фінансово-господарська діяльність загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється відповідно до цього Закону, законів України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про місцеве самоврядування в...


Статья 44. Матеріально-технічна база загальноосвітніх навчальних закладів 

1. Матеріально-технічна база загальноосвітніх навчальних закладів включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло та інші цінності. Майно...


Статья 45. Штатні розписи загальноосвітніх навчальних закладів 

1. Штатні розписи державних і комунальних загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування і типів встановлюються відповідним органом управління освітою на підставі Типових...


Статья 46. Міжнародне співробітництво у системі загальної середньої освіти 

Органи управління системою загальної середньої освіти, установи і навчальні заклади системи загальної середньої освіти мають право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі...


Статья 47. Відповідальність за порушення законодавства про загальну середню освіту 

1. Посадові особи і громадяни, винні у порушенні законодавства про загальну середню освіту, несуть відповідальність у порядку, встановленому законами України. 

2. Шкода, заподіяна учнями...


Статья 48. Набрання чинності цим Законом 

1. Закон України "Про загальну середню освіту" набирає чинності з дня його опублікування, крім: 

частини першої статті 12 щодо терміну навчання для здобуття повної загальної середньої...