Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про заставу від 02.10.1992 № 2654-XII ЗУ Про заставу - Закони України 2014

Про заставуСтатья 1. Поняття застави 

Застава - це спосіб забезпечення зобов'язань, якщо інше не встановлено законом. { Частина перша статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 }

В...


Статья 2. Законодавство України про заставу 

Цим Законом визначаються основні положення про заставу.

Відносини застави, не передбачені цим Законом, регулюються іншими актами законодавства України. 


Статья 3. Застосування застави 

Заставою може бути забезпечена будь-яка дійсна існуюча або майбутня вимога, що не суперечить законодавству України, зокрема така, що випливає з договору позики, кредиту, купівлі-продажу,...


Статья 4. Предмет застави 

Предметом застави можуть бути майно та майнові права. 

Предметом застави може бути майно, яке відповідно до законодавства України може бути відчужено заставодавцем та на яке може бути...


Статья 5. Застава майна 

Застава майна охоплює його приналежності та невіддільні плоди, якщо інше не передбачено законом чи договором. Застава майна може включати віддільні плоди тільки у випадках, межах та порядку,...


Статья 6. Застава майна, що перебуває у спільній власності 

Майно, що перебуває у спільній власності, може бути передано в заставу тільки за згодою всіх співвласників.

Майно, що перебуває у спільній частковій власності (частки, паї), може бути...


Статья 7. Заміна предмета застави 

Заміна предмета застави може здійснюватися тільки за згодою заставодержателя, якщо інше не встановлено договором або законом. Порядок заміни предмета застави при заставі товарів в обороті або у...


Статья 8. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета застави 

Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета застави несе власник заставленого майна, якщо інше не встановлено договором або законом. 

У разі випадкового знищення або...


Статья 9. Володіння заставленим майном 

Законом чи договором передбачається перебування заставленого майна у володінні заставодавця, заставодержателя або третьої особи. 


Статья 10. Страхування предмета застави 

Якщо предмет застави не підлягає обов'язковому страхуванню, він може бути застрахований за згодою сторін на погоджену суму, але не більшу за його ринкову вартість. ( Частина перша статті 10 із...


Статья 11. Сторони договору застави 

Сторонами договору застави (заставодавцем і заставодержателем) можуть бути фізичні, юридичні особи та держава. 

Заставодавцем може бути як сам боржник, так і третя особа (майновий...


Статья 12. Зміст договору застави 

У договорі застави визначаються суть, розмір та строк виконання зобов'язання, забезпеченого заставою, опис предмета застави, а також інші умови, відносно яких за заявою однієї із сторін повинна...


Статья 13. Форма договору застави 

Договір застави повинен бути укладений у письмовій формі. 

У випадках, коли предметом застави є нерухоме майно, космічні об'єкти, транспортні засоби, що підлягають державній реєстрації,...


Статья 14. Наслідки недотримання вимог щодо форми договору застави та його нотаріального посвідчення 

Недотримання вимог щодо форми договору застави та його нотаріального посвідчення тягне за собою недійсність договору з наслідками, передбаченими законодавством України. 


Статья 15. Реєстрація застав 

Застава рухомого майна може бути зареєстрована відповідно до закону. 

Обов'язки органів доходів і зборів з реєстрації поширюються на виникнення та зміну прав податкової застави з...


Статья 16. Момент виникнення права застави 

Право застави виникає з моменту укладення договору застави, а в разі, коли договір підлягає нотаріальному посвідченню - з моменту нотаріального посвідчення цього договору. Якщо предмет застави...


Статья 17. Право розпорядження заставленим майном 

Заставодавець зберігає право розпорядження заставленим майном, якщо інше не передбачено законом чи договором.

Заставодавець може відчужувати заставлене майно тільки за згодою...


Статья 18. Наступні застави заставленого майна 

Наступні застави вже заставленого майна допускаються в разі, якщо інше не передбачено законом і попередніми договорами застави.

Якщо предметом застави стає майно, яке вже є заставним...


Статья 19. Вимоги заставодержателя, що задовольняються за рахунок заставленого майна 

За рахунок заставленого майна заставодержатель має право задовольнити свої вимоги в повному обсязі, що визначається на момент фактичного задоволення, включаючи проценти, відшкодування збитків,...


Статья 20. Звернення стягнення на заставлене майно 

Заставодержатель набуває право звернення стягнення на предмет застави в разі, якщо в момент настання терміну виконання зобов'язання, забезпеченого заставою, воно не буде виконано, якщо інше не...


Статья 21. Реалізація заставленого майна через аукціони (публічні торги) 

Реалізація заставленого майна провадиться спеціалізованими організаціями з аукціонів (публічних торгів), якщо інше не передбачено договором, а державних підприємств та відкритих акціонерних...


Статья 22. Продаж заставлених валютних цінностей 

Продаж заставлених валютних цінностей проводиться в порядку, встановленому законодавством України. 


Статья 23. Реалізація заставлених майнових прав 

При заставі майнових прав реалізація предмета застави провадиться шляхом уступки заставодавцем заставодержателю вимоги, що випливає із заставленого права.

Заставодержатель набуває право...


Статья 24. Задоволення вимог заставодержателя в разі недостатньої суми, вирученої від реалізації предмета застави 

У випадках, коли суми, вирученої від продажу предмета застави, недостатньо для повного задоволення вимог заставодержателя, він має право, якщо інше не передбачено законом чи договором, одержати...


Статья 25. Наслідки перевищення суми, вирученої від реалізації предмета застави, над сумою боргу 

Якщо при реалізації предмета застави виручена грошова сума перевищує розмір забезпечених цією заставою вимог заставодержателя, різниця повертається заставодавцю.

Якщо при реалізації...


Статья 26. Припинення звернення стягнення на заставлене майно виконанням основної вимоги 

Заставодавець має право в будь-який час до моменту реалізації предмета застави припинити звернення стягнення на заставлене майно виконанням забезпеченого заставою зобов'язання.

Якщо...


Статья 27. Збереження застави 

Застава зберігає силу, якщо за однією з підстав, зазначених в законі, майно або майнові права, що складають предмет застави, переходять у власність іншої особи.

Застава зберігає силу і у...


Статья 28. Припинення застави 

Застава припиняється: ( Абзац перший статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1255-IV ( 1255-15 ) від 18.11.2003 )

з припиненням забезпеченого заставою зобов'язання;

в...


Статья 29. Припинення застави шляхом внесення грошей у депозит 

У разі відмови кредитора прийняти виконання забезпеченою заставою грошової вимоги відповідна сума вноситься заставодавцем у депозит державної нотаріальної контори, приватного нотаріуса. Якщо...


Статья 40. Предмет застави товарів в обороті або у переробці 

Предметом застави товарів в обороті або у переробці можуть бути сировина, напівфабрикати, комплектуючі вироби, готова продукція тощо.

При заставі товарів в обороті або у переробці...


Статья 41. Умови договору застави товарів у обороті або в переробці 

Договір застави товарів у обороті або в переробці повинен індивідуалізувати предмет застави шляхом зазначення знаходження товарів у володінні заставодавця чи їх розташування в певному цеху,...


Статья 42. Права заставодавця при заставі товарів в обороті або у переробці 

При заставі товарів в обороті або у переробці заставодавець зберігає за собою право володіти, користуватися та розпоряджатися предметом застави відповідно до правил цього розділу. 


Статья 43. Обов'язки заставодавця при заставі товарів в обороті або у переробці 

У разі відчуження заставлених товарів заставодавець зобов'язаний замінити їх іншими товарами такої ж або більшої вартості. Зменшення вартості замінених товарів допускається тільки у випадках,...


Статья 44. Поняття закладу 

Заклад - застава рухомого майна, при якій майно, що складає предмет застави, передається заставодавцем у володіння заставодержателя.

За угодою заставодержателя із заставодавцем предмет...


Статья 45. Обов'язки заставодержателя при закладі 

Заставодержатель, якщо інше не передбачено договором, зобов'язаний:

вживати заходів, необхідних для збереження предмета закладу;

у випадках, коли це передбачено договором,...


Статья 46. Права заставодержателя при закладі 

Заставодержатель має право користуватися предметом закладу, якщо це передбачено договором. Набуті ним доходи спрямовуються на покриття витрат на утримання предмета закладу, а також...


Статья 47. Можливість дострокового виконання зобов'язання, забезпеченого закладом 

Якщо заставодержатель зберігає або використовує предмет закладу неналежним чином, заставодавець має право в будь-який час вимагати припинення застави та (або) достроково виконати забезпечене...


Статья 48. Відповідальність заставодержателя за втрату, недостачу або пошкодження предмета застави при закладі 

За втрату або недостачу предмета закладу заставодержатель несе відповідальність у розмірі вартості втраченого майна, а за пошкодження предмета закладу - в розмірі суми, на яку знизилась...


Статья 49. Застава майнових прав 

Заставодавець може укласти договір застави як належних йому на момент укладення договору прав вимоги по зобов'язаннях, в яких він є кредитором, так і тих, що можуть виникнути в...


Статья 50. Обов'язки заставодавця при заставі майнових прав 

При заставі прав, якщо інше не передбачено договором, заставодавець зобов'язаний:

виконувати дії, необхідні для забезпечення дійсності заставленого права;

не здійснювати уступки...


Статья 51. Права заставодержателя при заставі майнових прав 

При заставі прав, якщо інше не передбачено договором, заставодержатель має право:

незалежно від настання терміну виконання забезпеченого заставою зобов'язання вимагати в судовому порядку...


Статья 52. Наслідки виконання боржником зобов'язання заставодавцю 

Якщо боржник заставодавця до виконання заставодавцем зобов'язання, забезпеченого заставою, виконає своє зобов'язання, все, одержане при цьому заставодавцем, стає предметом застави, про що...


Статья 53. Порядок укладення договору застави цінних паперів 

Якщо законом чи договором не передбачено інше, застава векселя чи іншого цінного паперу, який може бути переданий шляхом вчинення передавального запису (індосаменту), здійснюється шляхом...


Статья 54. Предмет договору застави цінних паперів 

Якщо законом чи договором не передбачено інше, купонні листи на виплату процентів, дивідендів та інші доходи від зазначеного в цінному папері права є предметом договору застави тільки у...


Статья 55. Поширення правил застави на заставу цінних паперів на пред'явника 

Застава цінних паперів на пред'явника регулюється також положеннями, які містяться в розділі III цього Закону. 

Розділ VII 

ГАРАНТІЇ ПРАВ СТОРІН ПРИ ЗАСТАВІ  


Статья 56. Незмінність договору застави 

У випадках, коли після укладення договору застави законодавством встановлено правила, які погіршують становище заставодавця та (або) заставодержателя, умови договору зберігають силу на весь...


Статья 57. Захист інтересів заставодержателя при припиненні його прав та прав заставодавця на заставлене майно на підставах, передбачених законом 

У разі прийняття Україною або Республікою Крим законодавчих актів, які припиняють заставне право або право заставодавця на заставлене майно, збитки, завдані заставодержателю в результаті...


Статья 58. Недійсність актів, що порушують заставне право 

Якщо в результаті видання органом державної виконавчої влади чи органом місцевого і регіонального самоврядування акта, який не відповідає чинному законодавству, порушуються права...