Про звернення громадян



Статья 1. Звернення громадян 

Громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів...


Статья 2. Законодавство про звернення громадян 

Законодавство України про звернення громадян включає цей Закон та інші акти законодавства, що видаються відповідно до Конституції України та цього Закону. 

Звернення вкладників до...


Статья 3. Основні терміни, що вживаються в цьому Законі 

Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги. 

Пропозиція (зауваження) - звернення громадян,...


Статья 4. Рішення, дії (бездіяльність), які можуть бути оскаржені 

До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать такі у сфері управлінської діяльності, внаслідок яких: 

порушено права і законні інтереси чи свободи...


Статья 5. Вимоги до звернення 

Звернення адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, об'єднанням громадян або посадовим особам, до...


Статья 6. Мова звернень і рішень та відповідей на них 

Громадяни мають право звертатися до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, посадових осіб...


Статья 7. Заборона відмови в прийнятті та розгляді звернення 

Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду. 

Забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з...


Статья 8. Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню 

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не...


Статья 9. Заборона переслідування громадян за подання звернення і неприпустимість примушування їх до його подання 

Забороняється переслідування громадян і членів їх сімей за подання звернення до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм...


Статья 10. Заборона розголошення відомостей, що містяться у зверненнях 

Не допускається розголошення одержаних із звернень відомостей про особисте життя громадян без їх згоди чи відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, та...


Статья 11. Звернення до об'єднань громадян 

Одержані об'єднаннями громадян звернення із зауваженнями і пропозиціями щодо їх діяльності розглядаються цими об'єднаннями та їх органами відповідно до статутів об'єднань, а заяви і скарги на...


Статья 12. Сфера застосування цього Закону 

Дія цього Закону не поширюється на порядок розгляду заяв і скарг громадян, встановлений кримінальним процесуальним, цивільно-процесуальним, трудовим законодавством, законодавством про захист...


Статья 13. Діловодство щодо звернень громадян 

Діловодство щодо звернень громадян ведеться в порядку, який встановлюється Кабінетом Міністрів України ( 348-97-п ). 

Р о з д і л II 

ПОРЯДОК...


Статья 14. Розгляд пропозицій (зауважень) громадян 

Органи державної влади і місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, посадові особи зобов'язані розглянути пропозиції...


Статья 15. Розгляд заяв (клопотань) 

Органи державної влади, місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники та посадові особи підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, до...


Статья 16. Розгляд скарг громадян 

Скарга на дії чи рішення органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об'єднання громадян, засобів масової інформації, посадової особи...


Статья 17. Термін подання скарги 

Скарга на рішення, що оскаржувалось, може бути подана до органу або посадовій особі вищого рівня протягом одного року з моменту його прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення...


Статья 18. Права громадянина при розгляді заяви чи скарги 

Громадянин, який звернувся із заявою чи скаргою до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян,...


Статья 19. Обов'язки органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, засобів масової інформації, їх керівників та інших посадових осіб щодо розгляду заяв чи скарг 

Органи державної влади і місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, засоби масової інформації, їх керівники та інші...


Статья 20. Термін розгляду звернень громадян 

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від...


Статья 21. Безоплатність розгляду звернення 

Органи державної влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, посадові особи розглядають звернення громадян, не...


Статья 22. Особистий прийом громадян 

Керівники та інші посадові особи органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян зобов'язані проводити...


Статья 23. Організація прийому громадян вищими посадовими особами 

Вищі посадові особи держави - Президент України, Голова Верховної Ради України, Прем'єр-міністр України - здійснюють прийом у встановленому ними порядку. 

...


Статья 24. Відповідальність посадових осіб за порушення законодавства про звернення громадян 

Особи, винні у порушенні цього Закону, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законодавством України. 


Статья 25. Відшкодування збитків громадянину у зв'язку з порушенням вимог цього Закону при розгляді його скарги 

У разі задоволення скарги орган або посадова особа, які прийняли неправомірне рішення щодо звернення громадянина, відшкодовують йому завдані матеріальні збитки, пов'язані з поданням і...


Статья 26. Відповідальність громадян за подання звернень протиправного характеру 

Подання громадянином звернення, яке містить наклеп і образи, дискредитацію органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та їхніх посадових осіб, керівників та...


Статья 27. Відшкодування витрат по перевірці звернень, які містять завідомо неправдиві відомості 

Витрати, зроблені органом державної влади, місцевого самоврядування, підприємством, установою, організацією незалежно від форм власності, об'єднанням громадян, засобами масової інформації у...


Статья 28. Контроль за дотриманням законодавства про звернення громадян 

Контроль за дотриманням законодавства про звернення громадян відповідно до своїх повноважень здійснюють Верховна Рада України, народні депутати України, Президент України, Кабінет Міністрів...


Статья 29. Прокурорський нагляд за дотриманням законодавства про звернення громадян 

Нагляд за дотриманням законодавства про звернення громадян здійснюється Генеральним прокурором України та підпорядкованими йому прокурорами. Відповідно до наданих їм чинним законодавством...